á | z | ž | y

a italština

do, na, v

Význam a význam

Co v italštině znamená a?

a

indica stato in luogo  Abito a Milano. indica moto a luogo  Vai a casa! indica il tempo in cui si verifica un'azione  A settembre ricomincia la scuola. indica età  A quindici anni non puoi comportarti come un bambino di cinque! indica mezzo  È difficile fare un maglione a mano. indica causa  Al rombo di tuono aprii gli occhi. indica lo scopo di un'azione  Fu costruito un muro a protezione della strada indica modo  Odio le magliette a righe indica prezzo  Vendesi casa ad un milione di euro indica misura  A pochi metri di distanza da casa nostra c'è una libreria indica la pena a cui si è condannati  È stato condannato all'ergastolo indica complemento di termine  Consegneremo la tua lettera a Matteo

a

prima lettera dell'alfabeto italiano

Překlad a překlad

Jak z italštiny přeložit a?

A italština » čeština

A 8 4

Příklady a příklady

Jak se v italštině používá a?

Jednoduché věty

La vita è quello che ti succede mentre sei impegnato a fare altri progetti.
Život je to, co se ti stane, zatímco se zabýváš jinými plány.
Entrata nella camera da letto, iniziò a singhiozzare.
Vstupivši do ložnice, začala vzlykat.
Se avessi saputo della tua malattia, ti sarei venuto a trovare in ospedale.
Kdybych byl býval věděl o tvém onemocnění, navštívil bych tě v nemocnici.
Il capo ci ordinò di lavorare da mattina a sera.
Šéf si nás najal, abychom pracovali od rána do večera.
Questo può capitare a chiunque.
To se může stát každému.
John vive a New York.
John žije v New Yorku.
Ha nevicato a Osaka.
V Osace sněžilo.
Vive a Osaka.
Žije v Osace.
Da lontano la piccola isola assomigliava a una tartaruga marina.
Z dálky ten malý ostrov připomínal mořskou želvu.
Pochi sopravvivono a questa malattia.
Málo lidí přežije tuto nemoc.
A tutti piacerebbe credere che i sogni possano diventare realtà.
Všem by se líbilo věřit, že se sny mohou stát skutečností.
Guarda le note a pagina dieci.
Podívej se na poznámky na straně deset.
Loro mangiano dei semi di girasole mentre giocano a carte.
Pojídají slunečnicová semínka, zatímco hrají karty.
È andato a cacciare nei boschi.
Šel lovit do lesů.

Citáty z filmových titulků

C'e' chi dice che assomiglio a Kenny Loggins da giovane.
Někteří lidé říkají, že vypadám jako mladý Kenny Loggins.
Per il paziente, la perdita controlaterale della percezione della temperatura e' associabile a quale sindrome.
Ztráta schopnosti vnímat teplotní změny jedné poloviny těla je typická pro jaký syndrom..
Voglio che lo schiacciate a morte, ok?
Chci, abyste ho zamáčkli, jasné?
Oh, qualcuno puo' aiutare quell'uomo a trovare la sua stanza?
Mohl by tomu pánovi někdo pomoct vrátit se na pokoj?
Certo Katie, perche' sai sempre tutto di ogni cosa che ti sia mai stata chiesta, ma non l'ho chiesto a te, l'ho chiesto a Jo.
Ovšem, že víš, Katie. Znáš odpověď na jakoukoli otázku, ale já se tě neptal. Ptám se Jo.
Certo Katie, perche' sai sempre tutto di ogni cosa che ti sia mai stata chiesta, ma non l'ho chiesto a te, l'ho chiesto a Jo.
Ovšem, že víš, Katie. Znáš odpověď na jakoukoli otázku, ale já se tě neptal. Ptám se Jo.
Ha dato a me della frignona egocentrica?
Říká, že jsem ufňukaná a sobecká.
Rispondero' a quella domanda con un'altra domanda.
Odpovím ti otázkou.
Ehi, orsetto di cioccolata, ogni volta che vedo la Maddox sono sempre piu' vicino a rovinarmi la carriera.
Méďo, vždycky, když potkám Maddoxovou, jsem o krok blíž k vyhazovu.
La Maddox sembra una a posto.
Přijde mi, že je v pohodě.
Non riesco a togliermi l'idea che quella donna sia solo un'idiota.
Nedokážu se zbavit pocitu, že ta ženská je mrcha.
E' tutto il giorno che continui a dirlo. Perche' non le parli, cosi' la fai finita?
Říkáte to celý den, zajděte za ní a jednou provždy si to ujasněte.
Di sicuro lei non crede che io pensi solo a me stessa.
Aspoň si nemyslí, že jsem sobecká.
Perche' e' la dottoressa Vocina Irritante a fare i giri visita?
Proč vede vizitu Dr. Upištěná?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Da quando i loro articoli sono apparsi, il prezzo dell'oro è aumentato ulteriormente, arrivando recentemente a toccare il valore record di 1.300 dollari.
Od zveřejnění jejich článků se cena zlata vyšplhala ještě výše, a nedávno dokonce dosáhla rekordních 1300 dolarů.
A quel tempo l'oro raggiunse gli 850 dollari, cioè più di 2.000 dollari di oggi.
Tehdy dosáhlo zlato hodnoty 850 dolarů, což je hodně přes 2000 dnešních dolarů.
A 1.300 dollari, il prezzo attuale dell'oro è probabilmente più del doppio di quello che dovrebbe essere il suo valore medio, a lungo termine, aggiustato per l'inflazione.
Současná cena 1300 dolarů je tedy pravděpodobně více než dvojnásobkem velmi dlouhodobých, o inflaci očištěných, průměrných cen zlata.
A 1.300 dollari, il prezzo attuale dell'oro è probabilmente più del doppio di quello che dovrebbe essere il suo valore medio, a lungo termine, aggiustato per l'inflazione.
Současná cena 1300 dolarů je tedy pravděpodobně více než dvojnásobkem velmi dlouhodobých, o inflaci očištěných, průměrných cen zlata.
Allora cosa potrebbe giustificare, a questo punto, un'ulteriore ascesa nel prezzo dell'oro?
Co by tedy mohlo ospravedlnit další obrovský růst cen zlata ze současné úrovně?
Non sarebbe quindi paradossale se oggi l'alchimia finanziaria riuscisse a far sì che un lingotto d'oro valga enormemente di più?
Nebylo by tedy paradoxní, kdyby finanční alchymie dokázala dramaticky zvýšit cenu zlatého slitku?
A mio avviso, comunque, la spiegazione più convincente per giustificare l'attuale prezzo elevato dell'oro è lo spettacolare ingresso di Asia, America Latina e Medio Oriente sulla scena dell'economia globale.
Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie, Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky.
Quindi effettivamente sì, l'elevato prezzo attuale dell'oro potrebbe poggiarsi su fondamentali solidi, sebbene sia di gran lunga più discutibile l'opinione secondo la quale questi stessi fondamentali continueranno a spingere i prezzi al rialzo in futuro.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
È dunque pericoloso provare a fare estrapolazioni a partire dalle tendenze di breve periodo.
Je proto nebezpečné extrapolovat krátkodobé trendy.
È dunque pericoloso provare a fare estrapolazioni a partire dalle tendenze di breve periodo.
Je proto nebezpečné extrapolovat krátkodobé trendy.
Quest'accordo potrebbe avere un impatto controproducente sugli esportatori dei paesi in via di sviluppo, a meno che l'UE e gli Stati Uniti non facciano uno sforzo congiunto per proteggere gli interessi di questi attori esterni.
Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
Con un riconoscimento reciproco, l'UE e gli Stati Uniti si impegnerebbero ad accettare gli standard reciproci e le procedure di valutazione sul processo di adattamento, permettendo alle aziende di aderire a dei requisiti meno restrittivi in ciascun campo.
V případě vzájemného uznávání by EU a USA navzájem akceptovaly své standardy nebo procedury hodnocení nezávadnosti, takže by firmy musely v dané oblasti dodržovat méně striktní požadavky.
Innanzitutto, potrebbero permettere a tutti i paesi di sfruttare i vantaggi di un accordo bilaterale di riconoscimento reciproco concordando di non imporre delle norme di origine restrittive.
Za prvé by mohly umožnit, aby všechny země těžily z výhod bilaterální dohody o vzájemném uznávání, tím, že se dohodnou na nevymáhání restriktivních pravidel o původu.
Se l'UE e gli USA si impegnassero a perseguire questi due aspetti, il resto del mondo potrebbe seguire le trattative del TTIP con un sentimento di speranza piuttosto che di apprensione.
Kdyby EU a USA učinily tyto dva závazky, zbytek světa by mohl sledovat jednání o TTIP nikoliv s obavami, nýbrž s nadějí.

a čeština

Překlad a italsky

Jak se italsky řekne a?

a čeština » italština

e ed ossia oppure e ed più

A čeština » italština

A AND

Příklady a italsky v příkladech

Jak přeložit a do italštiny?

Jednoduché věty

Tam a zpátky? Jen tam.
Andata e ritorno? Solo andata.
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Měl velkou žízeň a požádal o trochu vody.
Aveva molta sete e chiese un po' d'acqua.
Pes běží za kočkou a kočka běží za myší.
Un cane corre dietro a un gatto e il gatto corre dietro a un topo.
Má psa a šest koček.
Ha un cane e sei gatti.
Když slyším tuhle píseň, myslím na tebe a chybíš mi.
Quando sento questa canzone, ti penso, e mi manchi.
Mám kočku a psa. Kočka je černá a pes je bílý.
Ho un gatto e un cane. Il gatto è nero e il cane è bianco.
Mám kočku a psa. Kočka je černá a pes je bílý.
Ho un gatto e un cane. Il gatto è nero e il cane è bianco.
A přece se točí!
Eppur si muove!
Během svého života měla tři manžele a vykonávala různá řemesla.
Durante la sua vita, lei ha avuto tre mariti e esercitato vari mestieri.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
In principio Dio creò il cielo e la terra.

Citáty z filmových titulků

Jsou tu týden a stojej za prd.
Sono qui da una settimana e. fanno schifo!
A pak tu byl Ed.
E poi c'era Ed.
A za třetí.
E tre.
Ne abyste ho dali do kelímku a odnesli ven. Zase by se vrátil.
Non voglio che lo mettiate in un bicchierino e lo portiate fuori, perche' trovera' il modo di rientrare, ok?
Akorát mi byla zima a nebyly tu žádné židle.
Ho solo freddo, e non c'erano sedie.
A co tady dole?
E qui? O qui sotto?
Tak fajn, zkusím se blíž seznámit s novou primářkou. Využiju fotku svýho syna a trochu hereckého umu.
Ok, e' ora di relazionarmi con il nuovo capo usando una foto di mio figlio e un po' di consumata recitazione.
Vezmu vás nahoru a zařídíme vám komplexní prohlídku.
La porto di sopra e le faccio una TAC total-body, ok?
A je fuč.
E se ne va.
A navíc.
E poi.
Katie je zas roztomilá a blonďatá, můžeš jí říkat Blair.
Sai, Katie e' bionda e carina, puoi chiamarla Blair.
Náš pacient trpí žlučovou kolikou a.
La prima paziente presenta una colica biliare.
Nejspíš proto, že jsme obě blondýny a máme malá prsa.
Forse e' perche' noi siamo entrambe bionde e abbiamo il seno sodo.
Nebo. je to proto, že je ufňukaná a neskutečně sobecká. A ty, Barbie, jsi tou nejufňukanější a nejsobečtější osobou v celé galaxii.
Oppure. perche' e' incredibilmente frignona ed egocentrica, e tu, Bar-boo, nell'ultimo anno e mezzo circa, sei stata la persona piu' frignona ed egocentrica della galassia.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

A co se nestalo?
Ma indovinate un po'?
Od zveřejnění jejich článků se cena zlata vyšplhala ještě výše, a nedávno dokonce dosáhla rekordních 1300 dolarů.
Da quando i loro articoli sono apparsi, il prezzo dell'oro è aumentato ulteriormente, arrivando recentemente a toccare il valore record di 1.300 dollari.
Někteří experti místo toho tvrdí, že dlouhý pochod zlata směrem vzhůru je částečně důsledkem rozvoje nových finančních nástrojů, které usnadňují obchodování a spekulace se zlatem.
Alcuni sostengono che l'inarrestabile scalata dell'oro sia parzialmente dovuta allo sviluppo di nuovi strumenti finanziari che rendono più facile comprare e speculare sull'oro.
Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy - a také jistá ironie.
C'è probabilmente un po' di verità in questo argomento - ed anche una certa dose d'ironia.
Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie, Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky.
A mio avviso, comunque, la spiegazione più convincente per giustificare l'attuale prezzo elevato dell'oro è lo spettacolare ingresso di Asia, America Latina e Medio Oriente sulla scena dell'economia globale.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
Quindi effettivamente sì, l'elevato prezzo attuale dell'oro potrebbe poggiarsi su fondamentali solidi, sebbene sia di gran lunga più discutibile l'opinione secondo la quale questi stessi fondamentali continueranno a spingere i prezzi al rialzo in futuro.
Zlato koneckonců nenese žádný úrok a jeho držení navíc něco stojí.
Dopotutto, l'oro non paga alcun interesse e addirittura può comportare dei costi di immagazzinamento.
WASHINGTON - Jednání o vytvoření Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) mezi Evropskou unií a Spojenými státy jsou všeobecně vítána.
WASHINGTON - Le trattative per creare una Partnership transatlantica sul commercio e gli investimenti (TTIP) tra l'Unione europea e gli Stati Uniti stanno avendo un ampio riscontro positivo.
WASHINGTON - Jednání o vytvoření Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) mezi Evropskou unií a Spojenými státy jsou všeobecně vítána.
WASHINGTON - Le trattative per creare una Partnership transatlantica sul commercio e gli investimenti (TTIP) tra l'Unione europea e gli Stati Uniti stanno avendo un ampio riscontro positivo.
Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
Quest'accordo potrebbe avere un impatto controproducente sugli esportatori dei paesi in via di sviluppo, a meno che l'UE e gli Stati Uniti non facciano uno sforzo congiunto per proteggere gli interessi di questi attori esterni.
V případě vzájemného uznávání by EU a USA navzájem akceptovaly své standardy nebo procedury hodnocení nezávadnosti, takže by firmy musely v dané oblasti dodržovat méně striktní požadavky.
Con un riconoscimento reciproco, l'UE e gli Stati Uniti si impegnerebbero ad accettare gli standard reciproci e le procedure di valutazione sul processo di adattamento, permettendo alle aziende di aderire a dei requisiti meno restrittivi in ciascun campo.
Kdyby však TTIP vyřadilo z politiky vzájemného uznávání firmy z třetích zemí, jejich konkurenceschopnost oproti evropským a americkým firmám by se tím podstatně snížila.
Se, tuttavia, il TTIP dovesse escludere le aziende dei paesi terzi dalla politica di riconoscimento reciproco, la loro competitività rispetto alle aziende americane ed europee si ridurrebbe in modo sostanziale.
V oblasti cel a standardů navíc pravidla WTO nejsou pro všechny stejná.
Inoltre, quando si tratta di tariffe e standard, le norme dell'OMC non sono uguali.
I při absenci mezinárodních pravidel by EU a USA mohly podniknout dva kroky, aby zajistily, že TTIP nebude mít nepříznivé důsledky pro rozvojové ekonomiky.
Anche in assenza di norme internazionali, l'UE e gli USA potrebbero fare due interventi per assicurare che il TTIP non comporti delle conseguenze negative per le economie in via di sviluppo.