á | z | ž | y

a spanělština

k, do, v

Význam a význam

Co v spanělštině znamená a?

a

Nombre de la letra a1. Por extensión, cualquier figura semejante a esa letra, sea en su forma mayúscula o minúscula.

Překlad a překlad

Jak z spanělštiny přeložit a?

A spanělština » čeština

A 8 4

Příklady a příklady

Jak se v spanělštině používá a?

Jednoduché věty

En general a los chicos les gustan las chicas de cabello largo.
Obecně řečeno, chlapcům se líbí dlouhovlasá děvčata.
Él casó a su hija con un hombre rico.
Provdal svou dceru za boháče.
Realmente necesito golpear a alguien.
Fakt potřebuju někoho praštit.
Le gusta viajar. A mí me gusta también.
Rád cestuje. Já taky.
Para jugar a las cartas necesitamos una persona más.
Na hraní karet potřebujeme ještě jednu osobu.
Su comportamiento es extraño a veces.
Jeho chování je občas zvláštní.
Mi padre no conduce por miedo a los accidentes.
Můj otec neřídí ze strachu z nehod.
Él escuchaba con la oreja pegada a la puerta.
Poslouchal s uchem přitisklým ke dveřím.
A él le da miedo ese perro.
On má strach z toho psa.
Necesito a alguien que sepa hablar francés.
Potřebuju někoho, kdo umí francouzsky.
No está bien intentar imponer las ideas propias a los demás.
Není dobré zkoušet vnucovat své myšlenky ostatním.
Él quería que el taxista girase a la izquierda.
Chtěl, aby taxikář odbočil vlevo.
Le pagué a él el dinero que le debía.
Splatil jsem mu peníze, které jsem mu dlužil.
Estoy buscando a mis amigos.
Hledám své přátele.

Citáty z filmových titulků

Ocho hombres solitarios llegaron con un sueño. aprender a atraer a mujeres hermosas.
Osm osamělých mužů dorazilo se snem naučit se jak zaujmout krásné ženy.
Ocho hombres solitarios llegaron con un sueño. aprender a atraer a mujeres hermosas.
Osm osamělých mužů dorazilo se snem naučit se jak zaujmout krásné ženy.
Realmente quiero ser capaz de poder hablar con una mujer en la que esté interesado, invitarla a salir y no sentir pánico.
Opravdu rád bych byl schopen přijít k ženě o kterou mám zájem, požádat ji o schůzku a nezpanikařit.
Pero antes de que las lecciones pudieran empezar los hombres salieron al campo para enseñarles a Mystery y a sus alas. cuandesesperadosestánenrealidad.
Ale dříve, než lekce mohou započít, musí muži Mysterymu a jeho parťákům ukázat, jak zoufalí skutečně jsou.
Pero antes de que las lecciones pudieran empezar los hombres salieron al campo para enseñarles a Mystery y a sus alas. cuandesesperadosestánenrealidad.
Ale dříve, než lekce mohou započít, musí muži Mysterymu a jeho parťákům ukázat, jak zoufalí skutečně jsou.
Pero al ser forzados a enfrentarse a sus mayores miedos.
Ale pak budou donuceni čelit svému největšímu strachu. Jak se máte?
Pero al ser forzados a enfrentarse a sus mayores miedos.
Ale pak budou donuceni čelit svému největšímu strachu. Jak se máte?
Fuimos a un club llamado Fundation y me quedé congelado.
Když projdeme od základů, co se stalo v klubu, úplně jsem ztuhnul.
Fui el único de entre todo el grupo que no dirigió una palabra a nadie.
Nedokázal jsem nikomu říct ani jedno slovo.
No fue lo que yo esperaba. No creía que me fuese a afectar tan fuerte.
Vůbec jsem to nečekal, že mě někdo takhle zraní.
Yo pude ver entonces a todos estos tipos.
Jsem z těchto chlapů unešen.
Cada semana se enfrentarán a un desafío con una recompensa para ver lo que han aprendido.
Každý týden bude soutěž o odměnu. Zkouška, co jste se naučili.
Una buena amiga mía, su nombre es Tara. Ella ayudará a uno de ustedes a practicar, podrán practicar con una chica, y ella es sencillamente encantadora.
Má dobrá přítelkyně, Tara, a pomůže jednomu z vás se cvičením.
Una buena amiga mía, su nombre es Tara. Ella ayudará a uno de ustedes a practicar, podrán practicar con una chica, y ella es sencillamente encantadora.
Má dobrá přítelkyně, Tara, a pomůže jednomu z vás se cvičením.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Un inversor en oro exitoso recientemente me explicó que los precios de las acciones perdieron vigor durante más de una década antes de que el índice Dow Jones atravesara la marca de 1.000 a principios de los años 1980.
Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se až na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
En aquel momento, el oro llegó a 850 dólares, o muy por encima de 2.000 dólares en moneda de hoy.
Tehdy dosáhlo zlato hodnoty 850 dolarů, což je hodně přes 2000 dnešních dolarů.
El precio de hoy, 1.300 dólares, probablemente sea más del doble de los precios del oro promedio ajustados por inflación y a muy largo plazo.
Současná cena 1300 dolarů je tedy pravděpodobně více než dvojnásobkem velmi dlouhodobých, o inflaci očištěných, průměrných cen zlata.
Los precios del oro son extremadamente sensibles a los movimientos de las tasas de interés globales.
Ceny zlata jsou mimořádně citlivé na pohyby globálních úrokových sazeb.
Por lo tanto resulta peligroso inferir a partir de las tendencias de corto plazo.
Je proto nebezpečné extrapolovat krátkodobé trendy.
Es cierto, el oro ha experimentado una corrida importante, pero lo mismo sucedió con los precios de las viviendas a nivel mundial hasta hace un par de años.
Ano, zlato zažívá skvělou jízdu, ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí.
PARÍS - A medida que la crisis económica se profundiza y amplía, el mundo busca analogías históricas como ayuda para comprender lo que ha ocurrido.
PAŘÍŽ - Jak se hospodářská krize prohlubuje a rozšiřuje, svět hledá historické analogie, které by nám dění poslední doby pomohly pochopit.
Hoy los ánimos son muchos más sombríos, y están comenzando a abundar las referencias a 1929 y 1931, a pesar de que algunos gobiernos siguen comportándose como si la crisis fuera más clásica que excepcional.
Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931, třebaže některé vlády se nepřestávají chovat, jako by krize byla spíše klasická než výjimečná.
Hoy los ánimos son muchos más sombríos, y están comenzando a abundar las referencias a 1929 y 1931, a pesar de que algunos gobiernos siguen comportándose como si la crisis fuera más clásica que excepcional.
Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931, třebaže některé vlády se nepřestávají chovat, jako by krize byla spíše klasická než výjimečná.
Hoy los ánimos son muchos más sombríos, y están comenzando a abundar las referencias a 1929 y 1931, a pesar de que algunos gobiernos siguen comportándose como si la crisis fuera más clásica que excepcional.
Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931, třebaže některé vlády se nepřestávají chovat, jako by krize byla spíše klasická než výjimečná.
No obstante, al igual que 1989, los años 2008 y 2009 bien pueden corresponder a un cambio de época, cuyas consecuencias se han de sentir durante décadas.
Léta 2008-2009 se však dost pravděpodobně mohou rovnat, právě tak jako rok 1989, epochální změně, jejíž odvíjející se důsledky budeme pociťovat po desetiletí.
Para muchos de sus partidarios, el Presidente Ronald Reagan fue quien, mediante su deliberada escalada en la carrera armamentista, llevó a la economía soviética al límite, demostrando así la superioridad de las sociedades liberales y el libre mercado.
Pro mnohé z příznivců Ronalda Reagana to byl právě prezident USA, kdo záměrnou eskalací závodů ve zbrojení dohnal sovětskou ekonomiku na okraj propasti, čímž plně doložil převahu liberálních společností a volných trhů.
En primer lugar, y quizás por sobre todo, las revoluciones de 1989 y el colapso subsiguiente de la Unión Soviética pusieron fin a la bipolaridad global.
Zaprvé a snad především, revoluce roku 1989 a následný krach Sovětského svazu skoncovaly se světovou bipolaritou.
Los hombres y las mujeres no habían arriesgado sus vidas simplemente para volver a la época anterior de privilegios de clase y privación social.
Muži a ženy neriskovali životy proto, aby se vrátily staré časy privilegovaných tříd a sociální deprivace.

a čeština

Překlad a spanělsky

Jak se spanělsky řekne a?

a čeština » spanělština

y e y e sound más i

A čeština » spanělština

A AND

Příklady a spanělsky v příkladech

Jak přeložit a do spanělštiny?

Jednoduché věty

V trojrozměrném prostoru síly jako elektromagnetismus operují jen trojrozměrně a chovají se dle tradičních zákonů fyziky.
En una realidad tridimensional, fuerzas como el electromagnetismo operan sólo tridimensionalmente y se comportan según las leyes tradicionales de la física.
Ta dáma vypadala smutně a unaveně.
La señorita se veía triste, y cansada.
Dívka poslouchala hudbu a chlapec četl knihu.
La niña escuchaba música y el niño leía un libro.
Na to nemám čas, a navíc ani nemám peníze.
No tengo tiempo para eso, y además no tengo dinero.
A žili šťastně až do smrti.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Dámy a pánové, rád bych, kdybyste vyslechli můj názor.
Damas y caballeros, me gustaría que escuchasen mi opinión.
Poslouchajíc Mahlera, Lyusya vždy přemýšlela o smrti a věčném životě.
Escuchando a Mahler, Lyusya siempre pensaba en la muerte y en la vida eterna.
Je něco, co ti musím říct, a vím, že se ti to nebude líbit.
Hay algo que necesito decirte, y sé que no te va a gustar.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Poslouchejte tuto hudbu a uvolněte se.
Escuche esta música y relájese.
Je mu rok a pět měsíců, ale chodit stále neumí.
Tiene un año y cinco meses, pero todavía no puede andar.
Všechny rostliny potřebujou vodu a světlo.
Toda planta necesita agua y luz.
Abys v životě uspěl, potřebuješ dvě věci: neznalost a sebevědomí.
Para triunfar en la vida necesitas dos cosas: ignorancia y confianza.
Fyziku mám rád, a matematiku ještě víc.
Me gusta la física, y las matemáticas me gustan aún más.

Citáty z filmových titulků

Opravdu rád bych byl schopen přijít k ženě o kterou mám zájem, požádat ji o schůzku a nezpanikařit.
Realmente quiero ser capaz de poder hablar con una mujer en la que esté interesado, invitarla a salir y no sentir pánico.
Ale dříve, než lekce mohou započít, musí muži Mysterymu a jeho parťákům ukázat, jak zoufalí skutečně jsou.
Pero antes de que las lecciones pudieran empezar los hombres salieron al campo para enseñarles a Mystery y a sus alas. cuandesesperadosestánenrealidad.
Možná kdybych já osel otevřel pusu a mluvil, staly by se báječné věci.
Quizás si no fuera un tonto del culo, abriera la boca y hablaría. saldrían de ella cosas impresionantes.
Mluvil jsem s nimi a najednou odešly pryč.
Estaba intentando hablar con ellas y entonces se largaron.
Toto je zcela nový den a my musíme vyvinout osobnost pro každého z vás. Chtěl bych teď probrat teorii Páva.
Hoy es un día completamente nuevo. y necesitamos desarrollar identidades para cada uno de ustedes.
A protože tohle je soutěž o odměnu, odměnou bude žena.
Y desde que este es un desafío con recompensa. la recompensa será una mujer.
Má dobrá přítelkyně, Tara, a pomůže jednomu z vás se cvičením.
Una buena amiga mía, su nombre es Tara. Ella ayudará a uno de ustedes a practicar, podrán practicar con una chica, y ella es sencillamente encantadora.
A později.
Y más tarde..
Já se ani nechystal vyhrát odměnu, zašel jsem příliš daleko a teď si uvědomuju, jak vypadám směšně.
No quería pasarme de la raya. Simplemente lo hice así. Fui demasiado lejos, pero ahora me doy cuenta de que era algo realmente ridículo.
Takže, pokud bys chtěl svést mě a chystal by ses mě vzít do své vily, tak tohle by tedy nezabralo.
Si fueras a salir conmigo y fueras a la Mansión Playboy esto no funcionaría.
Mystery a jeho parťáci ocenili mou snahu, ale říkali, že je to moc vágní.
Desgraciadamente, Mystery y sus alas no apreciaron realmente el esfuerzo. Dijeron que era algo denso y juntado sin orden.
Teď vypadáš jako chlap, co jí přiliš pizzy a vypije hodně piva.
Seguro, no quieres ser la clase de chico gordo que come demasiada pizza y bebe demasiada cerveza.
Jí příliš pizzy a vypije hodně piva.
Chico que come demasiada pizza y bebe demasiada cerveza. Sí, ya lo he hecho.
Všechno mi přišlo příliš těsné a cítil jsem se v tom nesvůj.
Todo parecía ajustado, y me hizo sentirme realmente acomplejado.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Od zveřejnění jejich článků se cena zlata vyšplhala ještě výše, a nedávno dokonce dosáhla rekordních 1300 dolarů.
Desde que aparecieron sus artículos, el precio del oro aumentó aún más. Los precios del oro incluso alcanzaron recientemente un récord de 1.300 dólares.
Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se až na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
Un inversor en oro exitoso recientemente me explicó que los precios de las acciones perdieron vigor durante más de una década antes de que el índice Dow Jones atravesara la marca de 1.000 a principios de los años 1980.
Někteří experti místo toho tvrdí, že dlouhý pochod zlata směrem vzhůru je částečně důsledkem rozvoje nových finančních nástrojů, které usnadňují obchodování a spekulace se zlatem.
Algunos han dicho en cambio que la prolongada marcha ascendente del oro ha sido motivada en parte por el desarrollo de nuevos instrumentos financieros que facilitan comercializar y especular con el oro.
Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy - a také jistá ironie.
Este argumento probablemente tenga algo de válido -y también un cierto grado de ironía-.
Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie, Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky.
En mi opinión, el argumento más poderoso para justificar el elevado precio del oro actual es el espectacular surgimiento de Asia, América Latina y Oriente Medio en la economía global.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
De modo que, sí, podría decirse que existen factores fundamentales sólidos que respaldan el precio más elevado del oro de hoy, aunque es mucho más debatible si seguirán respaldando precios más altos en el futuro y, de ser así, hasta qué punto.
Zlato koneckonců nenese žádný úrok a jeho držení navíc něco stojí.
Después de todo, el oro no paga interés y hasta cuesta un dinero almacenarlo.
PAŘÍŽ - Jak se hospodářská krize prohlubuje a rozšiřuje, svět hledá historické analogie, které by nám dění poslední doby pomohly pochopit.
PARÍS - A medida que la crisis económica se profundiza y amplía, el mundo busca analogías históricas como ayuda para comprender lo que ha ocurrido.
Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931, třebaže některé vlády se nepřestávají chovat, jako by krize byla spíše klasická než výjimečná.
Hoy los ánimos son muchos más sombríos, y están comenzando a abundar las referencias a 1929 y 1931, a pesar de que algunos gobiernos siguen comportándose como si la crisis fuera más clásica que excepcional.
Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931, třebaže některé vlády se nepřestávají chovat, jako by krize byla spíše klasická než výjimečná.
Hoy los ánimos son muchos más sombríos, y están comenzando a abundar las referencias a 1929 y 1931, a pesar de que algunos gobiernos siguen comportándose como si la crisis fuera más clásica que excepcional.
Ba na povrchu se zdá, že jde o naprosté opaky: zřícení zdi symbolizující útlak a umělé rozdělení versus zhroucení zdánlivě nezničitelné a uklidňující instituce finančního kapitalismu.
De hecho, en la superficie parece ser su perfecta antítesis: el colapso de un muro que simbolizaba la opresión y las divisiones artificiales, frente al colapso de una institución reconfortante y aparentemente indestructible del capitalismo financiero.
Ba na povrchu se zdá, že jde o naprosté opaky: zřícení zdi symbolizující útlak a umělé rozdělení versus zhroucení zdánlivě nezničitelné a uklidňující instituce finančního kapitalismu.
De hecho, en la superficie parece ser su perfecta antítesis: el colapso de un muro que simbolizaba la opresión y las divisiones artificiales, frente al colapso de una institución reconfortante y aparentemente indestructible del capitalismo financiero.
Pro mnohé z příznivců Ronalda Reagana to byl právě prezident USA, kdo záměrnou eskalací závodů ve zbrojení dohnal sovětskou ekonomiku na okraj propasti, čímž plně doložil převahu liberálních společností a volných trhů.
Para muchos de sus partidarios, el Presidente Ronald Reagan fue quien, mediante su deliberada escalada en la carrera armamentista, llevó a la economía soviética al límite, demostrando así la superioridad de las sociedades liberales y el libre mercado.
Samozřejmě, mezi rokem 1989 a přítomností existují zjevné rozdíly.
Por supuesto, hay diferencias evidentes entre 1989 y la actualidad.