architectural ornament angličtina

Význam architectural ornament význam

Co v angličtině znamená architectural ornament?

architectural ornament

(architecture) something added to a building to improve its appearance
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako architectural ornament?

architectural ornament angličtina » angličtina

architectural decoration

Příklady architectural ornament anglicky v příkladech

Jak přeložit architectural ornament do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Zvláštní ornament poctil tak krásné hrdlo. - Odkud ho máte?
Where did you get it?
Jen o nějákém kouzle, kterým mě má ornament ochraňovat.
Only that it's some sort of charm- supposed to keep the wearer safe.
Vidíš tenhle ornament?
See this ornament?
Mám ráda zahrádku. Tady mám kapradiny, konvalinky a růžičky, ze kterých se také tvoří náš ornament.
I like the garden. I have ox-eye daisies, lilies and little roses out of which our ornament is created.
Tady vám ukážu, jak jsem v novinách. To je náš dům a ukázka, jak maluju, tady jsou anglické noviny. také náš dům, tam už dneska máme nový ornament.
Here I'll show you myself in the papers, our house and me painting, here are English newspaper. the house also, today we have the new ornament on it already.
Dal jsi někomu svůj ornament?
Did you give this ornament to anyone?
Chci tady zlatý ornament.
I want a design in gold.
Není zde žádný ornament, žádné šperky.
There's no ornament, no jewellery.
Dobrá, má u sebe ornament nošený Barbarossou při jeho korunovaci roku 1152.
Well, he's got an ornament worn by Barbarossa at his coronation in 1152.
Modré rampouchy a ornament chicagského medvěda?
Blue icicles and a Chicago Bear ornament?
Podívejte, ten ornament lemující okraj tomu dodává eleganci a vyduté okraje to dělají jedinečné.
See, the scroll designs along the rim give it elegance. and the raised accents make it unique.
Byla jedináček a neměla žádné kamarády. a když jí bylo 16, ornament ve tvaru Ježíška vznítil vánoční stromeček. a shořel jim celý dům.
She was an only child, and had no friends. and when she was 1 6, a babyJesus ornament ignited the Christmas tree. and burned the entire house down.
Něco jako ornament?
Like a decoration?
Ano, ornament, okrasa.
Yeah, ornamento, a decoration.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...