z | ž | y | ý

x angličtina

desetidolarová bankovka, křesťan, X

Význam x význam

Co v angličtině znamená x?
Definice v jednoduché angličtině

x

X is the twenty-fourth (24th) letter of the alphabet. "x" comes after "w" and before "y" This is the Roman numeral for ten (10). It may be written as X or x.

x

(= X) the 24th letter of the Roman alphabet (= ten) being one more than nine

X

the 24th letter of the Roman alphabet desítka, pětka (= ten) the cardinal number that is the sum of nine and one; the base of the decimal system extáze (= Adam) street names for methylenedioxymethamphetamine
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

Překlad x překlad

Jak z angličtiny přeložit x?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako x?

x angličtina » angličtina

ex unknown X unknown mode ten inapplicable mode inapplicable 10
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady x příklady

Jak se v angličtině používá x?

Jednoduché věty

Blue movies are rated X, which means that only people of 18 and over can watch them.
Modré filmy jsou značené X, což znamená, že je mohou sledovat jen lidé nad 18 let.

Citáty z filmových titulků

Send him to X-ray and then in ER3.
Odvezte ho na rentgen a pak na Pohotovost 3.
The dagger, which was stuck into the heart of the old racketeer, bore the same X mark on the handle.
Nůž, který měl starý lichvář v srdci, měl na střence znamení X. Na noži byly Vasseurovy otisky. Jasný důkaz, že krutá vražda byla spáchána jeho rukama.
He remembers John Bunny and Francis X. Bushman, Henry B. Walthall.
Vzpomíná na Johna Bunnyho a Francise X. Bushmana, Henryho B. Walthalla.
Can't tell till the x-rays are made.
Nemohu to určit bez rentgenu.
Dr. Hackenbush, Mrs. Upjohn is complaining again and these x-rays show nothing wrong with her.
Paní Upjohnová si opet stežuje, ale podle rentgenu je v porádku.
Who are you gonna believe, me or those crooked x-rays?
Komu veríte? Mne, nebo pochybnému rentgenu?
Mrs. Upjohn, may I present Dr. Leopold X. Steinberg of Vienna?
Dr. Leopold X. Steinberg z Vídne.
The x-ray!
Rentgen!
X-ray!
Rentgen!
X-ray!
Rentgen!
Anyway, I want you to have some x-rays taken, lots of them.
Potřebuji ale, abyste si nechala udělat rentgenové snímky.
I sent her to a well-known specialist for an examination and X-rays, and on this date she returned to me for his report.
Poslal jsem ji k uznávanému specialistovi na rentgenové vyšetření, a v ten den si ke mě přišla pro výsledek.
All right, that's enough of the x-ray treatment.
Toho zírání už bylo dost.
Have you got some kind of a machine, an X-ray or a vacuum cleaner maybe that sorts out the words you want?
Máte nějaký přístroj, rentgen, nebo možná vysavač který třídí slova, která chcete?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Sophisticated X-ray diagnostic techniques such as CT scans make it possible to detect many cancers at a treatable stage.
Důmyslné techniky rentgenové diagnostiky, například počítačová tomografie, umožňují zjišťování mnoha druhů rakoviny v léčitelné fázi.
The idea behind a slippery slope is that if you do x, which is acceptable, you will end up doing y, which is not.
Principem šikmé plochy je to, že udělá-li někdo něco, co je ještě přípustné, udělá nakonec i něco dalšího, co už ale přípustné není.
Roentgen undertook experiments with X-rays in order to study the structure of the atom and found, to everyone's surprise, that X-rays also made living tissue transparent.
Pan Roentgen dělal pokusy s elektromagnetickým zářením v rámci studia struktury atomu a vynalezl - k překvapení všech - rentgen, díky němu můžeme vidět skrz živou tkáň.
Roentgen undertook experiments with X-rays in order to study the structure of the atom and found, to everyone's surprise, that X-rays also made living tissue transparent.
Pan Roentgen dělal pokusy s elektromagnetickým zářením v rámci studia struktury atomu a vynalezl - k překvapení všech - rentgen, díky němu můžeme vidět skrz živou tkáň.
As a measure of its magnitude, consider this: In 2012, the new Internet address system, IPv6, created more than 340 trillion trillion trillion (3.4 x 1038) addresses - that is, around 4.8 x 1028 addresses for every person on earth.
Abychom získali měřítko jeho velikosti, zkusme si představit toto: v roce 2012 vytvořil nový systém internetových adres IPv6 více než 340 bilionů bilionů bilionů (3,4 x 1038) adres - tedy přibližně 4,8 x 1028 adres pro každého člověka na zeměkouli.
As a measure of its magnitude, consider this: In 2012, the new Internet address system, IPv6, created more than 340 trillion trillion trillion (3.4 x 1038) addresses - that is, around 4.8 x 1028 addresses for every person on earth.
Abychom získali měřítko jeho velikosti, zkusme si představit toto: v roce 2012 vytvořil nový systém internetových adres IPv6 více než 340 bilionů bilionů bilionů (3,4 x 1038) adres - tedy přibližně 4,8 x 1028 adres pro každého člověka na zeměkouli.
Radioactivity, x-rays and the discovery of the electron opened up a new world.
Radioaktivita, rentgenové záření a objev elektronu otevřely zcela nový, dosud neznámý svět.
Roger Caillois (1913-1978) ironically mocked such thinking: If I forget my umbrella at X's house, it is because I feel a subconscious sympathy for X. My lapse was only apparent.
Roger Caillois (1913-1978) se takovému uvažování ironicky vysmíval: když u X zapomenu deštník, je to proto, že k X cítím podvědomé sympatie. Chyba to ale byla jen zdánlivá.
Roger Caillois (1913-1978) ironically mocked such thinking: If I forget my umbrella at X's house, it is because I feel a subconscious sympathy for X. My lapse was only apparent.
Roger Caillois (1913-1978) se takovému uvažování ironicky vysmíval: když u X zapomenu deštník, je to proto, že k X cítím podvědomé sympatie. Chyba to ale byla jen zdánlivá.
Since then, X-ray structural analysis of protein molecules has helped us to understand the chemistry of biological reactions.
Od té doby nám rentgenová strukturní analýza molekul bílkovin pomáhala rozumět chemické podstatě biologických reakcí.
Although Max von Laue, Walter Friedrich, and Paul Knipping had discovered the diffraction of X-rays by crystals, it was Lawrence Bragg who understood how it could be exploited scientifically.
Přestože difrakci paprsků X na krystalech objevili Max von Laue, Walter Friedrich a Paul Knipping, byl to Lawrence Bragg, kdo pochopil, jak by jí šlo vědecky využít.
In 1909 he returned to Britain to take up a chair at Leeds, continuing his work on the nature of X-rays.
V roce 1909 se vrátil do Británie, aby pracoval na univerzitě v Leedsu a pokračoval ve svém zkoumání podstaty paprsků X.
He became director of the Royal Institution in London in 1923, where he attracted some outstanding young scientists interested in the X-ray field.
Roku 1923 se stal ředitelem Královské společnosti v Londýně, kam přilákal několik vynikajících mladých vědců zajímajících se o oblast paprsků X.
Among them were two recent Cambridge graduates, William Astbury and John Desmond Bernal, who became interested in the problem of protein structure--Astbury as a result of being asked by Bragg to provide X-ray diagrams of wool and silk.
Mezi nimi byli i dva čerství absolventi Cambridgeské univerzity, William Astbury a John Desmond Bernal, kteří se začali zabývat problematikou stavby bílkovin - Astbury poté, co jej Bragg požádal, aby pořídil rentgenové snímky vlny a hedvábí.

x čeština

Překlad x anglicky

Jak se anglicky řekne x?

x čeština » angličtina

x Esperanto alphabet

X čeština » angličtina

X
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Příklady x anglicky v příkladech

Jak přeložit x do angličtiny?

Jednoduché věty

Modré filmy jsou značené X, což znamená, že je mohou sledovat jen lidé nad 18 let.
Blue movies are rated X, which means that only people of 18 and over can watch them.

Citáty z filmových titulků

Máme malý čtverec - 4 x 4 cm na každé straně.
We have a little grid - two inches by two inches on each side.
Máte sex 50x denně.
You guys have sex 50 times a day.
Nůž, který měl starý lichvář v srdci, měl na střence znamení X. Na noži byly Vasseurovy otisky. Jasný důkaz, že krutá vražda byla spáchána jeho rukama.
The dagger, which was stuck into the heart of the old racketeer, bore the same X mark on the handle.
Vzpomíná na Johna Bunnyho a Francise X. Bushmana, Henryho B. Walthalla.
He remembers John Bunny and Francis X. Bushman, Henry B. Walthall.
Byli tu za mnou v posledním týdnu 6x.
They've been in every day this week.
Ale má fůru peněz, vydělává 4x víc, než ostatní úředníci.
But he earns 4 times as much as any other clerk.
Dr. Leopold X. Steinberg z Vídne.
Mrs. Upjohn, may I present Dr. Leopold X. Steinberg of Vienna?
Na místě X vezmeme na palubu poručíka.
According to the orders, we're to pick up the lieutenant here at point x-ray.
V bodě X je skladiště zásob.
There's a supply depot located at point X.
Ano, věhlasný doktor X.
Yes. The eminent Dr. X.
Coro Smithová, jste obviněna podle obžaloby číslo 19-X5-27 u vrchního soudu Kalifornie.
Cora Smith, you're charged in information number 19-X5-27 in the Superior Court of California on two counts.
Budu si to 100x denně připomínat.
I expect I shall have to remind myself of it a hundred times a day.
Krev a vlny od kapitána X.
Blood and Swash by Captain X.
Ten kapitán X, Já bych se s ním moc rád setkal.
This Captain X, I'd like very much to meet him.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Abychom získali měřítko jeho velikosti, zkusme si představit toto: v roce 2012 vytvořil nový systém internetových adres IPv6 více než 340 bilionů bilionů bilionů (3,4 x 1038) adres - tedy přibližně 4,8 x 1028 adres pro každého člověka na zeměkouli.
As a measure of its magnitude, consider this: In 2012, the new Internet address system, IPv6, created more than 340 trillion trillion trillion (3.4 x 1038) addresses - that is, around 4.8 x 1028 addresses for every person on earth.
Abychom získali měřítko jeho velikosti, zkusme si představit toto: v roce 2012 vytvořil nový systém internetových adres IPv6 více než 340 bilionů bilionů bilionů (3,4 x 1038) adres - tedy přibližně 4,8 x 1028 adres pro každého člověka na zeměkouli.
As a measure of its magnitude, consider this: In 2012, the new Internet address system, IPv6, created more than 340 trillion trillion trillion (3.4 x 1038) addresses - that is, around 4.8 x 1028 addresses for every person on earth.
Roger Caillois (1913-1978) se takovému uvažování ironicky vysmíval: když u X zapomenu deštník, je to proto, že k X cítím podvědomé sympatie. Chyba to ale byla jen zdánlivá.
Roger Caillois (1913-1978) ironically mocked such thinking: If I forget my umbrella at X's house, it is because I feel a subconscious sympathy for X. My lapse was only apparent.
Roger Caillois (1913-1978) se takovému uvažování ironicky vysmíval: když u X zapomenu deštník, je to proto, že k X cítím podvědomé sympatie. Chyba to ale byla jen zdánlivá.
Roger Caillois (1913-1978) ironically mocked such thinking: If I forget my umbrella at X's house, it is because I feel a subconscious sympathy for X. My lapse was only apparent.
Přestože difrakci paprsků X na krystalech objevili Max von Laue, Walter Friedrich a Paul Knipping, byl to Lawrence Bragg, kdo pochopil, jak by jí šlo vědecky využít.
Although Max von Laue, Walter Friedrich, and Paul Knipping had discovered the diffraction of X-rays by crystals, it was Lawrence Bragg who understood how it could be exploited scientifically.
V roce 1909 se vrátil do Británie, aby pracoval na univerzitě v Leedsu a pokračoval ve svém zkoumání podstaty paprsků X.
In 1909 he returned to Britain to take up a chair at Leeds, continuing his work on the nature of X-rays.
Roku 1923 se stal ředitelem Královské společnosti v Londýně, kam přilákal několik vynikajících mladých vědců zajímajících se o oblast paprsků X.
He became director of the Royal Institution in London in 1923, where he attracted some outstanding young scientists interested in the X-ray field.