Sur | sou | our | spur
1. STUPEŇ sour 2. STUPEŇ sourer 3. STUPEŇ sourest
C1

sour angličtina

kyselý

Význam sour význam

Co v angličtině znamená sour?
Definice v jednoduché angličtině

sour

Tasting like an acid. The old milk is bad: it tastes sour.

sour

(= turn, work) go sour or spoil The milk has soured The wine worked The cream has turned--we have to throw it out zkyslý smelling of fermentation or staleness make sour or more sour one of the four basic taste sensations; like the taste of vinegar or lemons kyselý having a sharp biting taste the taste experience when vinegar or lemon juice is taken into the mouth a cocktail made of a liquor (especially whiskey or gin) mixed with lemon or lime juice and sugar in an unpalatable state sour milk (= sourness) the property of being acidic (= false, off-key) inaccurate in pitch a false (or sour) note her singing was off key (= dark, dour, glum, moody, morose, saturnine, sullen) showing a brooding ill humor a dark scowl the proverbially dour New England Puritan a glum, hopeless shrug he sat in moody silence a morose and unsociable manner a saturnine, almost misanthropic young genius — Bruce Bliven a sour temper a sullen crowd
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Překlad sour překlad

Jak z angličtiny přeložit sour?

Sour angličtina » čeština

kyselý

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako sour?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

Časování sour časování

Jak se v angličtině časuje sour?

sour · sloveso

Příklady sour příklady

Jak se v angličtině používá sour?

Jednoduché věty

Milk goes sour in heat.
Mléko v teple zkysne.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Sour candies to absorb the toxicity. Oh, Gatorade?
Kyselým bonbónům, absorbují toxicitu.
A lot of sour-faced frumps with last year's clothes on.
Mnoho zjevů s kyselýmí tvářemi a s loňskými šaty.
I came out with a sour puss, but full of fight.
Ale já se z toho vyhrabal, jak nejlíp jsem dovedl.
He does look sour.
Jako by jedl šťovík.
Get me that sour-faced real estate agent on the phone.
Chci mluvit s tím zakyslým realitním agentem.
Last week, at the performance of Carmen, I played a sour note.
Minulý týden jsem v Carmen zahrála jednu notu falešně.
Of blinis and sour cream.
Blinů s kysanou smetanou.
Sour grapes.
Kyselé hrozny.
And then cucumber salad with sour cream?
A potom okurkový salát se zálivkou?
Beet soup with sour cream.
Polévka s řepou a smetanou.
I stopped at a drive-in for a bottle of beer, the one I had wanted all along only I wanted it worse now, to get rid of the sour taste of her iced tea and everything that went with it.
Zastavil jsem se na pivo, na který jsem měl celou tu dobu chuť jenže teď jsem ho potřeboval, abych se zbavil chuti ledového čaje a všeho, co přišlo s ním.
Too sour?
Není moc kyselý?
Too sour?
Moc kyselý?
Come on, sour puss.
No tak, kyselý kocoure.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

That sour sense of rejection, felt by many confused youths, turns for some into a fierce desire for vengeance.
Tento zatrpklý pocit odmítnutí, jímž trpí mnoho zmatených mladých lidí, se u některých mění ve vášnivou touhu po pomstě.
Predictably, Argentina's gamble turned sour.
Jak se dalo předvídat, argentinské ovoce ztrpklo v ústech.
If it does not, the current Sino-Russian entente cordiale is almost certain to sour.
Nestane-li se tak, současná čínsko-ruská srdečná dohoda téměř určitě ochladne.
England would be left to wave its flag of St. George over Wales and Northern Ireland, a rather sour prospect.
Anglii by zůstala vlajka sv. Jiří nad Walesem a Severním Irskem a celkem kyselé vyhlídky.
If matters turn out well, they look like statesmen and visionaries; if things go sour, it was their fault for not foreseeing the obvious and inevitable.
Pokud věci dopadnou dobře, vypadají jako státníci a vizionáři; pokud se něco nepovede, mohou za to oni, protože včas neprohlédli, co bylo zjevné a nevyhnutelné.
The world economy turned sour for emerging markets.
A asijská. Rozvíjejícím se ekonomikám světová ekonomika naráz zhořkla.
Even after recognition by President Abraham Lincoln in 1862, relations remained sour.
A i po uznání Haiti prezidentem Abrahamem Lincolnem v roce 1862 zůstaly vzájemné vztahy trpké.
The challenge for Putin is to make sure that his relations with the West do not sour.
Putinovým úkolem nyní bude zajistit, aby jeho vztahy se Západem nebyly tolik zatrpklé.
It began well, when Spanish voters approved the draft European Union constitution, but it turned sour when French and Dutch voters spurned it soon after.
Začal dobře, když španělští voliči schválili návrh ústavy Evropské unie, ale záhy poté ztrpkl, když jej francouzští a holandští voliči zavrhli.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...