re | ar | ae | pre

are angličtina

ar, jste, jsou

Význam are význam

Co v angličtině znamená are?
Definice v jednoduché angličtině

are

Are is the present tense, second person form of the verb be. Hello John, how are you? We are all happy. Are we there yet? John and Mary are playing. Are you all hungry?

are

ar a unit of surface area equal to 100 square meters
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Překlad are překlad

Jak z angličtiny přeložit are?

are angličtina » čeština

ar jste jsou jsme jsi zvuk souhrn

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako are?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady are příklady

Jak se v angličtině používá are?

Jednoduché věty

You are in my way.
Vy jste v mé cestě.
You are in my way.
Stojíš mi v cestě.
I hate it when there are a lot of people.
Nenávidím, když je plno lidí.
Where are the showers?
Kde jsou sprchy?
You are the great love of my life.
Jsi velká láska mého života.
Hello? Are you still here?
Ahoj? Jste stále ještě tady?
How many sandwiches are there left?
Kolik sendvičů ještě zbylo?
Where are you?
Kde jsi?
The seven questions that an engineer has to ask himself are: who, what, when, where, why, how and how much.
Sedm otázek, které inženýr musí klást sám sobě, je: kdo, co, kdy, kde, proč, jak a kolik.
In life there are ups and downs.
V životě jsou vzestupy a pády.
Are you for or against his idea?
Jsi pro jeho nápad nebo proti němu?
You are not old enough to go swimming by yourself.
Nejsi dost starý na to, aby jsi šel plavat sám.
Who are you waiting for?
Na koho čekáš?
Are you writing a letter?
Píšete dopis?

Citáty z filmových titulků

You are twins.
Vy a Yoon Suh-kyong jste dvojčata.
Are you Korean?
Jsi Korejka?
Are you fallen for her or something?
Líbí se vám?
Why are you crying for?
Proč brečíš? Prosím, uklidněte se.
Huh, why are you crying for.
Proč brečíš? Ty huso!
Don't wanna? He doesn't want any. Your twins are too cute.
Dvojčata jsou tak roztomilá.
Why are you crying, Miss?
Proč pláčeš?
Where are you? -Olympic parkway.
Jsem na Olympijské silnici.
How are you?
Moo-hyuku! - Jak se máš?
Where are you shooting?
Kde točíš?
When are you singing?
Kdy začínáš?
Are you two debating?
Děláš si srandu?
Are you the person who saved us?
To ty jsi nás zachránil?
We are all dead now!
Už teď jsme všichni mrtví!
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

So, yes, there are solid fundamentals that arguably support today's higher gold price, although it is far more debatable whether and to what extent they will continue to support higher prices in the future.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
Gold prices are extremely sensitive to global interest-rate movements.
Ceny zlata jsou mimořádně citlivé na pohyby globálních úrokových sazeb.
If you are a high-net-worth investor, a sovereign wealth fund, or a central bank, it makes perfect sense to hold a modest proportion of your portfolio in gold as a hedge against extreme events.
Jste-li investorem disponujícím velkým objemem prostředků, suverénním fondem nebo centrální bankou, pak je veskrze rozumné držet skromný díl portfolia ve zlatě coby ochraně proti mimořádným událostem.
Of course, there are obvious differences between 1989 and now.
Samozřejmě, mezi rokem 1989 a přítomností existují zjevné rozdíly.
Everyone seems to be a loser, even if some are more affected than others.
Zdá se, že tratí všichni, byť někteří jsou oproti ostatním postiženi víc.
Not all are happy about this American notion.
Ne všichni jsou z tohoto amerického náhledu nadšení.
This is neither a correct description nor a useful terminology for terrorist acts, which are more correctly described as criminal.
V případě teroru nejde ani o správný popis, ani o užitečně volená slova, neboť teroristické činy je správnější charakterizovat jako činy kriminální.
The world now wonders how many more of these non-human humans are there in how many places.
Svět teď uvažuje, kolik ještě těchto osob zbavených lidství je a na kolika jsou vlastně místech.
Drones - unmanned aircraft that are remotely steered - have proven to be effective in killing a significant number of terrorists, including many of the most important leaders.
Bezpilotní dálkově řízené letouny se ukázaly jako účinný nástroj k zabíjení značného počtu teroristů, včetně mnoha jejich nejvýznamnějších předáků.
But even small terrorist successes are costly in terms of lives, money, and making open societies less so.
I menší teroristické úspěchy jsou však nákladné z hlediska zmařených životů, peněz a uzavírání jinak otevřených společností.
WASHINGTON, DC - The negotiations to create a Transatlantic Trade and Investment Partnership between the European Union and the United States are being widely welcomed.
WASHINGTON - Jednání o vytvoření Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) mezi Evropskou unií a Spojenými státy jsou všeobecně vítána.
But, when it comes to standards - such as those governing safety, health, and the environment - the market-access requirements are brutal and binary: either you meet the established standard or you do not sell.
Pokud však jde o standardy - jako jsou normy upravující bezpečnost, zdraví a životní prostředí -, jsou požadavky spojené s přístupem na trhy brutální a černobílé: buďto zavedený standard splníte, nebo nebudete prodávat.
Furthermore, when it comes to tariffs and standards, WTO rules are not created equal.
V oblasti cel a standardů navíc pravidla WTO nejsou pro všechny stejná.
The first flaw is that the spending reductions are badly timed: coming as they do when the US economy is weak, they risk triggering another recession.
První vadou je skutečnost, že výdajové škrty jsou špatně načasovány: přicházejí ve chvíli, kdy je americká ekonomika slabá, a tím zvyšují riziko odstartování další recese.

are čeština

Příklady are anglicky v příkladech

Jak přeložit are do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Might I inquire if you are the Dr. Seward. whose sanitarium is at Whitby?
Might I inquire if you are the Dr. Seward. whose sanitarium is at Whitby?
Ale, naneštěstí, ti ve Španělsku jsou are bystří a silní.
But, unfortunately, those in Spain are shrewd and powerful.
Frank. are you gonna put me on?
Frank. are you gonna put me on?
You do then reiterate your accusation. that certain high-ranking officers in the American army are criminals.
You do then reiterate your accusation. that certain high-ranking officers in the American army are criminals.
Are there any airplanes today that can go 250 miles an hour?
Are there any airplanes today that can go 250 miles an hour?
Then I submit, Col. Mitchell, that you are guilty of the most flagrant disorder. to the prejudice of good military discipline.
Then I submit, Col. Mitchell, that you are guilty of the most flagrant disorder. to the prejudice of good military discipline.
Are you ready. to give unquestioned obedience to your superiors, even though you may consider their conduct negligent and incompetent?
Are you ready. to give unquestioned obedience to your superiors, even though you may consider their conduct negligent and incompetent?
In view, then, of your present opinion. that your superiors are negligent and incompetent, could you give them unquestioned obedience. should you be returned to duty?
In view, then, of your present opinion. that your superiors are negligent and incompetent, could you give them unquestioned obedience. should you be returned to duty?
Noahu, what are you doing?
Noah, what are you doing?
You see, Ben, people are beginning to sit up and take notice.
You see, Ben, people are beginning to sit up and take notice.
Are we gonna stand for this?
Are we gonna stand for this?
There are big decisions to be made.
There are big decisions to be made.
Yes, whereas under these conditions. that are. binding.
Yes, whereas under these conditions. that are. binding.
And so we are gathered here today to pay our respects to.
And so we are gathered here today to pay our respects to.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jeho základní přístup are zůstával zásadním způsobem chybný.
But its basic approach remained critically flawed.

Možná hledáte...

be
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »