í | z | ž | y

i spanělština

a

Význam i význam

Co v spanělštině znamená i?

i

Nombre de la letra i1.

Překlad i překlad

Jak z spanělštiny přeložit i?

i spanělština » čeština

a

I spanělština » čeština

I

Příklady i příklady

Jak se v spanělštině používá i?

Citáty z filmových titulků

I-Creo De hecho, me sé la canción.
Myslím, že tu písničku znám.
I. Para que pueda obtener por qué es tan importante para mí Que eso llega a los donantes de Erin?
Chápete, proč je důležité, aby to dárce dostal?
Relax. Josh acaba de hacer estallar su V.I.
Josh si vytáhl kapačku.
Usted está va a sacar su V.I. de nuevo.
Zase si to vytáhnete.
F I N.
KONEC.
I. GOLDMAN CO.
I. Goldman a spol.
ENTRADA FAMILIAR i Lean toda la información!
VCHOD PRO RODINY Ctete!
N - I-N-G.
N, I, N, G.
Lo siguiente es basado en una historia real de la I Guerra Mundial, 1914-1918.
Následující příběh z 1.světové války 1914-1918 je založen na skutečnosti.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
A, B, C, D, E, F, G, H, i, J, K.
T-O-R-T-I-L-L-A.
Omeleta.
E-G-I-P-T-O.
E-G-Y-P-T.
Si, me i magi no.
Ano, doufám.
O - A-S-I-S.
O-Á-Z-A.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

A. Alesina, I. Angeloni y L. Schuknecht, CEPR Discussion Paper número 3115.
Úkol, jenž mají před sebou členové Evropského konventu, je samozřejmě v mnoha směrech jiný a mnohem komplexnější - stejně jako společnost, které se zodpovídají.
Francisco José I defendió a sus súbditos judíos cuando fueron amenazados por los antisemitas alemanes.
František Josef I. se svých židovských poddaných zastával, když je ohrožovali němečtí antisemité.
Un día llegaron a ese lugar soldados de la Alianza del Norte y me ofrecieron llevarme a Mazar-i-Sharif.
Jednoho dne do čajovny přišli vojáci Severní aliance a nabídli mi, že mě vezmou do Mazáre Šaríf.
Un siglo antes, Enrique I había promulgado una Carta de Libertades, en la que indicaba que sería más respetuoso de los privilegios de los nobles que su predecesor.
Jindřich I. dal o století dříve vydáním Listiny svobod najevo, že bude více než jeho předchůdce respektovat výsady šlechty.
Olas de quince metros penetraron el muro de contención de la central nuclear de Fukushima I; la alimentación de emergencia se cortó y fallaron los sistemas de refrigeración.
Patnáctimetrové vlny prolomily ochrannou zeď jaderné elektrárny Fukušima Daiči, přerušily její nouzové napájení a vyřadily z chodu chladicí systémy.
Según ellas, bajar los precios asfixiaría la I y D y sofocaría la innovación.
Krácení cen by podle jejich slov zadusilo výzkum a vývoj a ochromilo inovace.
En realidad, las grandes farmacéuticas gastan relativamente poco en I y D, mucho menos de lo que gastan en mercadeo y administración, e incluso menos de lo que les queda como utilidades.
Velké farmaceutické firmy na výzkum a vývoj vydávají relativně málo - mnohem méně než na marketing a administrativu, ba dokonce méně, než kolik jim zbude na ziscích.
Suponiendo que esta cifra es más o menos igual para las otras grandes compañías (y hay razones para pensar que es así), gastaron sólo en mercadeo casi dos veces la suma destinada a I y D.
Za předpokladu, že tato cifra je zhruba stejná i u ostatních velkých společností - a jde o předpoklad odůvodněný -, pak na samotný marketing vydaly bezmála dvakrát víc, než kolik vyčlenily na výzkum a vývoj.
Durante muchos años, las compañías farmacéuticas de los Estados Unidos han tenido utilidades más altas que las de ninguna otra industria, después de haber pagado la I y D y todos sus demás gastos.
Po mnoho let měly farmaceutické společnosti ve Spojených státech vyšší zisky než kterákoli jiná branže - po zaplacení výzkumu a vývoje a všech dalších výdajů.
El tema importante no es cuánto dinero dedicaron las compañías farmacéuticas a I y D, sino si los consumidores obtienen el valor de lo que pagaron.
Podstatnou otázkou není to, kolik farmaceutické firmy vynaloží na výzkum a vývoj, ale to, zda my spotřebitelé dostaneme za své peníze odpovídající hodnotu.
Así es que no tenemos que preocuparnos acerca de la asfixia de la innovación en I y D. Las farmacéuticas hacen mucho menos I y D de lo que afirman, y perfectamente pueden pagar la que hacen.
Nemusíme se tedy bát, že zadusíme novátorský výzkum a vývoj. Farmaceutické společnosti jej provádějí méně, než tvrdí, a to, co provádějí, si mohou snadno dovolit.
Así es que no tenemos que preocuparnos acerca de la asfixia de la innovación en I y D. Las farmacéuticas hacen mucho menos I y D de lo que afirman, y perfectamente pueden pagar la que hacen.
Nemusíme se tedy bát, že zadusíme novátorský výzkum a vývoj. Farmaceutické společnosti jej provádějí méně, než tvrdí, a to, co provádějí, si mohou snadno dovolit.
En el siglo I d.C., siguió avanzando a lo largo de la ruta de la seda hacia Asia Central y China, y finalmente llegó a Corea y Japón siglos después.
V prvním století n.l. ve svém postupu pokračoval a šířil se podél Hedvábné cesty do střední Asie a do Číny a po několika stoletích se konečně dostal do Koreje a do Japonska.
Tenemos que poner punto final a que se nos aterrorice tan fácilmente, debemos dejar de aplicar políticas estúpidas y es hora que comencemos a invertir en investigación y desarrollo (I y D) inteligentes.
Je třeba přestat být přitrouble poděšení, přestat prosazovat hloupé politické přístupy a začít investovat do prozíravého dlouhodobého vývoje a výzkumu.

i čeština

Překlad i spanělsky

Jak se spanělsky řekne i?

I čeština » spanělština

yodo I

Příklady i spanělsky v příkladech

Jak přeložit i do spanělštiny?

Jednoduché věty

Má mnoho chyb, ale i tak se mi líbí.
Él tiene muchos defectos, pero aun así me gusta.
I dobří přátelé musí vynakládat úsilí, aby udrželi své přátelství.
Aun los buenos amigos deben hacer un esfuerzo para mantener su amistad.
Vzduch, jako i jídlo, je jednou ze základních lidských potřeb.
El aire, como la comida, es una necesidad humana básica.
Můj otec měl ve zvyku vstávat z postele v šest, dokonce i v zimě.
Mi padre acostumbraba a levantarse de la cama a las seis, aun en invierno.
I když neuspějeme na první pokus, můžeme šukat dál, než otěhotním.
Aun si no tenemos suerte en el primer intento, podemos seguir cogiendo hasta que yo quede embarazada.
Nenáviděla ho i po tom, co zemřel.
Aun después de que él muriera, ella lo odiaba.
Přírodní minerální voda obsahuje vápník, hořčík, sodík, draslík a dokonce i dusičnany.
El agua mineral natural contiene calcio, magnesio, sodio, potasio e incluso nitratos.
Můžeš přidat věty, i když je neumíš přeložit. Možná je někdo jiný bude schopen přeložit za tebe.
Puedes añadir frases aunque tú no puedas traducirlas. Quizás alguien más pueda traducirla por ti.

Citáty z filmových titulků

Nezastavuj mě! Dneska ho zabiju. I když ho nezabiješ, i tak umře.
No es necesario que lo mates. morirá pronto.
Nezastavuj mě! Dneska ho zabiju. I když ho nezabiješ, i tak umře.
No es necesario que lo mates. morirá pronto.
I když ho nezabiješ, i tak umře. Tak to nedělej.
No tienes que matarlo. ya se está muriendo.
I když ho nezabiješ, i tak umře. Tak to nedělej.
No tienes que matarlo. ya se está muriendo.
Klidně se i sama potrestám.
Aceptaré gustosamente cada puñal que me tires.
Nakoupila jsem i nějaké ryby, hovězí a ovoce.
Pedí algo de kalbi, además de pescado y fruta. Llévalos al coche, por favor.
I když ho nemám ráda, zaslouží si dobrou péči. Budu se o něho starat jako ta nejlepší pečovatelka.
Un criado debería ser tratado. como un criado.
Jak jen ho můžeš takhle zradit? To platí jak pro tebe, tak i pro mne!
No deberíamos apuñalar por la espalda así a alguien.
I když. se něco stane Yoonovi, nebudu s tebou.
Si. le pasara algo a Yune. no volveré contigo.
I když ne tak dobře jako Miss Austrálie, se kterou jsem před nějakou dobou randil. No, přinejmenším vypadáš lépe než Shrek.
No eres tan guapa como Miss Australia pero, eres mejor que Shrek.
I když nevěříš. Věř tomu. Věř tomu, že ta paní je má matka.
Para que creas eso. para que creas que esa mujer es mi madre. estoy malgastando mi valioso tiempo.
I ti nejchudší lidé mohou být na tomto světě rodiči.
Los padres son las personas más débiles del mundo.
Možná i já.. Neumím vysvětlit ten zvláštní pocit, který cítím.
Puede que sea por eso. que a mí también empieza a agradarme.
To platí i pro tebe.
Tú haz lo mismo.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dokonce i Spojené státy během velké hospodářské krize ve 30. letech zrušily inflační doložky ve smlouvách o dluhopisech.
Hasta Estados Unidos derogó cláusulas de indexación en los contratos de bonos durante la Gran Depresión de los años 1930.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
De modo que, sí, podría decirse que existen factores fundamentales sólidos que respaldan el precio más elevado del oro de hoy, aunque es mucho más debatible si seguirán respaldando precios más altos en el futuro y, de ser así, hasta qué punto.
Ano, zlato zažívá skvělou jízdu, ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí.
Es cierto, el oro ha experimentado una corrida importante, pero lo mismo sucedió con los precios de las viviendas a nivel mundial hasta hace un par de años.
Avšak i pravicový vůdce odboje Charles de Gaulle musel ve své první poválečné vládě strpět komunisty a souhlasil se znárodněním průmyslu a bank.
Pero incluso Charles de Gaulle, dirigente derechista de la Resistencia, tuvo que aceptar a comunistas en su primer gobierno de la posguerra y accedió a nacionalizar industrias y bancos.
I Vietnamci, Indonésané, Filipínci, Barmánci, Indové a Malajsijci chtěli svůj díl svobody.
Vietnamitas, indonesios, filipinos, birmanos, indios y malayos querían la libertad también.
Komunismus, který se stále halil do pláštíku antifašismu, měl značnou intelektuální a emoční přitažlivost, a to nejen v takzvaném třetím světě, ale i v západní Evropě.
El comunismo, aún envuelto en la hoja de laurel del antifascismo, tenía un gran atractivo intelectual y emocional, no sólo en el llamado Tercer Mundo, sino también en la Europa occidental.
Se sovětským modelem se však zhroutila i řada dalších věcí.
La socialdemocracia perdió su razón de ser como antídoto del comunismo.
V nedávných letech se objevily i jiné ideologie snažící se zaplnit lidskou potřebu společných ideálů.
En los últimos años, otras ideologías han surgido también para colmar la necesidad humana de ideales colectivos.
Svět se však mění: globální události, ekonomické i jiné, stále více ovlivňuje asijsko-pacifický region.
Pero el mundo está cambiando: la región de Asia y el Pacífico está influyendo cada vez más en la evolución mundial, económica y de otras índoles.
Transpacifické partnerství (TPP) - v jehož rámci mají Spojené státy a dalších 11 zemí vytvořit megaregionální zónu volného obchodu - s největší pravděpodobností tento posun ještě urychlí (tím spíše, pokud se k partnerství nakonec připojí i Čína).
El Acuerdo de Asociación Transpacífico, mediante el cual los Estados Unidos y otros once países crearían una zona de libre comercio megarregional, aceleraría muy probablemente ese cambio (con mayor razón, si con el tiempo llegara a adherirse China).
Podnikatelské špičky na obou stranách Atlantiku jsou přesvědčené, že úspěšná dohoda o TTIP by přinesla značné hospodářské výhody - tento pocit potvrzuje i řada studií.
Los dirigentes empresariales de las dos riberas del Atlántico están convencidos de que un acuerdo logrado sobre la ATCI brindaría importantes beneficios económicos, impresión que muchos estudios confirman.
Byť se proti terorismu bojuje ve jménu demokracie, tento boj vedl k jejímu zřetelnému oslabení, zapříčiněnému úřední legislativou i všeobecnou úzkostí.
Si bien la lucha contra el terrorismo se lleva a cabo en nombre de la democracia, esa lucha ha conducido de hecho a un marcado debilitamiento de la democracia debido a la legislación oficial y a la ansiedad popular.
Jistou roli zde hraje i vojenská síla.
La fuerza militar ha jugado un papel importante.
Pákistán zůstává útočištěm al-Káidy i některých nejnebezpečnějších světových teroristů.
Pakistán sigue siendo un lugar de refugio para Al Qaeda y algunos de los terroristas más peligrosos del mundo.