í | и | ж | ч

i čeština

Překlad i rusky

Jak se rusky řekne i?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Příklady i rusky v příkladech

Jak přeložit i do ruštiny?

Jednoduché věty

I superhrdinové občas potřebují odpočinek.
Даже супергероям нужно отдыхать время от времени.
I když nebudeme mít štěstí na první pokus, můžeme se šukat dál dokud neotěhotním.
Даже если нам не повезёт с первой попытки - мы можем просто продолжать трахаться, пока я не забеременею.
Proč by i ne?
Почему бы и нет?
Dívka šla do školy, i když byla nemocná.
Девочка ходила в школу и когда болела.
I já jsem byl porážen.
Даже я был побеждён.
Můžeš jít i sám.
Ты и сам можешь пойти.
To samé se dá říct i o Německu.
То же самое можно сказать и о Германии.
Psi, kočky i koně jsou zvířata.
Собаки, кошки и лошади - животные.
Nejen Tom musí studovat, ale i já.
Не только Том должен учиться, но и я тоже.
Mám dobré hodinky, i když nejsou úplně nové.
У меня хорошие часы, хоть они и не совсем новые.
Lvi, vlci, sloni i koně jsou zvířata.
Львы, волки, слоны и лошади - это животные.
Dělám to i pro vaše dobro.
Я делаю это для вашего же блага.
Tom otevřel okno i přesto, že matka mu řekla, aby to nedělal.
Том открыл окно, хотя мать сказала ему не делать этого.
Tom i já jsme velice zaneprázdnění.
Том и я, мы очень заняты.

Citáty z filmových titulků

I 11-tí se můžou stát úspěšnými!
Даже одиннадцатые могут преуспеть!
I v ghettu se názory liší?
Что думают в гетто?
Pokračuje to dobře i beze mě.
И без меня там всё будет отлично.
I když mě ten sen dost zatěžuje.
Но мечта оказалась неосуществимой.
Nikdo nezemře, dokonce i když udělám chybu. To jsem si myslela. Vypadá to, že všechno proběhne v pořádku.
Даже в случае ошибки никто не умрёт. я познала одиночество. всё идёт по графику.
I když to není tak dávno, co nás napadla Čínská federace.
Даже если Китайская Федерация чуть не захватила нас.
Měl jsem na starost i ten minulý rok.
Я отвечал за это в прошлом году.
Upozorním i záložní tým.
Также задействую резервный отряд.
Můžete vysílat toto video i do Arei 11?
Можете транслировать на весь Одиннадцатый Сектор? Ээ?
I když je to omezený region.
Даже если и ограниченный регион.
Dokonce i mého hloupého expřítele.
Я даже скучаю по своему тупому бывшему.
I přesto co se stalo, si nemyslím, že je to tu pro tebe bezpečné.
Просто, чтобы там не было, Я правда не думаю что здесь безопасно.
Něco trvalejšího by bylo hezčí, dokonce i kámen je lepší.
Что-то более долговечное было бы неплохо понимаешь, даже камень простой был бы лучше.
Upřímně to překvapilo i mě.
Честно говоря, я и сама удивилась.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ano, zlato zažívá skvělou jízdu, ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí.
Да, золото сильно дорожало, но то же самое еще пару лет назад было верно и в отношении цен на жилье во всем мире.
Podobné požadavky se ozývaly po celé Evropě, kde v čele protinacistického či antifašistického odboje často stáli levičáci nebo i komunisté, zatímco předváleční konzervativci byli mnohdy ušpinění kolaborací s fašistickými režimy.
Аналогичные требования были слышны по всей Европе, где во главе антинацистских или антифашистских сопротивлении часто стояли левые, или действительно Коммунисты, и довоенные консерваторы часто были запятнаны сотрудничеством с фашистскими режимами.
Avšak i pravicový vůdce odboje Charles de Gaulle musel ve své první poválečné vládě strpět komunisty a souhlasil se znárodněním průmyslu a bank.
Но даже Шарль де Голль, лидер сопротивления права, должен был принять коммунистов в свое первое послевоенное правительство, и он согласился национализировать промышленность и банки.
I Vietnamci, Indonésané, Filipínci, Barmánci, Indové a Malajsijci chtěli svůj díl svobody.
Вьетнамцы, индонезийцы, филиппинцы, бирманцы, индийцы, малайцы, также хотели своей свободы.
Komunismus, který se stále halil do pláštíku antifašismu, měl značnou intelektuální a emoční přitažlivost, a to nejen v takzvaném třetím světě, ale i v západní Evropě.
Коммунизм, по-прежнему завернутый в лавровый лист анти-фашизма, бросал широкие интеллектуальные и эмоциональные призывы, не только в так называемом Третьем Мире, но и в Западной Европе.
Se sovětským modelem se však zhroutila i řada dalších věcí.
Но еще многое рухнуло с советской моделью.
V nedávných letech se objevily i jiné ideologie snažící se zaplnit lidskou potřebu společných ideálů.
В последние годы, другие идеологии появились также, чтобы восполнить потребности человека в коллективных идеалах.
Byť se proti terorismu bojuje ve jménu demokracie, tento boj vedl k jejímu zřetelnému oslabení, zapříčiněnému úřední legislativou i všeobecnou úzkostí.
В то время как борьба с терроризмом ведется во имя демократии, она фактически привела к явному ослаблению демократии вследствие официальных законов и народного страха.
Během pár hodin přišlo náhle a násilně o život více než 3000 nevinných lidí - většinou Američanů, ale i občanů 115 dalších zemí.
Всего за несколько часов более чем 3000 невинных людей, главным образом американцев, но также и людей из 115 других стран, внезапно и беспощадно были лишены жизни.
Jistou roli zde hraje i vojenská síla.
Также свою роль играют вооруженные силы.
Pákistán zůstává útočištěm al-Káidy i některých nejnebezpečnějších světových teroristů.
Пакистан остается убежищем для Аль-Каиды и некоторых других самых опасных в мире террористов.
Existuje i stále větší nebezpečí domácího terorismu.
Существует также растущая опасность доморощенного терроризма.
I menší teroristické úspěchy jsou však nákladné z hlediska zmařených životů, peněz a uzavírání jinak otevřených společností.
Однако даже небольшие успехи террористов являются дорогостоящими в плане человеческих жизней, денег, а также снижают степень открытости человеческих сообществ.
Samozřejmě chceme i nadále nacházet způsoby, jak sebe učinit zranitelnými méně a teroristy více.
Конечно, мы хотим найти способы сделать себя менее уязвимыми по отношению к террористам.