čeština | angličtina | němčina | ruština
reál | area | arena | areva

areál čeština

Překlady Česko–anglický překladový slovník

Jak se anglicky řekne areál?

areál čeština » angličtina

territory premises area natural habitat campus

Věty Česko–anglická databáze vět

Jak přeložit areál do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Našli jsme ji mimo areál.
We found her out on the grounds.
Není pochyb, že vrah přišel z venku a krátce po činu opustil areál nemocnice.
However, there is no doubt that the perpetrator came from outside and left the premises immediately after the crime.
Vy a vy prohledáte areál.
You and you search the grounds.
Nemohl opustit areál.
He can't have left the compound.
Ty se postaráš o areál zevnitř.
Jordana, you take the inner area.
Opusť areál. Připoj se k nám.
Come join us out here.
Poslali nás zpátky do kontrolní místnosti, zatímco prohledávali areál.
They sent us back to the control room while they searched the area.
Tak a je to. Objeví se falešná stráž, vyklidí areál, a ve volné chvíly přemístí astronauty.
Well, there you are then a bogus patrol turns up, clears the area, and removes the astronauts at their leisure.
Musíme izolovat celý areál a vyslechnout studenty. To nebude obtížné, máme volný víkend.
Oh, oh.
Areál je uzavřen, jasné?
Coordinates to where, his old house?
Ne, areál byl přemístěn.
No, the precinct has been relocated.
Máš jenom jednu sekci, mám na starosti celý areál.
Oh come now, Arthur. You only have one section to look after and I have this whole blessed campus to think about.
Areál je zabezpečen.
The compound is secure.
Bezpečnostní areál v srdci Citadeli.
The security compound in the heart of the Citadel.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Musíme se kromě toho vypořádávat s technickými a ekologickými problémy v blízkosti černobylského sarkofágu a dohlížet na jadernou bezpečnost v ostatních jaderných elektrárnách na Ukrajině včetně areálu uzavřené černobylské elektrárny.
Moreover, we must continue dealing with the technical and ecological issues surrounding the Chernobyl sarcophagus, as well as maintain nuclear safety in the remaining nuclear plants in operation in Ukraine, including what is left of Chernobyl.
Když MAAE oznámila, že chce zkontrolovat kaskádu k obohacování uvnitř komplexu revolučních gard v Lavizan-Šianu, íránská vláda věc měsíce zdržovala, dokud areál nezlikvidovala.
When the IAEA announced it wanted to inspect a suspected enrichment cascade within the Revolutionary Guards complex at Lavizan-Shian, Iran's government stalled for months until it could raze the site.
Program sídlí v univerzitním areálu, jehož objekty připomínají pestrobarevné kanceláře Googlu, avšak s finskou příchutí: videokonferenční sály jsou vestavěné v budovách připomínajících sauny.
Located on campus, the program's facilities resemble colorful Google offices, but with a Finnish twist: video conference rooms have been built into sauna-like structures.
V Béngalúru si high-tech společnosti vybudovaly areály na světové úrovni, plné šlechtěných trávníků a vysokorychlostních sítí pro dálkový přenos dat. Mimo tyto areály ovšem leží otevřené stoky, nikým nesbírané odpadky a silnice v havarijním stavu.
In Bangalore, high-tech companies have built world-class campuses replete with manicured lawns and high-speed data communication networks. Outside these campuses, however, lie open sewers, uncollected garbage, and roads in acute disrepair.
Druhou možnou politikou pro USA, Izrael či obě země by bylo zaútočit na známé íránské jaderné areály.
A second policy option would be for the US, Israel, or both to attack Iran's known nuclear installations.
Policie porušila staletou tradici posvátnosti akademické půdy, vpochodovala do univerzitního areálu, zbila studenty a zatkla velký počet demonstrantů.
In violation of a centuries-long tradition of university autonomy, the police marched onto campus, beat up students, and arrested a large number of demonstrators.
Mnoho projektů od letišť po univerzitní areály těží z výnosů několik desetiletí, což znamená, že slabá krátkodobá poptávka bude mít jen omezený dopad na jejich celkovou životaschopnost.
Many projects, from airports to university campuses, benefit from returns over decades, which implies that weak demand in the short term will have only a limited impact on their overall viability.

Možná hledáte...