í | Z | ž | y

i němčina

I

Význam i význam

Co v němčině znamená i?

i

neunter Buchstabe des lateinischen Alphabets Mathematik: Zeichen für die imaginäre Einheit \mathrm i=\sqrt{-1} z = a+b\mathrm i mit z \in \mathbf C,a,b \in \mathbf R Technik: Formelzeichen für elektrischen Strom als Funktion der Zeit i(t)=I_0 \cdot \sin\omega t

i

Ausdruck, Ausruf des Abscheus, des Ekels und der Widerwärtigkeit

i

Bairisch, Schwäbisch, Schweizerdeutsch, Wienerisch: ich

I

neunter Buchstabe des lateinischen Alphabets
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Překlad i překlad

Jak z němčiny přeložit i?

I němčina » čeština

I

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako i?

I němčina » němčina

Jod
Doporučujeme...Patnáct vět německyPočasí | Das WetterNěmecké věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Příklady i příklady

Jak se v němčině používá i?

Citáty z filmových titulků

Oh9i-san!
Ougi.
I habe es festgestellt an den Geschenken für deine Tochter.
Poznal jsem to podle dárků pro tvou dceru.
I love you!
Miluji tě!
R-I-C-O, Rico!
R-l-C-O, Rico!
Ach i wo.
Ale kdepak.
Ach i wo.
Kdepak.
Die kann man mit 19 I schlucken.
Stačí vám 20 litrů.
M-o-i.
Morie?
M-I-S-S-G-E-B-U-R-T.
Z-R-Ú-D-Á.
Etwas Wasser und 40 I Benzin.
Dolít vodu a 10 galonů benzinu.
I know how you feel.
Vím, jak se cítíte.
Maybe having none, I know it even better.
Možná proto, že nikoho nemám.
Wir gaben ihm noch keine Chance, denn er hat den I.Q. eines Kaninchens.
Zapomněli jsme na něj. Víte, když on má I.Q. králíka.
W-e-i-h. r-a-u-c-h.
K-A-D-I-D-L-.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Die Drogenbarone im neuen Hochsicherheitsgefängnis von Pul-i-Charki bei Kabul hinter Gitter zu bringen wäre ein guter Anfang.
Dostat hlavní drogové překupníky za mříže nové, silně zabezpečené věznice Pal-i-Čarki poblíž Kábulu by byl dobrý začátek.
Franz Joseph I. trat für seine jüdischen Untertanen ein, als diese von deutschen Antisemiten bedroht wurden.
František Josef I. se svých židovských poddaných zastával, když je ohrožovali němečtí antisemité.
Eines Tages kamen Soldaten der Nordallianz in das Teehaus, die mir anboten, mich nach Mazar-i-Sharif mitzunehmen.
Jednoho dne do čajovny přišli vojáci Severní aliance a nabídli mi, že mě vezmou do Mazáre Šaríf.
Das Problem besteht darin, dass die Baseler Eigenkapitalregelungen - ob in Basel I, II oder III - keinerlei Hilfe sind, wenn es darum geht, schwache Banken von gesunden zu unterscheiden.
Problém tkví v tom, že basilejská kapitálová pravidla - ať už Basilej I, II nebo III - nejsou žádnou pomocí pro odlišení slabých bank od těch zdravých.
Ein bemerkenswerter neuer Dokumentarfilm mit dem Titel The House I Live In zeigt, dass die Situation in Amerika aufgrund desaströser politischer Strategien noch trauriger und grausamer ist.
Pozoruhodný nový dokumentární film Dům, ve kterém žiju ukazuje, že americký příběh je kvůli katastrofální politice ještě o něco smutnější a krutější.
Deren Führer, Don Luigi Sturzo, wollte, dass die Volkspartei für tutti i liberi e forti - alle freien und starken Männer - attraktiv sei.
Její vůdce Don Luigi Sturzo chtěl zaujmout tutti i liberi e forti - všechny svobodné a silné lidi.
Jetzt, wo die Position der USA unhaltbar geworden ist, gibt die Bush-Administration i n Falludscha und anders wo die Macht an lokale Milizen ab.
Když se teď americká pozice stala neudržitelnou, Bushova administrativa předává moc ve Fallúdže i jinde místním milicím.
I m Kampf ums Überleben, ob in Jugoslawien oder Israel, bleibt jeder seiner eigenen Volksgruppe oder Nation verhaftet - egal, ob die eingeschlagene Richtung der Politik richtig oder falsch ist.
V bojích o přežití, ať v Jugoslávii či v Izraeli, všichni drží se svým kmenem nebo národem, ať jsou jeho politické přístupy správné, nebo ne.
Die zweite Generation verließ sich auf geballte Feuerkraft. Sie erreichte ihren Höhepunkt im Ersten Weltkrieg und i hr Slogan lautete: Artillerie erobert und Infanterie besetzt.
Druhá generace se opírala o hromadění palebné síly a vyvrcholila v první světové válce; jejím sloganem bylo, že dělostřelectvo dobývá a pěchota okupuje.
In Amerika finanzierte das G.I.-Gesetz nach dem zweiten Weltkrieg die höhere Ausbildung demobilisierter Soldaten. Dies war eine hochrentable öffentliche Investition in menschliches Kapital.
Zákon o válečných veteránech ve Spojených státech financoval po druhé světové válce vyšší vzdělání pro demobilizované vojáky a představoval vysoce přínosnou veřejnou investici do lidského kapitálu.
Bretton Woods I brach 1971 zusammen, als die Kopplung des Dollars an Gold untragbar wurde und Bretton Woods II fand 2008 aufgrund der Fehlallokation von Kapital sein Ende.
Dohoda Bretton Woods I se zhroutila v roce 1971, kdy se pevný kurz dolaru ke zlatu stal neudržitelným, a Bretton Woods II skončila v roce 2008 kvůli špatné alokaci kapitálu.
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

i čeština

Překlad i německy

Jak se německy řekne i?

I čeština » němčina

Jod I

Příklady i německy v příkladech

Jak přeložit i do němčiny?

Jednoduché věty

I ženy chtějí mít sex.
Frauen wollen auch Sex haben.
I když jsem byl vyčerpaný, pracoval jsem dál.
Obwohl ich erschöpft war, arbeitete ich weiter.
I když jsem byla vyčerpaná, pracovala jsem dál.
Obwohl ich erschöpft war, arbeitete ich weiter.
Jak si kdo ustele, tak si i lehne.
Wie man sich bettet, so liegt man.
I když je bohatý, není šťastný.
Obwohl er reich ist, ist er nicht glücklich.
Váš profil: uzavřel jste študia v ekonomice, podnikání nebo počítačové vědy a ideálně i s životem.
Ihr Profil: Sie haben Ihr Studium der Betriebswirtschaften, der Wirtschaftsinformatik oder idealerweise mit dem Leben abgeschlossen.
Váš profil: uzavřela jste študia v ekonomice, podnikání nebo počítačové vědy a ideálně i s životem.
Ihr Profil: Sie haben Ihr Studium der Betriebswirtschaften, der Wirtschaftsinformatik oder idealerweise mit dem Leben abgeschlossen.
Dnes jsem se vzbudil ve dvanáct, ale i tak jsem nezaspal.
Ich bin heute um 12 aufgewacht und habe trotzdem nicht verschlafen.
Její činy i slova jsou vždy čestné.
Ihre Taten und Worte sind ehrenhaft.
Většina přišla z Evropy, ale hodně jich přišlo i z Latinské Ameriky, Asie, Afriky, Austrálie a Kanady.
Die meisten kamen aus Europa, aber viele kamen auch aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Australien und Kanada.
I budoucnoust byla dříve lepší.
Auch die Zukunft war früher besser.
I nejhezčí růže jednou odkvete.
Auch die schönste Rose verwelkt irgendwann.
Ta kniha je tak jednoduchá, že ji může číst i dítě.
Dieses Buch ist so leicht, dass sogar ein Kind es lesen kann.
I kdyby se každý smál, to co povídá, není žádný vtip.
Selbst wenn jeder lachen wird, was er sagt, ist kein Scherz.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Prý má prostřílené nohy. A měla zraněné i oči.
Das ist kein Ort, wo Terroristen einfach so reinkommen.
Ucítil jsem moment, kdy jsem se mohl změnit, a dokonce i svět stál na mé straně.
Lelouch Du hast nicht mal das Recht zu sterben. Ich schicke dich zusammen mit Nunnally nach Japan.
I ostatní studenti mi pomáhají, ale pořád to nemůžu pochopit.
Entschuldige, kannst du dir mal meine Hausaufgaben ansehen? Na klar.
Takže jste dělali i víc?! Ne!
Und neulich, als wir die Katze fangen wollten?
I když Clovise nahradila Cornelie, Británie se nezměnila.
Es ist immer das Gleiche.
Zmizel i signál od skupiny Haley. Tak je to tady.
Punkt 17 ist eingestiirzt.
Musí dokončit misi i za cenu svého života.
Aber Meine Befehle sind unter Einsatz des Lebens zu befolgen.
I když se nestřetneme na bojišti, pořád je to můj nepřítel.
Was soll ich also tun?
Nejen Tamaki, ale i Inoue a ostatní jsou nadšení.
Sogar Tamaki und Inoue freuen sich wie Kinder.
Už jsme ztratili i druhou vlnu útočníků!
Die zweite Welle kommt auch nicht durch!
Řekněte to i Urabemu a Senbovi za námi.
Sagt es auch Urabe und Senba.
Už i Cornelie pochopila, že se její šance na vítězství zmenšují.
Selbst Cornelia hat ohne ihre Truppen nur geringe Siegeschancen.
Karen, mám tu kostýmy i pro tebe. Koukej.
Damit mdchte ich mich entschuldigen.
Dokonce i v koupelně!
Schon eine Woche sind wir jetzt nicht mehr aus der Schule raus.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dokonce i Spojené státy během velké hospodářské krize ve 30. letech zrušily inflační doložky ve smlouvách o dluhopisech. Takže se to může stát všude.
Sogar in den Vereinigten Staaten wurden während der Großen Depression der 1930er Jahre die Indexklauseln aus Anleiheverträgen gestrichen. Das kann also überall passieren.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
Also, ja, manche Fundamentaldaten untermauern durchaus die heutigen Goldpreise, obwohl es fraglich ist, ob und in welchem Ausmaß sie höhere Preise auch in Zukunft untermauern werden.
Ano, zlato zažívá skvělou jízdu, ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí.
Ja, mit Gold ist es prima gelaufen, aber bis vor ein paar Jahren war es auch mit weltweiten Immobilienpreisen so.
Avšak i pravicový vůdce odboje Charles de Gaulle musel ve své první poválečné vládě strpět komunisty a souhlasil se znárodněním průmyslu a bank.
Aber sogar Charles de Gaulle, ein Anführer des Widerstands der Rechten, musste in seiner ersten Nachkriegsregierung Kommunisten akzeptieren und er stimmte zu, Industriebetriebe und Banken zu verstaatlichen.
I Vietnamci, Indonésané, Filipínci, Barmánci, Indové a Malajsijci chtěli svůj díl svobody.
Auch Vietnamesen, Indonesier, Filipinos, Burmesen, Inder und Malaysier wollten ihre Freiheit.
Komunismus, který se stále halil do pláštíku antifašismu, měl značnou intelektuální a emoční přitažlivost, a to nejen v takzvaném třetím světě, ale i v západní Evropě.
Der noch immer in die Lorbeeren des Antifaschismus gehüllte Kommunismus verfügte nicht nur in der so genannten Dritten Welt, sondern auch in Westeuropa über weitreichende intellektuelle und emotionale Anziehungskraft.
Se sovětským modelem se však zhroutila i řada dalších věcí.
Doch mit dem sowjetischen Modell brach auch noch anderes zusammen.
V nedávných letech se objevily i jiné ideologie snažící se zaplnit lidskou potřebu společných ideálů.
In den letzten Jahren entwickelten sich auch andere Ideologien, um dem menschlichen Bedürfnis nach kollektiven Idealen gerecht zu werden.
Byť se proti terorismu bojuje ve jménu demokracie, tento boj vedl k jejímu zřetelnému oslabení, zapříčiněnému úřední legislativou i všeobecnou úzkostí.
Obwohl der Terrorismus im Namen der Demokratie bekämpft wird, hat der Kampf aufgrund der offiziellen Gesetzgebung und der allgemeinen Angst in Wirklichkeit zu einer eindeutigen Schwächung der Demokratie geführt.
Pokud by se tato politika rozšířila i na firmy z třetích zemí, měla by silný liberalizující dopad.
Würde man diese Politik auf Unternehmen aus Drittländern ausweiten, hätte das enorm liberalisierende Auswirkungen.
Nadměrně svazující pravidla o původu se ve skutečnosti ukazují jako problematická i pro některé předchozí dohody EU o vzájemném uznávání, například pro dohody upravující standardy profesionálních služeb.
Tatsächlich haben sich übermäßig einschränkende Ursprungsregeln in manchen früheren Anerkennungsabkommen der EU als problematisch erweisen, wie etwa die Regeln hinsichtlich der Standards für freiberufliche Dienstleistungen.
I při absenci mezinárodních pravidel by EU a USA mohly podniknout dva kroky, aby zajistily, že TTIP nebude mít nepříznivé důsledky pro rozvojové ekonomiky.
Aber auch in Ermangelung internationaler Regeln, könnten die EU und die USA zwei Maßnahmen ergreifen, die sicherstellen, dass das THIP keine nachteiligen Auswirkungen für Entwicklungsländer hat.
Samozřejmě, různé složky dluhu se značně liší svým charakterem i zdroji financování - a tedy svou udržitelností.
Selbstverständlich unterscheiden sich die verschiedenen Schuldenkomponenten erheblich in ihrem Charakter und ihren Finanzierungsquellen - und somit in ihrer Tragfähigkeit.
Dobrou zprávou je, že po nedávné návštěvě prezidenta Chu Ťin-tchaa ve Washingtonu Amerika i Čína uskutečňují pozitivní kroky k vyřešení svých sporů nad bilaterální bilancí běžného účtu.
Die gute Nachricht lautet, dass sowohl Amerika als auch China im Anschluss an den jüngsten Washington-Besuch von Präsident Hu Jintao positive Schritte unternommen haben, um ihre Differenzen hinsichtlich der bilateralen Leistungsbilanz zu beseitigen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »