C1

architectural angličtina

stavitelský, architektonický

Význam architectural význam

Co v angličtině znamená architectural?

architectural

of or pertaining to the art and science of architecture architectural history architectural design
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

Překlad architectural překlad

Jak z angličtiny přeložit architectural?

architectural angličtina » čeština

stavitelský architektonický

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako architectural?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Příklady architectural příklady

Jak se v angličtině používá architectural?

Citáty z filmových titulků

This is the Precious belt Bridge at Suzhou, with its 53 arches, one of the architectural marvels of the Grand canal.
Toto je cenný most Beit v Suzhou, se svými 53 oblouky, jeden z architektonických zázraků Velkého Kanálu.
I made the hill fit in with the architectural scheme.
Je součástí architektonického řešení.
He has accepted my architectural plans for the development of Cocoanut Manor.
Přijal můj projekt na rozvoj Kokosového panství.
And as for the house being interesting an architectural chef-d'oeuvre, it could not be otherwise.
A co se týká toho, že dům je zajímavý. architektonicky krásné řešený. jinak to být ani nemohlo.
Well, after all, I am the architectural critic of the Banner.
No, mimo jiné jsem kritik architektury v Tribuně.
That building is a magnificent architectural achievement.
Ta budova je výjimečné architektoniké dílo.
Then shut up and don't ever let me hear any architectural suggestions.
Tak držte hubu a neraďte mi už ve věcech architektury.
The church is exceptionally endowed also with items of architectural interest.
Kostel je obdařen výjimečným množstvím. architektonicky velmi zajímavých prvků.
They were concerned with the architectural settings.
Zajímali se o architekturu prostředí.
The column capitals will hold searchlights, to light up the vaulted ceiling the light travelling upwards to create that monumental architectural effect.
Na sloupech budou reflektory, které budou osvětlovat klenbu, světlo bude stoupat do klenby, kde vytvoří plastický, monumentální efekt.
But I doubt whether an 18th century architectural gem in South Kensington. whispers quite the same magic to Marguerite as it does to you.
Ale já pochybuji, že překrásný dům z 18. století v Jižním Kengsigntonu okouzlí stejným způsobem Marqueritu, tak jako okouzlil vás.
To think what lengths of absurdity our ancestors went to, when they designed different architectural projects!
Jen pomyslete na to, do jakých absurdit zabředli naši předkové, když projektovali různé stavební plány!
Notice the unique architectural designs that really. adds to the ambience of the building.
Všimněte si unikátních architektonických prvků. Opravdu to dodává budově na atmosféře.
And then there is the general architectural style.
A pak ten jednoduchý architektonický styl.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Iran has a tradition of architectural design that has revealed key insights to cognitive scientists.
V Íránu existuje tradice architektonického designu, která poskytuje klíčové postřehy kognitivním vědcům.
Generally, cities in developing countries cannot afford architectural jewels such as Notre Dame; but they can have formidable pedestrian avenues shaded by enormous tropical trees.
Města v rozvojových zemích si vseobecně nemohou dovolit architektonické klenoty, jako je Notre Dame, avsak mohou mít úchvatné pěsí aleje zastíněné obrovskými tropickými stromy.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...