Ó | ó | z | ž

o francouzština

o

Překlad o překlad

Jak z francouzštiny přeložit o?

o francouzština » čeština

o

O francouzština » čeština

10 o O

o čeština

Překlad o francouzsky

Jak se francouzsky řekne o?

o čeština » francouzština

sur de contre à o au sujet de au sujet au a O

O čeština » francouzština

oxygène O

Příklady o francouzsky v příkladech

Jak přeložit o do francouzštiny?

Jednoduché věty

To je kniha o hvězdách.
C'est un livre concernant les étoiles.
Požádal nás o pomoc.
Il nous a demandé de l'aider.
Musíte se postarat o vašeho psa sami.
Vous devez vous occuper de votre chien vous-même.
O co by ses pokusil, kdybys věděl, že nemůžeš selhat?
Que tenterais-tu si tu savais que tu ne pouvais pas échouer?
To je kniha o hvězdách.
C'est un livre qui traite des étoiles.
Všichni v kanceláři ví o jeho strastích.
Tout le monde, au bureau, connaissait ses problèmes.
Příliš o něm mluvíš.
Tu parles de lui beaucoup trop.

Citáty z filmových titulků

Opravdu tě to zajímá, nebo ti jde jenom o to, abych si všimnul něčeho nového u tebe, třeba. Tvých předpubertálních vousů jak z Miami Vice.
Vous en avez quelque chose à faire ou vous espérez juste qu'en parlant d'un nouveau truc à moi je vais parler d'un nouveau truc à vous, comme. votre nouvelle barbe de prépubère style Miami Vice.
Fakt jsem chtěl, kámo, ale byl jsem na jednom webu o Ztracených a bavil se s jednou holkou.
J'étais parti pour les faire, mec, mais j'étais sur un forum de Lost en train de causer à cette nana.
Řeknu vám všechno, co o mně potřebujete vědět.
Ok, voilà tout ce que vous avez besoin de savoir à propos de moi.
Musím se jít postarat o pana Hickse, takže vy pohlídejte tohle patro.
Je vais m'occuper de Mr Hicks alors je vous laisse l'étage en charge.
Takže ty souhlasíš s tím, co o mně Dr. Cox řekl?
Alors tu es d'accord avec ce qu'a dit le Dr Cox?
Ať už se jedná o upřímnost.
Que ce soit par honnêteté un peu crue.
Nebo když jde o zaměstnance.
Ou blâmer quelqu'un.
Méďo, vždycky, když potkám Maddoxovou, jsem o krok blíž k vyhazovu.
Hey, C-Ours. À chaque fois que je vois Maddox, ma carrière fait un pas de plus vers un ravin.
Keith netrpí, o čem to Carla mluví?
Keith n'est pas si dévasté. Qu'est-ce qu'elle raconte, Carla?
Dokážu se postarat sám o sebe.
Vous savez, franchement, je peux me débrouiller seul.
Přemýšlel jsi o tom někdy?
As tu déjà pensé à ça?
Přemýšlím o tom, že zmáčknu červené tlačítko.
Je pense à appuyer sur le bouton.
Nejen, že si teď musíme dávat bacha na produkci, která s námi hraje psychologickou hru, teď se ještě musíme starat o tohohle chlápka.
Non seulement nous devons nous inquiéter à propos des producteurs qui jouent avec nos cerveaux, il faut qu'ont s'inquiètent aussi de ce gars.
Tohle jsem chtěl dělat od začátku. Být sám, starat se sám o sebe, dělat vlastní věci a dostal jsem to, takže jsem dost spokojenej.
C'est ce que je cherchais à faire à la base, aussi, est, tu vois, être moi même, prendre soin de moi, faire mes propres choses, et je l'ai obtenu, donc je suis plutôt content.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

SAN FRANCISCO - Vést racionální rozhovor o hodnotě zlata nikdy nebylo snadné.
SAN FRANCISCO - Il n'a jamais été facile d'avoir une discussion rationnelle sur la valeur du métal jaune.
Současná cena 1300 dolarů je tedy pravděpodobně více než dvojnásobkem velmi dlouhodobých, o inflaci očištěných, průměrných cen zlata.
A 1300 dollars l'once, le cours actuel est sans doute plus du double du prix moyen à très long terme ajusté à l'inflation.
Ano, zlato zažívá skvělou jízdu, ale totéž platilo ještě před pár lety i o celosvětových cenách nemovitostí.
Vrai, le cours de l'or a connu une belle envolée, tout comme les prix mondiaux de l'immobilier - avant qu'ils s'effondrent.
V zemích jako Francie, Itálie a Řecko se mluvilo o revoluci.
Beaucoup sentent monter une révolution de gauche dans des pays comme la France, l'Italie et la Grèce.
Také OSN byla součástí konsensu roku 1945, podobně jako sen o evropské jednotě.
Tout comme le rêve d'unité européenne, l'ONU fait partie intégrante du consensus de 1945.
Dnes, o 70 let později, už velká část konsensu roku 1945 neexistuje.
Aujourd'hui, 70 ans plus tard, il ne reste plus grand chose du consensus de 1945.
Koneckonců to byla EU, kdo tlačil USA - které o evropském odhodlání zpočátku pochybovaly - k zahájení negociačního procesu v červnu 2013.
En effet, c'est l'UE qui a poussé les États-Unis, qui doutaient alors de l'engagement de l'Europe, à lancer le processus de négociations en juin 2013.
To neznamená, že vyřešení zbývajících otázek v jednáních o TTIP bude jednoduché.
Cela ne veut pas dire que la résolution des questions en suspens dans les négociations du PTCI sera simple.
Faktem ovšem zůstává, že překážky spojené se završením TTIP nejsou o nic hůře překonatelné než ty, jimž představitelé EU čelí v posledních několika letech krize.
Le fait est que les défis inhérents à l'achèvement du PTCI ne sont pas plus difficiles à résoudre que ceux auxquels les dirigeants européens ont dû faire face au cours des dernières années de crise.
Až se jednání o TTIP příští měsíc obnoví, musí vedoucí činitelé EU prosazovat skutečný pokrok s cílem uzavřít dohodu do konce roku.
Quand vont reprendre les négociations du PTCI le mois prochain, les dirigeants européens devront faire pression pour entraîner un véritable progrès, avec l'objectif de parvenir à un accord d'ici la fin de l'année.
Během pár hodin přišlo náhle a násilně o život více než 3000 nevinných lidí - většinou Američanů, ale i občanů 115 dalších zemí.
En quelques heures à peine, ce sont plus de 3 000 innocents, principalement américains, mais également originaires de 115 autres pays, à qui l'on ôtait la vie de manière soudaine et violente.
WASHINGTON - Jednání o vytvoření Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) mezi Evropskou unií a Spojenými státy jsou všeobecně vítána.
WASHINGTON, DC - Les négociations pour créer un Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis sont dans l'ensemble très bien accueillies.
Pokud však jde o standardy - jako jsou normy upravující bezpečnost, zdraví a životní prostředí -, jsou požadavky spojené s přístupem na trhy brutální a černobílé: buďto zavedený standard splníte, nebo nebudete prodávat.
Mais quand il s'agit des normes - de celles qui touchent à la sécurité, à la santé et à l'environnement - les conditions d'accès au marché sont brutales et binaires : ou bien vous répondez aux normes en vigueur, ou bien vous ne vous vendez pas.
Nadměrně svazující pravidla o původu se ve skutečnosti ukazují jako problematická i pro některé předchozí dohody EU o vzájemném uznávání, například pro dohody upravující standardy profesionálních služeb.
En fait des règles d'origine excessivement contraignantes se sont avérées problématiques pour certaines conventions de reconnaissance précédentes de l'UE, comme les normes de services professionnels.