à | á | z | ž

a francouzština

v, u, s

Význam a význam

Co v francouzštině znamená a?

a

(Familier) Pronom personnel (indéterminé en genre et en personne : première, deuxième ou troisième).  Quoi qu’a dit ? – A dit rin.Quoi qu’a fait ? – A fait rin.À quoi qu’a pense ? – A pense à rin.Pourquoi qu’a dit rin ?Pourquoi qu’a fait rin ?Pourquoi qu’a pense à rin ?- A’xiste pas. (Québec) (Familier) Elle.  C’était pendant l’congé d’Noël  Quand a l’ouvre la porte pis qu'a sort d’la scène, a l’arrête d’exister pour toi pis tu t’en sacres, d’abord que t’as écrit des belles scènes!

Překlad a překlad

Jak z francouzštiny přeložit a?

a francouzština » čeština

v u s r. r při podle po o na k do Lusaka

A francouzština » čeština

7 6 A 8 4 12 11

Příklady a příklady

Jak se v francouzštině používá a?

Jednoduché věty

C'était seulement il y a un an.
To bylo jen před rokem.
Le pique-nique a été annulé à cause de la pluie.
Piknik byl zrušen kvůli dešti.
Elle a dix enfants.
Má deset dětí.
Il a besoin d'un parapluie.
Potřebuje deštník.
Il y a une banque devant la gare.
Před nádražím je banka.
Il nous a demandé de l'aider.
Požádal nás o pomoc.
Il a dit au revoir à son ami à la gare.
Rozloučil jsem se s přítelem na nádraží.
Il a exigé que je lui rende l'argent rapidement.
Požádal, abych mu peníze okamžitě vratil.
Elle a apporté des pommes, des oranges, et ainsi de suite.
Přinesla jablka, pomeranče a tak podobně.
La police a trouvé un cadavre dans une voiture abandonnée près du parc.
Policie našla mrtvé tělo v opuštěném autě blízko parku.
Il a encore des doutes.
Má ještě pochyby.
Tom a fait beaucoup d'erreurs.
Tom udělal mnoho chyb.
Le chat a deux oreilles.
Kočka má dvě uši.
Un chat a deux oreilles.
Kočka má dvě uši.

Citáty z filmových titulků

Ah oui, ma copine m'a offert une montre.
No jo, přítelkyně mi dala hodinky.
Ouais, Katie a trouvé.
Hurá! Katie zná odpověď.
En fin de compte, il a accepté mon rendez-vous. Ici à l'hôpital.
Nakonec jsme se dohodli, že se sejdeme tady v nemocnici.
Ça a du faire mal.
To muselo bolet.
Bon, la patiente a l'air d'une loque, alors.
Pacientka vypadá hrozně, takže.
Petite note, si le patient a les yeux ouverts, en général ça veut dire qu'il est éveillé.
Poznámečka. Když má pacient otevřené oči, tak to obvykle znamená, že jsou vzhůru.
Je pense que Mme Galliger a une Cholé.
Paní Gallagherová nejspíš má cholecys.
Elle a une Cholécystite!
Má cholecystisis.
C'est peut-être juste parce qu'on est. Toutes les deux blondes et qu'on a des seins qui tiennent en place.
Nejspíš proto, že jsme obě blondýny a máme malá prsa.
Quelqu'un a des mains très douces.
Ruce dohromady. Někdo tu má velice jemný ruce.
Alors tu es d'accord avec ce qu'a dit le Dr Cox?
Takže ty souhlasíš s tím, co o mně Dr. Cox řekl?
Mais non ça va aller, Maddox a l'air cool.
Nedělej si starosti. Přijde mi, že je v pohodě.
Elle a des espions partout.
Má všude špehy.
Personne ne veut que la personne qui les a blessé voie à quel point on souffre.
Nikdy nechceme dát osobě, co nás ranila, najevo, že jsme na tom špatně.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

SAN FRANCISCO - Il n'a jamais été facile d'avoir une discussion rationnelle sur la valeur du métal jaune.
SAN FRANCISCO - Vést racionální rozhovor o hodnotě zlata nikdy nebylo snadné.
Depuis la parution de leurs articles, le cours de l'or a encore grimpé, pour atteindre récemment un plus haut historique de 1300 dollars l'once.
Od zveřejnění jejich článků se cena zlata vyšplhala ještě výše, a nedávno dokonce dosáhla rekordních 1300 dolarů.
Un particulier qui a investi avec succès dans le métal précieux m'a récemment expliqué que les cours de la Bourse avaient stagné pendant une décennie avant que l'indice Dow Jones passe la barre des 1000 points.
Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se až na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
Un particulier qui a investi avec succès dans le métal précieux m'a récemment expliqué que les cours de la Bourse avaient stagné pendant une décennie avant que l'indice Dow Jones passe la barre des 1000 points.
Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se až na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
Maintenant que l'or a dépassé le seuil symbolique des 1000 dollars l'once, sa valeur ne pourrait-elle pas être elle aussi multipliée par dix?
Není tedy možné, že se také hodnota zlata, která se již přehoupla přes magickou hranici 1000 dolarů, desetinásobně zvýší?
A 1300 dollars l'once, le cours actuel est sans doute plus du double du prix moyen à très long terme ajusté à l'inflation.
Současná cena 1300 dolarů je tedy pravděpodobně více než dvojnásobkem velmi dlouhodobých, o inflaci očištěných, průměrných cen zlata.
A partir de là, qu'est-ce qui pourrait justifier une appréciation astronomique du cours de l'or?
Co by tedy mohlo ospravedlnit další obrovský růst cen zlata ze současné úrovně?
Il y a sans doute une part de vrai - et également une certaine ironie - dans ce point de vue.
Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy - a také jistá ironie.
A mon avis, la flambée du prix du métal précieux s'explique avant tout par l'émergence de l'Asie, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient dans l'économie mondiale.
Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie, Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky.
Il y a donc de solides fondamentaux qui expliquent sans doute le cours élevé actuel de l'or, mais la question de savoir s'ils continueront à soutenir le cours à l'avenir, et dans quelle mesure, reste posée.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
En fait, un autre facteur essentiel qui a soutenu les prix de l'or pourrait se révéler bien plus éphémère que la mondialisation.
Další klíčový základní faktor, který udržuje ceny zlata nahoře, by se totiž mohl ukázat jako mnohem pomíjivější než globalizace.
Vrai, le cours de l'or a connu une belle envolée, tout comme les prix mondiaux de l'immobilier - avant qu'ils s'effondrent.
Ano, zlato zažívá skvělou jízdu, ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí.
Le communisme, alors toujours associé à l'héroïsme de la lutte contre le fascisme, a d'ores et déjà suscité un large intérêt intellectuel et émotionnel, non seulement dans ce qu'on appelle le tiers-monde, mais également en Europe de l'Ouest.
Komunismus, který se stále halil do pláštíku antifašismu, měl značnou intelektuální a emoční přitažlivost, a to nejen v takzvaném třetím světě, ale i v západní Evropě.
Il ne pourra s'agir d'un consensus similaire à celui de 1945, mais nous ferions bien, à l'occasion de cet anniversaire, de nous rappeler pourquoi ce consensus a en premier lieu été forgé.
Nemůže být stejná jako konsensus roku 1945, avšak bylo by dobré, kdybychom si během tohoto výročí připomněli, proč tento konsensus vůbec vznikl.

a čeština

Překlad a francouzsky

Jak se francouzsky řekne a?

a čeština » francouzština

et plus et puis avec ainsi que

A čeština » francouzština

A ET AND

Příklady a francouzsky v příkladech

Jak přeložit a do francouzštiny?

Jednoduché věty

Vidět Neapol a zemřít.
Voir Naples et mourir.
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
A co teď?
Et maintenant?
Přinesla jablka, pomeranče a tak podobně.
Elle a apporté des pommes, des oranges, et ainsi de suite.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Promiňte, jsem cizinec a neumím moc česky.
Excusez-moi, je suis étranger et je ne parle pas beaucoup tchèque.
Já jsem cizinec a neumím moc česky. Mluvte prosím pomalu.
Je suis étranger et je ne parle pas beaucoup tchèque. Parlez lentement s'il vous plait.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Národnostní menšiny bojují proti předsudkům, chudobě a útlaku.
Les minorités ethniques luttent contre les préjugés, la pauvreté et l'oppression.
Tři široce rozšířená monoteistická náboženství jsou křesťanství, islám a judaismus.
Les trois grandes religions monothéistes sont le christianisme, l'islam et le judaïsme.
Můžeme cestovat v čase. A děláme to pozoruhodnou rychlostí vteřinu za vteřinou.
Nous pouvons voyager dans le temps. Et nous le faisons à la vitesse incroyable d'une seconde par seconde.

Citáty z filmových titulků

Jsou tu týden a stojej za prd.
Ils avaient commencé une semaine plus tôt et étaient nuls.
A pak tu byl Ed.
Et puis il y avait Ed.
Fakt jsem chtěl, kámo, ale byl jsem na jednom webu o Ztracených a bavil se s jednou holkou.
J'étais parti pour les faire, mec, mais j'étais sur un forum de Lost en train de causer à cette nana.
A za třetí. Nemám ráda pavouky.
Et trois : je n'aime pas les araignées.
Akorát mi byla zima a nebyly tu žádné židle.
J'ai juste froid. Et il ne restait plus de chaise.
A co tady dole?
Ou alors là? Ou là-dessous?
Využiju fotku svýho syna a trochu hereckého umu.
Et des talents d'acteur.
Vezmu vás nahoru a zařídíme vám komplexní prohlídku.
Je vais juste vous emmener pour un scan complet, ok?
A je fuč.
Et la voilà qui part.
A navíc. Já mrchy znám.
Je connais des taches.
Stačí mi dvě minuty s Maddoxovou - a budu vědět, jestli je mrcha, nebo ne.
Donne moi deux minutes avec cette Maddox et je saurai pour de bon si c'est une tache ou non.
Katie je zas roztomilá a blonďatá, můžeš jí říkat Blair.
Tu sais, Katie est mignonne et blonde, tu pourrais l'appeler Blair.
Nejspíš proto, že jsme obě blondýny a máme malá prsa.
C'est peut-être juste parce qu'on est. Toutes les deux blondes et qu'on a des seins qui tiennent en place.
Nebo. je to proto, že je ufňukaná a neskutečně sobecká.
Ou alors.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

A co se nestalo?
Mais devinez ce qui s'est passé?
Od zveřejnění jejich článků se cena zlata vyšplhala ještě výše, a nedávno dokonce dosáhla rekordních 1300 dolarů.
Depuis la parution de leurs articles, le cours de l'or a encore grimpé, pour atteindre récemment un plus haut historique de 1300 dollars l'once.
Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se až na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
Un particulier qui a investi avec succès dans le métal précieux m'a récemment expliqué que les cours de la Bourse avaient stagné pendant une décennie avant que l'indice Dow Jones passe la barre des 1000 points.
Někteří experti místo toho tvrdí, že dlouhý pochod zlata směrem vzhůru je částečně důsledkem rozvoje nových finančních nástrojů, které usnadňují obchodování a spekulace se zlatem.
Certains ont même pu dire que la progression constante de cours de l'or est en partie liée à l'apparition de nouveaux instruments financiers qui facilitent la spéculation et les échanges du métal jaune.
Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy - a také jistá ironie.
Il y a sans doute une part de vrai - et également une certaine ironie - dans ce point de vue.
Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie, Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky.
A mon avis, la flambée du prix du métal précieux s'explique avant tout par l'émergence de l'Asie, de l'Amérique latine et du Moyen-Orient dans l'économie mondiale.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
Il y a donc de solides fondamentaux qui expliquent sans doute le cours élevé actuel de l'or, mais la question de savoir s'ils continueront à soutenir le cours à l'avenir, et dans quelle mesure, reste posée.
Zlato koneckonců nenese žádný úrok a jeho držení navíc něco stojí.
Après tout, l'or ne rapporte aucun intérêt et il faut même payer pour le stocker.
PAŘÍŽ - Jak se hospodářská krize prohlubuje a rozšiřuje, svět hledá historické analogie, které by nám dění poslední doby pomohly pochopit.
PARIS - Alors que la crise économique s'étend et s'aggrave, le monde cherche des analogies historiques pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931, třebaže některé vlády se nepřestávají chovat, jako by krize byla spíše klasická než výjimečná.
Aujourd'hui le climat est bien plus lourd, et l'on évoque de plus en plus 1929 et 1931, même si certains pays continuent à se comporter comme s'il s'agissait d'une crise classique et non d'un événement exceptionnel.
Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931, třebaže některé vlády se nepřestávají chovat, jako by krize byla spíše klasická než výjimečná.
Aujourd'hui le climat est bien plus lourd, et l'on évoque de plus en plus 1929 et 1931, même si certains pays continuent à se comporter comme s'il s'agissait d'une crise classique et non d'un événement exceptionnel.
Samozřejmě, mezi rokem 1989 a přítomností existují zjevné rozdíly.
Les différences sont évidentes entre 1999 et aujourd'hui.
Jako hostující profesor na Harvardu a MIT sleduji celkem zřetelnou předpremiéru toho, jak by svět mohl vypadat, až krize konečně odezní.
En tant que professeur invité à Harvard et au MIT, j'ai un bon aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le monde quand la crise sera passée.
Člověk cítí cosi jako formování vesmíru, jemuž budou dominovat Amerika a Asie.
On perçoit l'émergence d'un monde dominé par l'Amérique et l'Asie.

Možná hledáte...