are | Rea | Ara | urea
A1

area angličtina

oblast

Význam area význam

Co v angličtině znamená area?
Definice v jednoduché angličtině

area

An area is a piece of land or space. This is the business area of town. We have chosen a large forest area for the new park. An area of study is a special subject, such as mathematics, grammar, music, or biology. Economics is quite interesting, but my area is more related to politics. The area of a surface, is the size of the surface. The length is 10 cm and the width is 5 cm, so the area is 50 mathcm^2/math.

area

oblast (= country) a particular geographical region of indefinite boundary (usually serving some special purpose or distinguished by its people or culture or geography) it was a mountainous area Bible country a subject of study it was his area of specialization areas of interest include... (= region) a part of an animal that has a special function or is supplied by a given artery or nerve in the abdominal region pole (= sphere, orbit) a particular environment or walk of life his social sphere is limited it was a closed area of employment he's out of my orbit a part of a structure having some specific characteristic or function the spacious cooking area provided plenty of room for servants plocha the extent of a 2-dimensional surface enclosed within a boundary the area of a rectangle it was about 500 square feet in area
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »

Překlad area překlad

Jak z angličtiny přeložit area?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako area?

Area angličtina » angličtina

international seabed area
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Příklady area příklady

Jak se v angličtině používá area?

Jednoduché věty

He knows the area like the back of his hand.
Zná to tam jako svoje boty.
The area is surrounded by steep mountains.
Oblast je obklopena strmýma horama.
I'm familiar with the area.
Znám tu oblast.
We speak French in this area.
V této oblasti mluvíme francouzsky.
Don't walk outside this area.
Nechodím nikam mimo tuto oblast.
There is no bus service in the area.
V této oblasti nejezdí žádné autobusy.

Citáty z filmových titulků

Leave the area!
Jeď dál!
We are in the infected area.
Jsme v infikované zóně.
Military intervention in an open area.
Vojenské vyšetřování v nezabezpečeném sektoru.
So this means that the creatures of Area 18 have fallen, right?
Tak to vypadá, že ty kreatury v Arei 18 padly, že?
Area 11 will be difficult to handle.
Ovládnout Areu 11 bude obtížnější.
Um. today is my last day off, so I wanted to see what sort of place Area 11 is.
Um. Dnes je poslední den, kdy jsem si mohla prohlédnout Areu 11.
I will take control of this area.
Přebírám velení nad tímto místem.
Now the terror groups in Area 11 will lose their popular support and fall apart.
Díky tomuhle ztratí teroristické skupiny v Arei 11 podporu lidí a zhroutí se.
There's only so much we can do here in Area 11.
Jsme tady v Arei 11 poměrně omezení.
It'll have to wait till the security situation in Area 11 has stabilized.
Pojďme nejprve počkat na obnovení Arei 11.
I am Elder McKinley, current district leader for this area of the Uganda mission.
Jsem starší McKinley, aktuální místní lídrem v této oblasti mise v Ugandě. Těší, mě.
Designate theatre area Red Zone, rest of Emergency Department Amber.
Označená část sálů červená zóna, zbytek oddělení pohotovosti oranžová.
OK, let's use this time to calculate surface area of burns.
Dobře, využijme toho času na výpočet povrchového rozsahu spálenin.
Uh, guys, guys, uh, the area that he's headed towards is pretty dangerous at night.
No, kluci. Ta oblast, kam míří, je v noci fakt nebezpečná.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

With mutual recognition, the EU and the US would accept each other's standards or conformity-assessment procedures, allowing firms to adhere to the less stringent requirements in each area.
V případě vzájemného uznávání by EU a USA navzájem akceptovaly své standardy nebo procedury hodnocení nezávadnosti, takže by firmy musely v dané oblasti dodržovat méně striktní požadavky.
In a wider context this could lead to a strengthening of the so-called Northern Dimension of the EU, where the goal is a free trade area to include all the countries around the Baltic Sea.
V širším kontextu by tento vývoj mohl vést k posílení takzvané Severní dimenze Evropské unie, jejímž cílem je oblast volného obchodu všech zemí ležících při Baltském moři.
The EU would benefit as well, by contributing to the stabilization of a highly volatile area.
Prospěch by z toho měla i EU, neboť by přispěla ke stabilizaci nesmírně nestálé oblasti.
The area covered by this plan would include Bulgaria, Croatia and Albania as well as Serbia, Bosnia, Macedonia, Montenegro and Kosovo.
Oblast, které by se měl tento plán týkat, zahrnuje Bulharsko, Chorvatsko a Albánii, a dále Srbsko, Bosnu, Makedonii, Černou Horu a Kosovo.
It would create a trade area large enough to generate both local and foreign investment.
Vytvořil by obchodní oblast, jež by byla dostatečně velká na to, aby mohla produkovat jak místní, tak zahraniční investice.
On the other hand, the move sets a worrying precedent, injecting politics into a policy area that had been governed by objective economic considerations.
Na druhé straně vytváří tento krok znepokojivý precedens, když vnáší politiku do oblasti, která se v minulosti řídila objektivními ekonomickými úvahami.
The purchases in Africa alone amount to an area of agricultural land the size of Kenya.
Jen nákupy v Africe tvoří plochu zemědělské půdy velikosti Keni.
Israeli bombs and missiles periodically strike the encapsulated area, causing high casualties among both militants and innocent women and children.
Touto neprodyšně uzavřenou oblastí pravidelně otřásají izraelské bomby a rakety a způsobují vysoký počet obětí mezi ozbrojenci i nevinnými ženami a dětmi.
Ironically, there is one area in which large budget cuts are certainly warranted: the military.
Paradoxní je, že existuje jedna oblast, kde jsou rozsáhlé rozpočtové škrty zajisté oprávněné: armáda.
One budget area can and should be cut: military spending.
Jedna rozpočtová oblast by se nicméně seškrtat mohla a měla: vojenské výdaje.
Of the many necessary measures in this area, the most important include a vigorous effort to complete the Single Market, coupled with avoidance of economic nationalism at all costs.
Z mnoha nezbytných opatření v této oblasti je ze všeho nejdůležitější razantní úsilí o dokončení jednotného trhu v kombinaci se snahou vyhnout se za každou cenu hospodářskému nacionalismu.
Therefore, labor-market liberalization should be a high priority and another area of focus for the reinvigorated Lisbon Agenda.
Liberalizace trhů práce by proto měla být velkou prioritou a další oblastí, na kterou by se měla zaměřit posílená Lisabonská agenda.
So deregulation and integration of services will be essential if the Euro area's TFP is to improve, as more than two-thirds of total income in most EU economies is generated in this sector.
Má-li se tedy TFP eurozóny zlepšit, zásadní věcí bude deregulace a integrace služeb, neboť v mnoha ekonomikách EU vznikají v tomto sektoru více než dvě třetiny celkových příjmů.
We have failed to understand that a North American Free Trade Area (NAFTA) that achieves its full potential cannot be accomplished on the cheap.
Dosud jsme nepochopili, že takovou Severoamerickou zónu volného obchodu (NAFTA), která by plně využívala svého potenciálu, nemůžeme vytvořit za babku.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »