lo | lg | low | lov
B2

log angličtina

kmen, kláda, kulatina

Význam log význam

Co v angličtině znamená log?
Definice v jednoduché angličtině

log

A log is a piece of wood that is long and round that has been cut off a tree. We need another log to make a nice big fire. A log is a place where people or computer programs write things when they happen, and they write the date (and maybe the time) every time they write something. We need to keep a log of everyone going into and out of this building. In mathematics, a log is a logarithm.

log

When people log a forest, they cut down the trees to make logs. This was a forest here, but it was logged a few years ago. When someone logs something, they write it in a log book. Make sure you log that so we'll remember what time it happened.

log

kmen a segment of the trunk of a tree when stripped of branches enter into a log, as on ships and planes (= lumber) cut lumber, as in woods and forests a written record of messages sent or received they kept a log of all transmission by the radio station an email log a written record of events on a voyage (of a ship or plane) measuring instrument that consists of a float that trails from a ship by a knotted line in order to measure the ship's speed through the water logaritmus (= logarithm) the exponent required to produce a given number
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Překlad log překlad

Jak z angličtiny přeložit log?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako log?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Časování log časování

Jak se v angličtině časuje log?

log · sloveso

Příklady log příklady

Jak se v angličtině používá log?

Citáty z filmových titulků

I was wondering if I could see the visitors log from when I was in a coma.
Mohu se podívat do záznamu návštěv z doby mého kómatu?
The note sounded so mysterious, well, it seemed like a log.
Zpráva se mi zdála dost záhadná, myslela jsem, že to je nějaký vtip.
Once that's loose, there's nothing to keep the log from coming down.
Jakmile bude volná, nic už nebude tu kládu brzdit.
He shook those men off that log like they were flies.
Ztřásl muže z té klády jako mouchy.
Get up on that log.
Vylez na tu kládu.
Get up on the log.
Vylez na tu kládu.
Lieutenant Bligh, I have your log here before me.
Poručíku Blighu, Mám před sebou váš deník.
Yes. And yet Mr Bligh, in your own log, you admit that this rather unorthodox form of exercise led to grave discontent.
A dále, pane Bligh, ve vašem deníku připouštíte, že tato zvláštní forma cvičení vedla k vážné nespokojenosti.
I want my opinion in the log, sir.
Chci aby můj názor byl v deníku, pane.
I want my opinion in the log!
Chci aby můj názor byl v deníku! Dobře, Pane Fryere.
You take charge of my log. and slowly make your way out to the launch.
Pane. Vemte si na starost můj deník, pomalu se začnem vytrácet.
You log on a bump.
Jsi pomalej.
I'll take a n iron weight, about three pounds, or a log.
Vezmu závaží, nebo poleno.
We could do with another log on the fire.
Neškodilo by přiložit další poleno.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Other countries log far fewer viewing hours.
V jiných zemí sledují lidé televizi mnohem méně.
If you truly fear a global economic meltdown, you should stock up on guns, canned food, and other commodities that you can actually use in your log cabin.
Pokud se skutečně obáváte globálního ekonomického zhroucení, bylo by na místě předzásobit se zbraněmi, konzervovanými potravinami a dalšími komoditami, jež ve svém srubu skutečně využijete.

log čeština

Překlad log anglicky

Jak se anglicky řekne log?

log čeština » angličtina

log
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady log anglicky v příkladech

Jak přeložit log do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Tohle je horší než plazí v dutém log po medvědovi.
This is worse than crawling in a hollow log after a bear.
Břemeno je log parole.
The burden is the parole log.
Řekl jsem mu, jak jste hledali na log, aby se buben Když slave lapače tě vzal.
I told him how you were looking for a log to make a drum when the slave catchers took you.
Mám tu houbu, co sedí na všech log-in souborech.
We have a bug attacking all log-in files.
Log Dog dá na tebe dobrej pozor.
Loc Dog's gonna take good care of you, baby.
Březen a duben Beaumanor log sheets. a zachycené texty z 28. března. 3. dubna, 9. dubna, 15., 16., 17.. na nastavení Poštolky-- poslední jeden první.
March and April Beaumanor log sheets. and the intercepts from March 28th. April 3rd, April 9th, 15th, 16th, 17th. and Kestrel settings. last one first.
Otevři log Exploreru.
Open the Explorer log.
Je tam log všech web stránek, které jsi navštívil.
There is a log of every web page you've visited.
I THOUGHT HE WAS BUILDING A LOG CABIN.
I THOUGHT HE WAS BUILDING A LOG CABIN.
Log ax se rovná.
Log AX becomes.
Sežeňte si log book.
Here's your log book.
Můj log zaprotokoluje každýho návštěvníka. každej serverovej požadavek, každej úder do klávesnice. v celý týhle síti.
My snort logs list every visitor, every server request, every keystroke on this entire network.
Žádáme to v souladu s Business Log Code, článek 323, odstavec 2, a Trusted Document Exception, odstavec 3.
We request it to be submitted in accordance with Business Log Code in article 323, paragraph 2 and Trusted Document Exception in paragraph 3.
Soud si také nemyslí, že by to spadalo pod Business Log Code, vaši žádost zamítám.
The court also thinks it does not fall in Business Log Code, so your request is denied.