B1

architecture angličtina

architektura

Význam architecture význam

Co v angličtině znamená architecture?
Definice v jednoduché angličtině

architecture

Architecture is the art of planning, designing, and constructing buildings. He studied classical architecture and design in Rome. The architecture of a building is the style in which it is designed and constructed. The architecture of something is its structure.

architecture

an architectural product or work the profession of designing buildings and environments with consideration for their esthetic effect architektura the discipline dealing with the principles of design and construction and ornamentation of fine buildings architecture and eloquence are mixed arts whose end is sometimes beauty and sometimes use (computer science) the structure and organization of a computer's hardware or system software the architecture of a computer's system software
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Překlad architecture překlad

Jak z angličtiny přeložit architecture?

architecture angličtina » čeština

architektura stavitelství stavebnictví postmoderní

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako architecture?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Příklady architecture příklady

Jak se v angličtině používá architecture?

Jednoduché věty

You like to talk about architecture, don't you?
Ty se rád bavíš o architektuře, že?

Citáty z filmových titulků

Do you know anything about architecture?
Víš něco o architektuře?
The architecture has a little feeling of Missouri Gothic and the furniture sort of leans toward Oklahoma Renaissance with a tiny touch of Grand Rapids.
Architektonicky to má atmosféru missourské gotiky, a nábytek připomíná spíš oklahomskou renesanci, pouze s nepatrnými rysy modernosti.
Some of the best examples of early American architecture in New England.
Nejlepší ukázky americké architektury v Nové Anglii.
There's no place for originality in architecture.
V architektuře není místo pro originalitu.
But he fought for modern architecture and he's done for.
Ale byl pro moderní architekturu a teď je nula.
You know what they think of architecture?
Víš, co si myslí o architektuře?
I don't care what they think of architecture or anything else.
Je mi jedno, kdo si co myslí o architektuře nebo o čemkoliv jiném.
But we can't depart from the popular forms of architecture.
Nemůžeme se ale příliš lišit od oblíbených klasických vzorů.
But surely you're not in favor of so-called modern architecture?
Jistě však nejste přívržencem té takzvané moderní architektury.
There's no point in your discussing architecture.
O architektuře vy vůbec nic nevíte.
Don't laugh. I'll cook, I'll wash your clothes, I'll scrub the floor and you'll give up architecture.
Nesměj se.
As an expert in architecture, nothing else.
Odborník na architekturu, nic jiného.
Your ancestors had some quaint ideas of architecture, Count von Bruno.
Vaši předkové měli v architektuře roztomilé nápady.
I was interested in the architecture.
Zajímá mě ta architektura.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

If President Bush, as he has hinted, now favors a different design, it will take even more time to develop the architecture and devise a test program.
Dává-li nový prezident Bush - jak sám naznačil - přednost jinému projektu, bude trvat ještě mnohem déle, než bude vyvinuta architektura systému a navržen testovací program.
Television is attractive to the architecture of the human nervous system: our brains are built to absorb information and follow rapid changes in the sensory field.
Televize je pro stavbu lidské nervové soustavy přitažlivá: lidský mozek je konstruován tak, aby vstřebával informace a sledoval prudké změny ve smyslovém poli.
Can One International Financial Architecture Fit All?
Může jediná mezinárodní finanční architektura vyhovovat všem?
Recent changes to the global financial architecture in the wake of the international financial crises aim exclusively at imposing greater market discipline. The goal is to eliminate the moral hazard introduced by the IMF.
Hlavním záměrem nedávných změn v globální finanční architektuře po mezinárodních finančních krizích bylo prosadit větší tržní disciplínu, jejímž cílem je eliminovat mravní riziko, pojmenované Mezinárodním měnovým fondem.
As a result of these failures, a global consensus has emerged that the global financial crisis was mismanaged and that reforms are needed in the global economic architecture.
Důsledkem těchto neúspěchů je celosvětově akceptované mínění, že globální finanční krize nebyla dobře zvládnuta a že globální ekonomická architektura potřebuje zreformovat.
Even debate about reforming the global financial architecture was stilted: only finance ministers and central bankers, it seems, are allowed a seat at the IMF table.
Také debata o reformě globální finanční architektury byla jaksi strnulá - jako by v MMF měli dovoleno hovořit jen ministři financí a guvernéři centrálních bank.
This top-level governance architecture is analogous to a computer's operating system, which orchestrates the other software and hardware components to form a holistic unity.
Architektura vládnutí na nejvyšší úrovni se podobá operačnímu systému počítače, který organizuje ostatní softwarové a hardwarové složky tak, aby vytvářely jediný celek.
They sought to stage an Olympics that made manifest their image of themselves, and Speer Jr., looking back to his father's mastery of the architecture of power, delivered the goods.
Toužili uspořádat olympiádu, která předvede světu jejich obraz, a Speer mladší, jehož otec tak mistrně zvládl architekturu moci, jim toto zadání splnil.
Of course, reforming the transatlantic regulatory architecture can do only so much for financial diplomacy, and national interests will always be important.
Reforma transatlantické regulační architektury může samozřejmě pomoci finanční diplomacii jen do určité míry a národní zájmy budou vždy důležité.
We hear talk of new banking regulations and even of a new global financial architecture.
Slýcháme diskuse o nových bankovních regulacích, ba dokonce o novém globálním finančním uspořádání.
But when major structural and secular challenges arise, as is the case today, the advanced countries' institutional architecture acts as a major obstacle to effective action.
Jakmile se však objeví velké strukturální a sekulární výzvy, jako je tomu dnes, pak se institucionální architektura rozvinutých zemí chová jako významná překážka účinné akce.
PRAGUE - At the close of last year, European Union finance ministers gave the green light to a new supervisory architecture for the EU's financial markets.
PRAHA - V závěru loňského roku dali ministři financí členských zemí Evropské unie zelenou nové architektuře dohledu nad finančními trhy EU.
Any regional security architecture will have to be premised on the Middle East becoming a zone free of all weapons of mass destruction, including nuclear, chemical, and biological weapons.
Každé regionální bezpečnostní uspořádání se bude muset zakládat na premise, že se Střední východ stane zónou beze zbraní hromadného ničení, včetně zbraní jaderných, chemických a biologických.
But there is a risk that the interests of the remaining one-third of the world's people (and the majority of the small countries) will not be adequately represented as the international architecture for managing the global economy evolves.
Existuje však riziko, že zájmy zbývající jedné třetiny světové populace (a většiny malých zemí) nebudou dostatečně zastoupeny, až se bude mezinárodní architektura řízení globální ekonomiky dále vyvíjet.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »