vero | šero | pero | Nero
A1

zero angličtina

nula

Význam zero význam

Co v angličtině znamená zero?
Definice v jednoduché angličtině

zero

Zero is a count of nothing. It is often written 0. One minus one is zero (1 - 1 = 0).

zero

The symbol for the number zero, that is "0." The new job added a zero to my pay, from $20,000 to $200,000. A person or thing that is worth nothing. I'm not inviting him, he's total zero.

zero

To zero is to make a small change to reset a piece of equipment. I had to zero the counter on my tape player. To zero in is to make small changes that bring you closer to something. I was able to zero in on the source of bad smell in the shed.

zero

nic (= nothing, nil, goose egg, naught, zilch) a quantity of no importance it looked like nothing I had ever seen before reduced to nil all the work we had done we racked up a pathetic goose egg it was all for naught I didn't hear zilch about it indicating the absence of any or all units under consideration a zero score a mathematical element that when added to another number yields the same number having no measurable or otherwise determinable value the goal is zero population growth indicating an initial point or origin of or relating to the null set (a set with no members) vynulovat adjust (an instrument or device) to zero value (= zero in) adjust (as by firing under test conditions) the zero of (a gun) He zeroed in his rifle at 200 yards the sight setting that will cause a projectile to hit the center of the target with no wind blowing nula the point on a scale from which positive or negative numerical quantities can be measured
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Překlad zero překlad

Jak z angličtiny přeložit zero?

zero angličtina » čeština

nula vynulovat nultý nulový nulovat zero nic žádný

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako zero?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Časování zero časování

Jak se v angličtině časuje zero?

zero · sloveso

Příklady zero příklady

Jak se v angličtině používá zero?

Citáty z filmových titulků

I will find you, Zero. to avenge Clovis!
Najdu si tě, Zero. A pomstím Clovise!
I thought that you might have been caught up in the chaos that person named Zero caused.
Myslela jsem si, že jsi se připletl do toho chaosu, co způsobil Zero.
This makes it seven incidences since Zero appeared.
Tihle mají na svědomí ty incidenty po objevení Zera.
After Zero appeared, other groups apparently became more hard-working.
Když se objevil Zero, tak ostatní skupiny začaly projevovat aktivitu.
Thanks to Zero, Britannia is in a state of confusion!
Díky Zerovi je Británie zmatená!
The information that Kyoto is giving the Crimson Brocade to Zero is not definitive.
Informace, že Kyoto předává Crimson Brocade Zerovi, není konečná!
If you concentrate on Zero too much, they will pull the rug out from under you!
Jestli se budeme na Zera moc spoléhat, nedopadne to dobře.
Well, it looks like he was thoroughly investigated, thanks to that incident with Zero.
No, vypadá to, že to bylo celé znovu skrz na skrz prošetřeno kvůli Zerovi.
The information about Zero.
Ta informace o Zerovi!
The one who did it was Zero!
Udělal to Zero!
So the information that you found Zero was a lie!
Takže ty informace o Zerovi byly lež?
What of Zero?
A co Zero?
Zero!
Zero!
That's where she made contact with Zero.
Bylo nám receno, že tam prišla do kontaktu se Zerem.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Monetary policy is constrained by the proximity to zero interest rates and repeated rounds of quantitative easing.
Měnovou politiku svazuje blízkost k nulovým úrokovým sazbám a opakované vlny kvantitativního uvolňování.
To be sure, inflation is difficult to bring about when short-term interest rates are near zero - and thus cannot be reduced any further without inducing massive hoarding of cash.
Ovšemže, inflaci není lehké vyvolat, když se krátkodobé úrokové sazby blíží nule - a nelze je tedy dále snižovat, aniž by to zapříčinilo rozsáhlé hromadění hotovosti.
The G-Zero world is not all bad for the US - if it plays its cards right.
Svět G nula není pro USA vůbec špatný - budou-li hrát správně svými kartami.
In other words, in a G-Zero world, an increasingly aggressive global environment makes the US all the more appealing to countries seeking to hedge their bets. As a result, the US has an opportunity to act more precisely in its own interests.
Jinými slovy, ve světě G nula budou USA vzhledem k čím dál agresivnějšímu globálnímu prostředí tím přitažlivější pro země, které se chtějí pojistit. USA díky tomu mají příležitost jednat přesně tak, aby sledovaly své vlastní zájmy.
America's advantages in the G-Zero world afford it the chance to invest in the future.
Výhody Ameriky ve světě G nula jí dopřávají šanci investovat do budoucnosti.
American politicians need to recognize the new G-Zero reality and rebuild America's domestic sources of strength, even if only incrementally. If they do, the US will have the vigor and flexibility to shape the next world order.
Je potřeba, aby si američtí politici uvědomili novou realitu G nula a přetvořili domácí prameny sil USA, byť jen povlovně. Pokud tak učiní, USA budou mít elán a pružnost potřebné k formování příštího světového řádu.
It need only seize the G-Zero moment.
Je potřeba, aby se chopily příležitosti, již svět G nula nabízí.
America's household savings rate was at levels not seen since the Great Depression, either negative or zero.
Americká míra úspor domácností, záporná či nulová, se pohybovala na úrovních, které tu nebyly od dob velké hospodářské krize.
The net saving rate fell to near zero.
Čistá míra úspor spadla téměř na nulu.
The US is now ground zero for global inflation.
Epicentrem globální inflace jsou dnes USA.
The yen and dollar are also being bolstered as central banks elsewhere continue to cut interest rates towards zero, territory that the yen and dollar policy rates already occupy.
Jenu a dolaru pomáhá také skutečnost, že centrální banky jiných zemí nadále snižují úrokové sazby směrem kampnbsp;nule, což je oblast, kterou sazby jenu a dolaru okupují už dnes.
With interest rates reaching almost zero, this liquidity trap has paralyzed Japan's monetary policy.
Při úrokovým mírách, dosahujících téměř nulových hodnot, se vytvořila likviditní past, která paralyzovala celou japonskou měnovou politiku.
Like most other central banks confronted with the recession, the SNB has reduced its policy interest rate all the way to the zero lower bound.
Podobně jako většina dalších centrálních bank čelících recesi snížila SNB svou strategickou úrokovou sazbu až k nulové spodní hranici.
Unconventional policies that aim at weakening the exchange rate are technically possible even at zero interest rates, and they are quite likely to be effective at the level of individual countries.
Nekonvenční politiky, které si kladou za cíl oslabit měnový kurz, jsou technicky možné i při nulových úrokových sazbách a na úrovni jednotlivých zemí budou s vysokou pravděpodobností účinné.

zero čeština

Překlad zero anglicky

Jak se anglicky řekne zero?

zero čeština » angličtina

zero
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady zero anglicky v příkladech

Jak přeložit zero do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Najdu si tě, Zero. A pomstím Clovise!
I will find you, Zero. to avenge Clovis!
Myslela jsem si, že jsi se připletl do toho chaosu, co způsobil Zero.
I thought that you might have been caught up in the chaos that person named Zero caused.
Když se objevil Zero, tak ostatní skupiny začaly projevovat aktivitu.
After Zero appeared, other groups apparently became more hard-working.
Udělal to Zero!
The one who did it was Zero!
A co Zero?
What of Zero?
Zero!
Zero!
A co Zero?
And Zero?
Nebo proto, že je to Zero?
Or. Because he's Zero?
Ať už zítra Zero přijde nebo ne, jeho porážka je už teď jistá.
Whether Zero comes or not tomorrow doesn't matter. that man's defeat is assured.
Zero.
Zero.
To je Zero.
It's Zero!
Zero přijíždí!
Zero's appeared!
Vítám tě, Zero!
Zero!
Zero se objevil netradičním způsobem.
Zero has boldly appeared!

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »