ž | з | ж | ч

z čeština

Překlad z rusky

Jak se rusky řekne z?

Z čeština » ruština

цэт зэт зэд зет
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady z rusky v příkladech

Jak přeložit z do ruštiny?

Jednoduché věty

Z nějakého důvodu nefungoval mikrofon dříve.
По какой-то причине раньше не работал микрофон.
Jeden z mých přátel tě zná.
Один из моих друзей знает тебя.
Z čeho se vyrábí máslo?
Из чего делается масло?
Stal se z něj slavný herec.
Он стал известным актёром.
Sýr a máslo se vyrábějí z mléka.
Сыр и сливочное масло делаются из молока.
Mám několik přátel z Ameriky.
У меня есть несколько друзей из Америки.
Pták odletěl a zmizel z dohledu.
Птица улетела и пропала из виду.
Jsme z Kolumbie.
Мы из Колумбии.
Přestože si většina z nás představuje mozek jako celek, ve skutečnosti je rozdělen na dvě hemisféry.
Хотя большинство из нас представляет себе мозг как единое целое, в действительности он разделен на два полушария.
Sekretářce byla na cestě z banky ukradena obálka se sto tisíci jeny.
По дороге из банка у секретаря была украдена упаковка со ста тысячами иен.
Někteří z nich spáchali sebevraždu.
Некоторые из них совершили самоубийство.
New York je jedno z největších měst světa.
Нью-Йорк - один из самых больших городов мира.
Pohovky jako tato nejsou z nejlevnějších.
Такие диваны как эти - не из самых дешевых.
Žádná z těchto knih není užitečná.
Ни от одной из этих книг нет пользы.

Citáty z filmových titulků

Jestli máš z Britů strach.
Если британцы ужаснутся.
Vyletělo mi to z ruky.
Выскользнул из рук.
Ty nechceš odejít z Arei 11?
Не собираешься покинуть Одиннадцатый Сектор?
Jeho pilotem není nikdo jiný, než jeden z našich studentů a osobní rytíř princezny Euphemie!
Его пилотирует образцовый студент и рыцарь Её Высочества Юфемии.
Je z něj jen základní kostra.
Это всего лишь модель.
Vypadá to, že to musím vzdát. Z různých důvodů.
С этим придётся смириться. по многим причинам.
Kousky mozaiky nám živě ukazují chyby z minulosti.
Куски мозайки ярко отразят всю ложь и ошибки прошлых дней.
A to bylo plné jídla z té kůlny.
И она была полна еды из сарая.
Ostatním se moc nelíbilo, že jsem v osadě, protože jsem podle nich ukradl jídlo z kůlny a pak ji spálil.
Когда я в лагере, люди не очень ко мне добры, видимо, потому, что я украл еду из сарая и поджег его.
Je to tu z nějakého důvodu.
Чтож, это здесь не случайно.
Byl by z toho průšvih.
Будут проблемы.
Ta mohla být z čehokoli.
На кровь? Это могло быть что угодно.
Mohla být z ptáka.
Это могла быть птица.
Nebo z jelena.
Мог быть олень.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pro mnohé z příznivců Ronalda Reagana to byl právě prezident USA, kdo záměrnou eskalací závodů ve zbrojení dohnal sovětskou ekonomiku na okraj propasti, čímž plně doložil převahu liberálních společností a volných trhů.
Как считают многие последователи Рональда Рейгана, именно благодаря ему и его целенаправленной гонке вооружений советская экономика оказалась на грани срыва. Таким образом, Рейган продемонстрировал превосходство либерального общества и свободного рынка.
Proto byl velký hrdina této války Winston Churchill vystrnaděn po volbách z úřadu už v létě roku 1945, ještě před kapitulací Japonska.
Вот почему великий герой войны, Уинстон Черчилль, был отстранен от должности летом 1945 года, еще до капитуляции Японии.
Z málokoho dnes vyzařuje velký zápal pro OSN.
Мало людей обладают большим энтузиазмом для ООН.
Mnohem tvrdší úder však konsensus roku 1945 inkasoval ve chvíli, kdy jsme se všichni radovali z pádu sovětského impéria, druhé velké tyranie dvacátého století.
Но консенсусу 1945 был нанесен гораздо больший удар именно тогда, когда мы все радовались распаду Советской Империи, другой великой тирании ХХ века.
Na uvolněné místo nastoupil liberalismus, jenž vytvořil obrovské bohatství pro některé lidi, avšak na úkor ideálu rovnosti, který vzešel z druhé světové války.
Неолиберализм заполнился вакуумом, создавая огромные богатства для некоторых людей, но за счет идеала равенства, который вышел из Второй мировой войны.
Ne všichni jsou z tohoto amerického náhledu nadšení.
Это американское понятие нравится далеко не всем.
Problém se vyskytuje ve všech zemích, jež postihuje hrozba terorismu, byť se to v mnoha z nich neprojevilo až tak příznačně.
Эта проблема существует во всех странах, столкнувшихся с угрозой терроризма, хотя во многих она не стала настолько специфической.
I menší teroristické úspěchy jsou však nákladné z hlediska zmařených životů, peněz a uzavírání jinak otevřených společností.
Однако даже небольшие успехи террористов являются дорогостоящими в плане человеческих жизней, денег, а также снижают степень открытости человеческих сообществ.
Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
Но есть и существенный недостаток: договор может повредить развивающимся странам-экспортерам, если ЕС и США не предпримут согласованных усилий для защиты интересов этих участников.
První varianta by umožnila producentům kdekoliv na světě využívat úspor z rozsahu.
Первый вариант позволит производителям во всем мире извлечь выгоду из эффекта масштаба.
Pokud by se tato politika rozšířila i na firmy z třetích zemí, měla by silný liberalizující dopad.
Если эта политика будет распространяться на фирмы стран третьего мира, она будет иметь мощное либерализирующее воздействие.
Za prvé by mohly umožnit, aby všechny země těžily z výhod bilaterální dohody o vzájemném uznávání, tím, že se dohodnou na nevymáhání restriktivních pravidel o původu.
Во-первых, они могли бы позволить всем странам пожинать плоды двухстороннего соглашения о взаимном признании, согласившись не вводить ограничивающих правил по признаку происхождения.
A za druhé by v oblastech, kde uvažují o harmonizaci, mohly upřednostnit méně přísné z původních standardů, nebudou-li existovat věrohodné důkazy, že by to znamenalo nesplnění příslušného regulačního cíle.
Во-вторых, там, где они рассматривают гармонизацию, они могут способствовать созданию менее строгих оригинальных стандартов, кроме случаев, когда существуют достоверные доказательства того, что они не будут поддерживать важные нормативные цели.
Krize namísto toho vzešla z amerického debaklu podřadných hypoték, který globální ekonomiku rychle stáhl do nejhlubší recese od 30. let 20. století.
Вместо этого кризис возник из-за краха ипотечного кредитования в США, который быстро затянул мировую экономику в глубочайший экономический спад после 1930-х гг.