architektura čeština

Překlad architektura anglicky

Jak se anglicky řekne architektura?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Příklady architektura anglicky v příkladech

Jak přeložit architektura do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Venkovní architektura a florentské stavby: Franz Jaffe, královský dvorní architekt.
The exterior design and the Florentine buildings were designed and directed by Royal Architect Franz Jaffe.
Dokonalá architektura.
It's perfect, architecturally.
Zajímá mě ta architektura.
I was interested in the architecture.
Je to magická architektura.
It's a magical architecture.
Stále zbývá zahradní architektura.
There's still the landscaping.
Ano, zahradní architektura.
Yes, the landscaping.
Architektura ve dne.
Architecture during the day.
Primitivní architektura.
Primitive architecture.
Ano, fascinující architektura.
Yes, fascinating architecture.
Fantastická architektura.
Fantastic architecture.
Architektura a sochy. snad.
Architecture and sculpture. perhaps.
Ta architektura. - Která?
Ah, what architecture?
Architektura je docela vážná věc.
Well, architecture's quite a serious subject.
Harmonie. -Architektura.
Harmony, architecture.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dává-li nový prezident Bush - jak sám naznačil - přednost jinému projektu, bude trvat ještě mnohem déle, než bude vyvinuta architektura systému a navržen testovací program.
If President Bush, as he has hinted, now favors a different design, it will take even more time to develop the architecture and devise a test program.
Může jediná mezinárodní finanční architektura vyhovovat všem?
Can One International Financial Architecture Fit All?
Důsledkem těchto neúspěchů je celosvětově akceptované mínění, že globální finanční krize nebyla dobře zvládnuta a že globální ekonomická architektura potřebuje zreformovat.
As a result of these failures, a global consensus has emerged that the global financial crisis was mismanaged and that reforms are needed in the global economic architecture.
Architektura vládnutí na nejvyšší úrovni se podobá operačnímu systému počítače, který organizuje ostatní softwarové a hardwarové složky tak, aby vytvářely jediný celek.
This top-level governance architecture is analogous to a computer's operating system, which orchestrates the other software and hardware components to form a holistic unity.
Jakmile se však objeví velké strukturální a sekulární výzvy, jako je tomu dnes, pak se institucionální architektura rozvinutých zemí chová jako významná překážka účinné akce.
But when major structural and secular challenges arise, as is the case today, the advanced countries' institutional architecture acts as a major obstacle to effective action.
Existuje však riziko, že zájmy zbývající jedné třetiny světové populace (a většiny malých zemí) nebudou dostatečně zastoupeny, až se bude mezinárodní architektura řízení globální ekonomiky dále vyvíjet.
But there is a risk that the interests of the remaining one-third of the world's people (and the majority of the small countries) will not be adequately represented as the international architecture for managing the global economy evolves.
Tato komplikovaná architektura (která je ještě mnohem bohatší) vznikla kousek po kousku v 80. a 90. letech.
This elaborate architecture (and there is a lot more) was assembled piecemeal in the 1980s and 1990s.
V situaci, kdy sílí riziko krize likvidity a stávající mezinárodní finanční architektura není dost dobře schopná na takovou krizi reagovat, nepřipadá nicnedělání v úvahu.
With the risk of a liquidity crisis intensifying, and the existing international financial architecture ill-equipped to respond to such a crisis, doing nothing is not an option.
Je tedy načase ptát se: jaké reálné kroky byly podniknuty k tomu, aby vznikla finanční architektura, která tento trend zastaví a toto varovné číslo sníží?
So it is time to ask: what viable steps have been taken to create a financial architecture able to contain and reduce this number?
Politikové a ekonomové v celé Latinské Americe se obávají, že pokud mezinárodní finanční architektura neprojde dostatečnými změnami, vzniká riziko, že ke krizím, které postižené země stojí obrovské finanční prostředky, bude v hojné míře docházet i nadále.
Across Latin America policymakers fear that if insufficient changes are made in the international financial architecture, there is a serious risk that frequent and costly crises will continue to occur.
Během posledního půlroku ve funkci úřadujícího i řádně zvoleného prezidenta se Putin opravdu stavěl do role velkého obránce a zastánce ruské kultury ve všech jejích ohledech: film, literatura, hudba, architektura, věda.
Indeed, in his half-year as acting and elected president, Putin has posed as a great supporter of Russian culture in all its aspects: film, literature, music, architecture, science.
Poválečná architektura německé zahraniční politiky se skládala z několika mostů - ke Spojeným státům, k Francii, k Británii, k menším členským zemím EU, ke střední a východní Evropě a k Rusku.
The postwar architecture of German foreign policy has been made up of several bridges--to the United States, to France, to Britain, to smaller EU member states, to Central and Eastern Europe, and to Russia.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...