í | z | ž | y

i italština

ty, ti

Význam i význam

Co v italštině znamená i?

i

articolo determinativo maschile plurale da usare solo con le parole di genere maschile e di numero plurale inizianti per consonante tranne che "x", "z", "s" seguita da consonante e i gruppi consonantici "gn", "pn", "ps"; implica che il sostantivo in questione sia stato precedentemente menzionato e/o sia un particolare appartenente alla categoria diverso da ogni altro  i western sono i miei film preferiti

i

nona lettera dell'alfabeto italiano

Překlad i překlad

Jak z italštiny přeložit i?

i italština » čeština

ty ti

I italština » čeština

I

Příklady i příklady

Jak se v italštině používá i?

Jednoduché věty

Tutti i miei dolci sono gustosi!
Všechny moje dorty jsou chutné!
I genitori amano i propri figli.
Rodiče milují vlastní děti.
I genitori amano i propri figli.
Rodiče milují vlastní děti.
A tutti piacerebbe credere che i sogni possano diventare realtà.
Všem by se líbilo věřit, že se sny mohou stát skutečností.
Kyoto è famosa per i suoi templi antichi.
Kjóto je známé svými chrámy.
I raggi ultravioletti possono causare il cancro alla pelle.
Ultrafialové paprsky mohou způsobit rakovinu kůže.
Chi erano i membri dei Beatles?
Kdo byli členové Beatles?
In circostanze normali i lupi non attaccano le persone.
Lidi vlci za normálních okolností nenapadají.
Dice che ama i fiori.
Říká, že má ráda květiny.
I draghi sono degli animali immaginari.
Draci jsou imaginární živočichové.
Devo aiutarla a tutti i costi.
Musím jí pomoct za každou cenu.
Le tigri vivono nella giungla, i leoni nella savana.
Tygři žijí v džungli, lvi na savaně.
I soggetti per l'esperimento sono stati scelti casualmente.
Předměty pro experiment byly vybrány nahodile.
Verrò quando avrò finito i miei compiti.
Přijdu, až dodělám své domácí úkoly.

Citáty z filmových titulků

I nuovi tirocinanti fanno tutti schifo.
Ti noví praktikanti stojej za prd.
Non mi piacciono i ragni.
Nemám ráda pavouky.
E una. Ed, potresti, potresti togliere i suoni dei tasti - se devi messaggiare?
Ede. mohl bys vypnout to pípání, když píšeš textovky?
Dormo con i guanti.
Spím v rukavicích.
Nell'ultimo anno circa, ne hai passate di tutti i colori.
Za poslední rok se toho v tvém životě dost přihodilo.
E' per questo che vengo qui tutti i giorni.
Kvůli tomuhle sem chodím každý den.
Viene qui tutti i giorni?
Vy sem chodíte každý den?
Qualche volta, bastano solo due parole per esprime perfettamente i tuoi pensieri.
Někdy stačí dvě slova a vše je jasné.
Ehi, non dovresti fare i giri visita?
Neměl bys bejt na vizitě?
I campi di internamento non sono mai divertenti.
Koncentráky nikdy nejsou legrační.
Perche' e' la dottoressa Vocina Irritante a fare i giri visita?
Proč vede vizitu Dr. Upištěná?
Sto aspettando che i miei calmanti facciano effetto.
Čekám, až zaberou prášky proti úzkosti.
Rilassa i muscoli.
Pomáhá to uvolnit svaly.
Perche' hai sbolognato i tuoi specializzandi?
Proč by ses zřekl svých praktikantů?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Da quando i loro articoli sono apparsi, il prezzo dell'oro è aumentato ulteriormente, arrivando recentemente a toccare il valore record di 1.300 dollari.
Od zveřejnění jejich článků se cena zlata vyšplhala ještě výše, a nedávno dokonce dosáhla rekordních 1300 dolarů.
Quindi effettivamente sì, l'elevato prezzo attuale dell'oro potrebbe poggiarsi su fondamentali solidi, sebbene sia di gran lunga più discutibile l'opinione secondo la quale questi stessi fondamentali continueranno a spingere i prezzi al rialzo in futuro.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
Ma se i tassi d'interesse reale crescessero significativamente, come è possibile che succeda un giorno, il prezzo dell'oro potrebbe affondare.
Pokud se však reálné úrokové sazby podstatně zvýší, což by jednoho dne docela dobře mohly, ceny zlata se mohou zhroutit.
Innanzitutto, potrebbero permettere a tutti i paesi di sfruttare i vantaggi di un accordo bilaterale di riconoscimento reciproco concordando di non imporre delle norme di origine restrittive.
Za prvé by mohly umožnit, aby všechny země těžily z výhod bilaterální dohody o vzájemném uznávání, tím, že se dohodnou na nevymáhání restriktivních pravidel o původu.
Innanzitutto, potrebbero permettere a tutti i paesi di sfruttare i vantaggi di un accordo bilaterale di riconoscimento reciproco concordando di non imporre delle norme di origine restrittive.
Za prvé by mohly umožnit, aby všechny země těžily z výhod bilaterální dohody o vzájemném uznávání, tím, že se dohodnou na nevymáhání restriktivních pravidel o původu.
Il terzo e il più lesivo difetto riguarda i settori coinvolti dai tagli alla spesa.
Třetí a nejzávažnější vadou je ovšem skutečnost, že výdajové škrty přicházejí na nesprávných místech.
La crescita è innanzitutto la migliore strada per ridurre i deficit fiscali del Paese.
Především je růst nejlepší způsob, jak snížit rozpočtové schodky země.
Ridurre il deficit tagliando i fondi per l'istruzione, le infrastrutture e la ricerca e lo sviluppo è come cercare di perdere peso tagliandosi tre dita.
Snižovat schodek osekáváním prostředků určených na vzdělání, infrastrukturu, výzkum a vývoj je podobné jako snažit se o snížení váhy tím, že si člověk usekne tři prsty.
Una volta scoppiata la crisi sub-prime, i mutui e il credito al consumo venivano saldati dalle famiglie con i propri risparmi oppure tramite default.
Když propukla krize podřadných hypoték, domácnosti začaly splácet své hypoteční a spotřebitelské dluhy buď ze svých úspor, nebo prostřednictvím ztráty zástavy.
Una volta scoppiata la crisi sub-prime, i mutui e il credito al consumo venivano saldati dalle famiglie con i propri risparmi oppure tramite default.
Když propukla krize podřadných hypoték, domácnosti začaly splácet své hypoteční a spotřebitelské dluhy buď ze svých úspor, nebo prostřednictvím ztráty zástavy.
Di conseguenza, i continui investimenti della Cina in titoli di Stato americani sono di fondamentale importanza per la crescita e la stabilità finanziaria degli Stati Uniti.
Vytrvalé reinvestice čínského přebytku obchodní bilance do amerických vládních cenných papírů jsou tedy pro růst a finanční stabilitu USA nesmírně důležité.
Il secondo è dato dal fatto che lo sviluppo ha come obiettivo quello di massimizzare i profitti e non di ottenere dei benefici sociali, il che devia gli sforzi mirati alla creazione di medicinali essenziali per il benessere umanitario.
Druhým problémem je fakt, že vývoj léků směřuje k maximalizaci zisku, nikoliv společenského prospěchu, což pokřivuje úsilí o tvorbu léků nezbytných pro lidské blaho.
Dato che i poveri hanno così poche risorse da spendere, con l'attuale regolamentazione le aziende farmaceutiche hanno pochi incentivi per fare ricerca sulle malattie che li affliggono.
Protože mají chudí lidé tak málo peněz, nejsou farmaceutické společnosti za současného stavu příliš motivovány k tomu, aby prováděly výzkum nemocí, jimiž chudí lidé trpí.
Le aziende farmaceutiche sostengono che i prezzi elevati sono necessari per finanziare la ricerca e lo sviluppo.
Výrobci léčiv tvrdí, že vysoké ceny jsou nezbytné k financování výzkumu a vývoje.

i čeština

Překlad i italsky

Jak se italsky řekne i?

I čeština » italština

iodio I

Příklady i italsky v příkladech

Jak přeložit i do italštiny?

Jednoduché věty

I tak je to možné říci.
È possibile dirlo anche così.
Dokud stojí Kolos, stojí Řím; padne-li Kolos, padne i Řím; padne-li Řím, padne svět.
Finché esisterà il Colosseo, esisterà Roma; quando cadrà il Colosseo, cadrà anche Roma; ma quando cadrà Roma, anche il Mondo cadrà.
Nakonec musel i on odjet do Canossy.
Alla fine anche lui è dovuto andare a Canossa.
I tady by to chtělo revoluci.
Anche qua ci vorrebbe una rivoluzione.
Tom i Mary nosívali těžké zimní kabáty.
Tom e Mary stavano entrambi indossando dei cappotti invernali pesanti.

Citáty z filmových titulků

Dokonce i Jo.
Anche Jo.
I když si to zasloužil.
Sebbene se lo meritasse.
Možná objednám i MRI, abych se ujistila, že není vycpaný penězi.
Cioe', potrei ordinare una risonanza solo per vedere se ha davvero i soldi che gli escono dalle orecchie.
Dokonce i mého hloupého expřítele.
Mi manca anche quello stupido del mio ex-ragazzo.
I přesto co se stalo, si nemyslím, že je to tu pro tebe bezpečné.
Qualunque cosa sia successa, non credo che sia sicuro che tu resti qui.
Něco trvalejšího by bylo hezčí, dokonce i kámen je lepší.
Sarebbe bello regalare qualcosa di piu' durevole, anche una roccia sarebbe meglio.
Upřímně to překvapilo i mě.
La cosa ha sorpreso anche me, ad essere onesti.
Ty zmetku, jak se to opovažuješ mluvit se synem Kim Eung Booa, který byl ministrem školství a je i bývalý premiér?
Questo bastardo osa parlare al figlio del precedente ministro dell'educazione e attuale primo ministro, Lord Gim Eun Bul, in questo modo?
Ale stejně. i když nikoho nemá, jak to, že nikdo nepřišel na pohřební obřady?
Anche se ormai non era più una persona importante, com'è possibile che nessuno sia venuto a porgerle rispetto?
I když to není tak úplně jejich vina.
Ma forse non è tutta colpa loro.
I tak to uděláš, co?
Sapendo questo. cosa desiderate fare?
Tam kde je vůle, tam je i cesta. Běž a najdi svoji pravdu, po které toužíš.
Andate lì e scoprite tutta la verità che volete.
Ach ano, ale i to, co vypadá v pořádku. se brzo zkazí.
Sembrano ancora buoni ora, ma tra poco marciranno.
I když já jsem na Deana Martina. Díky za nasměrování.
Tuttavia, datemi sempre Dean Martin.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dokonce i Spojené státy během velké hospodářské krize ve 30. letech zrušily inflační doložky ve smlouvách o dluhopisech.
Persino gli Stati Uniti abrogarono le clausole di indicizzazione dei loro titoli di debito durante la Grande Depressione degli anni '30.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
Quindi effettivamente sì, l'elevato prezzo attuale dell'oro potrebbe poggiarsi su fondamentali solidi, sebbene sia di gran lunga più discutibile l'opinione secondo la quale questi stessi fondamentali continueranno a spingere i prezzi al rialzo in futuro.
Ano, zlato zažívá skvělou jízdu, ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí.
È certamente vero che l'oro è stato caratterizzato da una crescita solida, ma questo è quello che è successo anche ai prezzi immobiliari in tutto il mondo fino ad un paio di anni fa.
Pokud by se tato politika rozšířila i na firmy z třetích zemí, měla by silný liberalizující dopad.
Se questa politica fosse estesa alle aziende dei paesi terzi, ciò favorirebbe in modo significativo la liberalizzazione.
Nadměrně svazující pravidla o původu se ve skutečnosti ukazují jako problematická i pro některé předchozí dohody EU o vzájemném uznávání, například pro dohody upravující standardy profesionálních služeb.
In effetti, delle norme di origine eccessivamente restrittive si sono rivelate problematiche per alcuni degli accordi di riconoscimento siglati dall'UE, come ad esempio quelli relativi agli standard dei servizi professionali.
I při absenci mezinárodních pravidel by EU a USA mohly podniknout dva kroky, aby zajistily, že TTIP nebude mít nepříznivé důsledky pro rozvojové ekonomiky.
Anche in assenza di norme internazionali, l'UE e gli USA potrebbero fare due interventi per assicurare che il TTIP non comporti delle conseguenze negative per le economie in via di sviluppo.
Samozřejmě, různé složky dluhu se značně liší svým charakterem i zdroji financování - a tedy svou udržitelností.
Naturalmente, le varie componenti di debito differiscono notevolmente per tipologia e fonti di finanziamento - e quindi a livello di sostenibilità.
Z výsledných poznatků mají prospěch všichni, protože brání epidemiím a omezují hospodářské i lidské ztráty v důsledku rozšířených nemocí.
La conoscenza che ne deriva comporta dei benefici per tutti in quanto arresta le epidemie e riduce il prezzo economico e umano legato alla diffusione delle malattie.
V Americe i většině světa jsou však ceny léků stále přemrštěné a šíření poznatků se přísně omezuje.
Tuttavia, in America e in gran parte del mondo i prezzi dei medicinali rimangono esorbitanti e la diffusione della conoscenza continua ad essere molto limitata.
Řešením vysokých cen i špatně orientovaného výzkumu je nahrazení současného modelu fondem odměn podporovaným vládou.
Una soluzione sia per i prezzi elevati che per gli obiettivi mal direzionati della ricerca sarebbe sostituire l'attuale modello con un fondo premio finanziato dal governo.
Zpráva byla sžíravá i vědecky zřetelná.
La relazione è stata tanto feroce quanto scientificamente chiara.
Vyčištění delty Nigeru představuje pro Nigérii, ropný průmysl i mezinárodní společenství ideální příležitost přesvědčivě uvázat, že na obzoru je úsvit nové éry.
Il disinquinamento del Delta del Niger rappresenta l'occasione ideale per la Nigeria, per l'industria petrolifera, e per la comunità internazionale di dimostrare in modo convincente che si è aperta una nuova epoca.
Logickým důsledkem kritérií stanovených Kenenem a Obstfeldem, ba i Mundellova kritéria mobility pracovní sil je, že měnové unie nemohou přežít bez politické legitimity, která nejspíš zahrnuje i všeobecné volby napříč regionem.
In caso contrario, le corse agli sportelli bancari ed il panico per il debito saranno dilaganti.
Logickým důsledkem kritérií stanovených Kenenem a Obstfeldem, ba i Mundellova kritéria mobility pracovní sil je, že měnové unie nemohou přežít bez politické legitimity, která nejspíš zahrnuje i všeobecné volby napříč regionem.
In caso contrario, le corse agli sportelli bancari ed il panico per il debito saranno dilaganti.

Možná hledáte...

il