C1

thorough angličtina

důkladný, svědomitý, pečlivý

Význam thorough význam

Co v angličtině znamená thorough?
Definice v jednoduché angličtině

thorough

not to miss or omit any detail. The thorough investigation by the police led to the arrest of the criminals. These are the most thorough workers I have ever seen. complete; absolute It is a thorough pleasure to see the building finished.

thorough

painstakingly careful and accurate our accountant is thorough thorough research (= exhaustive, thoroughgoing) performed comprehensively and completely an exhaustive study made a thorough search thoroughgoing research
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Překlad thorough překlad

Jak z angličtiny přeložit thorough?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako thorough?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

Příklady thorough příklady

Jak se v angličtině používá thorough?

Citáty z filmových titulků

I was thorough.
Byla jsem pečlivá.
Oh, maybe your research wasn't as thorough as you thought it was.
Možná tvůj výzkum nebyl tak dostatečný, jak sis myslela.
Nana's servants flee after a thorough ransacking.
Nanino služebnictvo prchá po důkladném rabování.
I'd like you to come in tomorrow for a more thorough examination.
Rád bych, abys přišel zítra na důkladnější vyšetření.
You taught me a thorough lesson.
Dala jste mně důkladnou lekci.
I went into that pretty thorough.
Přistoupil jsem k tomu velmi správně.
No one can really be esteemed accomplished, unless, you have a thorough knowledge of music, singing, dancing, and, the modern languages.
Jistě! Za vzdělanou je možno považovat jen tu ženu, která ční vysoko nad průměr. Musí umět hrát, zpívat, kreslit, tančit a znát cizí řeči.
German organisation is very thorough.
Německá organizace je velmi pečlivá.
A bit too thorough for us.
Pro nás až moc.
She must be a thorough nuisance.
Vždy s ní musí být nějaké potíže.
After giving this man a thorough examination I believe he should be dismissed.
Po komplexním vyšetření toho muže navrhuji jeho propuštění.
I am prepared for a thorough investigation of all documents.
Já jsem připraven na důkladné prozkoumání všech dokumentů.
Start that, I give him a thorough inspection, the full treatment.
Já mu ukážu, co je to kompletní prohlídka.
Whoever did these jobs is very thorough.
Kdokoli se tato pracovní místa je velmi náročná.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Argentina's crisis should remind us of the pressing need to reform the global financial system - and thorough reform of the IMF is where we must begin.
Argentinská krize by nám měla připomenout naléhavou potřebu reformy globálního finančního systému - a začít je třeba zevrubnou reformou MMF.
Some royals recognize this and know that a more thorough housecleaning is needed.
Někteří členové královské rodiny si to uvědomují a vědí, že je potřeba důkladně vymést pavučiny.
Governments and parliaments have an obligation to launch a thorough review of the Basel rules, and to demand revisions that align them with the public interest.
Vlády a parlamenty mají povinnost zahájit důkladnou revizi basilejských pravidel a požadovat úpravy, které zajistí jejich soulad s veřejným zájmem.
De facto, since 1999, growth has been negligible and Argentina has endured a thorough crisis.
V roce 1999 se v Argentině růst de facto zastavil a země se dostala do hluboké krize.
He believes that creativity has been stifled by a public philosophy described as corporatism, and that only through thorough reform of our private institutions, financial and others, can individuality and dynamism be restored.
Má za to, že kreativitu zadusil veřejný přístup označovaný jako korporativismus a že oživit individualitu a dynamiku lze jedině důkladnou reformou našich soukromých institucí, finančních a dalších.
When the G-20 meets later this Fall, it should therefore demand an independent and thorough review of the IMF and the World Bank, as well as other international agencies.
Až se zástupci G-20 koncem roku setkají, měli by proto iniciovat vznik nezávislé a opravdu důkladné analýzy MMF i Světové banky, a stejně tak i ostatních mezinárodních institucí.
Empress Maria Theresa prohibited belief in vampires and ordered a thorough examination of possible natural reasons for such unusual events, as well as the actual causes of death.
Císařovna Marie Terezie zakázala víru v upíry a nařídila důkladné prošetření možných přirozených důvodů pro podobně nezvyklé úkazy, jakož i přešetření skutečných příčin úmrtí.
This will require thorough independent due diligence on securitizations, proper cash-flow sensitivity analysis, and less reliance on credit rating agencies paid by issuers.
Ta budou vyžadovat důkladnou nezávislou prověrku sekuritizací, řádnou analýzu citlivosti peněžních toků a menší spoléhání na agentury úvěrového ratingu placené emitenty.
Liberals are known to favor more thorough economic and political reforms, such as democratization at the grassroots level and a free press.
O liberálech je známo, že stojí na straně důkladnějších hospodářských a politických reforem, jako je demokratizace zdola a svobodný tisk.
Now, under President Roh Moo-hyun, a new Truth and Reconciliation Law has not only stimulated a thorough airing of historical grievances, but has also led to a hunt for past collaborators.
Dnes, za prezidenta Ro Mu-hjona, nový zákon o pravdě a usmíření nejenže podnítil důkladné provětrání historických křivd, ale vedl také k honu na bývalé kolaboranty.
A thorough overhaul of compensation structures must be an important element of the new financial order.
Důkladná revize struktury odměňování se musí stát významnou součástí nového finančního řádu.
Romney may not be a tax evader; only a thorough investigation by the US Internal Revenue Service could reach that conclusion.
Romney možná nepáchá daňové úniky; to by mohlo posoudit jedině důkladné šetření Úřadu pro správu daní USA.
Though circumstances dictate that Bernanke is the best candidate and should be reappointed, the real challenge is to ensure a thorough intellectual housecleaning at the Fed in order to open space for alternative economic views.
Diktát okolností sice říká, že Bernanke je nejlepším kandidátem a že je správné jej znovu jmenovat, ale skutečnou výzvou je důkladně ve Fedu vyvětrat, aby se otevřel prostor pro alternativní ekonomické názory.
When Putin made the most important appointment of his life - the choice of his successor - one can be sure that his calculations were thorough.
A když Putin učinil nejdůležitější jmenování svého života - volbu vlastního nástupce -, může si být člověk jist, že jeho kalkulace byly důkladné.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...