Sid | ide | size | site
A1

side angličtina

strana

Význam side význam

Co v angličtině znamená side?
Definice v jednoduché angličtině

side

A straight edge of an object. A square has four sides. The left part or the right part of something. This car has only one door on each side. An area with respect to something else. The statue is on the east side of the school. One surface of a sheet of paper. Please write on both sides of the paper. One possible aspect of a concept (usually positive or negative). On the plus side, my car is fixed. Try not to look at the down side of things. One group of players in a game. Which side is winning? A person or group with a particular allegiance in a conflict or competition. In the second world war, the Italians were on the side of the Germans. (UK) A television channel, usually as opposed to the one currently being watched. I just want to see what's on the other side — James said there was a good film on tonight. (US) A side dish of food. Do you want a side of french fries with your hamburger?

side

(usually with "with") To be in an alliance with. Who will you side with, Bob or Rachel?

side

a place within a region identified relative to a center or reference location they always sat on the right side of the church he never left my side one of two or more contesting groups the Confederate side was prepared to attack either the left or right half of a body he had a pain in his side (= face) a surface forming part of the outside of an object he examined all sides of the crystal dew dripped from the face of the leaf an extended outer surface of an object he turned the box over to examine the bottom side they painted all four sides of the house located on a side side fences the side porch strana an aspect of something (as contrasted with some other implied aspect) he was on the heavy side he is on the purchasing side of the business it brought out his better side strana a line segment forming part of the perimeter of a plane figure the hypotenuse of a right triangle is always the longest side a family line of descent he gets his brains from his father's side an opinion that is held in opposition to another in an argument or dispute there are two sides to every question a lengthwise dressed half of an animal's carcass used for food take sides for or against; ; m siding against the current candidate" Who are you widing with? I (sports) the spin given to a ball by striking it on one side or releasing it with a sharp twist svah, sráz (= slope) an elevated geological formation he climbed the steep slope the house was built on the side of a mountain
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Překlad side překlad

Jak z angličtiny přeložit side?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako side?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

Časování side časování

Jak se v angličtině časuje side?

side · sloveso

Příklady side příklady

Jak se v angličtině používá side?

Jednoduché věty

Is the school on this side of the river?
Je škola na této straně řeky?
There was a cottage on the side of the hill.
Na svahu kopce byla chata.
Success is always on the side of the persevering.
Úspěch vždy přeje vytrvalým.
It was a long war because neither side would give in.
Byla to dlouhá válka, protože žádná ze stran nechtěla ustoupit.
It was a long war because neither side would give in.
Byla to dlouhá válka, protože žádná strana se nechtěla vzdát.
Rather than light-hearted and cheerful men, I'm attracted to sober men with a bit of a dark side to them.
Spíše než muži veselí a radostní mě přitahují muži střízliví s určitou temnou stránkou.
You can skate safely on this side of the lake.
Bezpečně můžete bruslit na této straně jezera.
My grandfather on my father's side is celebrating his 88th birthday tomorrow.
Můj dědeček z otcovy strany dnes slaví své osmaosmdesáté narozeniny.
I'll be waiting for you on the other side.
Budu na tebe čekat na druhé straně.
Today I'm going to show you another side of me.
Dneska se ti ukážu z jiné stránky.
I'll be by your side, no matter what.
Zůstanu na vaší straně, ať se stane cokoliv.
Whose side is Tom on?
Na koho straně je Tom?
On this side of the mountain, it doesn't rain much.
Na této straně hory tolik neprší.
Go to the other side.
Běž na druhou stranu.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Or was it side skins?
Nebo. něco?
Time really did seem to be on China's side.
Čas opravdu to tak vypadá, je na Čínské straně.
And who pulled Frodo up the side of the mountain? Just think about however to- I remember now!
Kdo dotáhl Froda do hor, přece Semwice Gamgee!
I've just been crucified on the other side of the world.
Právě jsem byl ukřižován, na druhé straně světa!
Three hours we've been listening to him talk about stupid shit that happened on the other side of the Earth thousands of years ago!
A slyšel jsem jen stupidní sračky, co se stalo na druhém konci světa před tisíci let.
We have a little grid - two inches by two inches on each side.
Máme malý čtverec - 4 x 4 cm na každé straně.
It will show our sincerity that we're on Lord Choi's side.
Tohle dokáže, že jsme opravdu na straně lorda Choie.
Or like other people, stay by your side for a long, long time.
Nebo jako ostatní lidé, zůstat po tvém boku po dlouhý čas.
All right, one side, make way.
Tak jo, na stranu, dovolíte?
On the plus side, we've totally been living In the bamboo forest, so at least It's a step up for someone, right?
Na druhé straně, doteď jsme žili v bambusovém lese, tak je to krůček vpřed aspoň pro někoho, ne?
Heard shouting and ran over to the female side.
Slyšel jsem výkřiky a běžel jsem na dámskou stranu.
I'm really not in the mood to see the bright side.
Teď nemám náladu.
The worst is when it's alternate side of the street parking, 'cause then I got to park it in back.
Nejhorší je, když se parkuje na opačné straně. Protože pak musím couvat.
You don't want to see what's on the other side of this.
Nechceš vidět, co je na opačné straně tohohle.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Since he first appeared at the side of Dr. Chaim Weizmann in the late 1940's during the struggle for Jewish statehood and sovereignty, few people could articulate the Zionist and later the Israeli case with comparable eloquence and conviction.
Od dob, kdy se na konci 40. let prvně objevil po boku dr. Chaima Weizmanna během boje za židovskou státnost a suverenitu, nebylo mnoho těch, kdo by dokázali vyjádřit sionistické a později izraelské zájmy s porovnatelnou výmluvností a přesvědčením.
A side benefit for the EU's standing in the world could be that the World Trade Organization's stalled Doha negotiations could be restarted once farmers in developing countries are assured of getting a fair deal from Europe.
Vedlejším přínosem pro postavení EU ve světě by mohlo být to, že by bylo možné znovu zahájit pozastavená jednání Světové obchodní organizace započatá v Dauhá, jakmile by se zemědělci v rozvojových zemích ujistili, že jim Evropa nabízí férovou dohodu.
It offers an answer to rising demand for healthy food with minimal environmental side effects.
Nabízí odpověď na vzrůstající poptávku po zdravých potravinách s minimálními vedlejšími účinky na životní prostředí.
And matters are little better on the other side of the Atlantic.
Na druhé straně Atlantiku je přitom situace o málo lepší.
The market will prove one side right before too long.
Trh dá již brzy jedné ze stran za pravdu.
A violent conflict in the past may survive as a war of memories in the present, as can be observed in the current dispute between China and South Korea on one side, and Japan on the other.
Násilný konflikt v minulosti může přežívat jako válka vzpomínek v současnosti, jak lze pozorovat na současném sporu mezi Čínou a Jižní Koreou na jedné straně a Japonskem na straně druhé.
On the left side of the German political spectrum, the proposition that 8 May 1945 was a day of liberation remains unchallenged.
Na levé straně německého politického spektra zůstává tvrzení, že 8. květen 1945 byl dnem osvobození, i nadále nezpochybněno.
Indeed, without Taliban sanctuaries on the Pakistani side of the Afghan border, and without Pakistani financial backing, the rebirth of the Taliban's armed insurgency against the central Afghan government would have been impossible.
Znovuzrození ozbrojeného povstání Tálibánu proti afghánské centrální vládě by bez útočišť Tálibánu na pákistánské straně afghánské hranice a bez pákistánského finančního zajištění vlastně nebylo možné.
Without Taliban sanctuaries on the Pakistani side of the Afghan border and the backing by the Pakistani intelligence service ISI, the rebirth of the Taliban's armed insurgency against the central Afghan government would have been impossible.
Znovuzrození ozbrojeného povstání Tálibánu proti afghánské centrální vládě by bez útočišť Tálibánu na pákistánské straně afghánské hranice a bez podpory pákistánské tajné služby ISI nebylo možné.
After a long winter and a non-existent spring, summer started promptly with the first kick-off - and virtually overnight, Germany has flaunted its sunniest and most delightful side.
Po dlouhé zimě a neexistujícím jaru začalo s prvním výkopem pohotově léto - a prakticky přes noc Německo předvádí svou nejslunečnější a nejrozkošnější podobu.
But, on the other side of the Atlantic, Americans have no reason to feel smug.
Na druhé straně Atlantiku však ani Američané nemají důvod k samolibosti.
During any lull, a fanatic from either side could jump to center stage and, through an act of utter madness, kick up the settling dust and dash the hopes of the many on both sides who still long for a lasting peace.
Během jakéhokoliv poklidného období se může do centra dění vrhnout fanatik z té či oné strany, nějakým projevem naprostého šílenství rozvířit usazující se prach a zhatit naděje mnoha lidí na obou stranách, kteří stále touží po trvalém míru.
Finally, long-simmering tensions in the Middle East between Israel and the US on one side and Iran on the other on the issue of nuclear proliferation could reach a boil by 2013.
Konečně, do roku 2013 by na Středním východě mohly přijít do varu dlouho doutnající pnutí mezi Izraelem a USA na jedné straně a Íránem na druhé straně ohledně šíření jaderných zbraní.
But there is another, darker side to this craving, which is the wish to see idols dragged through the mud in vicious gossip magazines, divorce courts, and so on.
Toto dychtění má ale i druhou, temnější stránku, která se projevuje přáním vidět své idoly vláčené bahnem jedovatých pomlouvačných časopisů, rozvodových soudů a tak dále.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

side čeština

Příklady side anglicky v příkladech

Jak přeložit side do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Mluvil jste o nějakém schopném člověku z West Side.
You spoke of a rather remarkable man from the West Side.
Ahh! On říká, že South Side se vymyká kontrole.
He say the South Side get out of line.
V South Side se teď válí spousta peněz, jediný co musíme udělat je sebrat je.
The South Side is rolling in jack. All we do is take it.
Ale v North Side se taky válí spoustu peněz.
Lots of jack on the North Side.
A já říkám, že budem držet od North Side ruce pryč.
I say we stay out of the North Side, leave O'Hara alone.
Nezapomínej na ty opice z North Side, oni nejsou tak měkký.
Remember those monkeys on the North Side ain't so soft.
Nechal vás vtrhnout na South Side a rozjet trh s alkoholem.
He lets you come and run beer.
South Side jako zabalenej dárek.
There's your South Side hailed in a box.
Tak co sis chtěl dokázat tou vloupačkou v Lakeview včera v noci? Neříkal jsem ti ať necháš North Side být?
What do you mean by breaking up that Lakeview joint last night?
Pošle svoje pistolníky sem na South Side. A budou poletovat kolem jak kolibříci.
He'll send his guns down to the South Side.
Běžte do South Side a chci, aby tam byl každej.
Stick the hearse in front of them. Then to the South Side. I want everybody.
Řekl jsi mi, ať nechám North Side na pokoji.
That's foolish. You told me to stay out of the North Side.
Do North Side.
The North Side.
Díky ní jsem získal South Side a díky ní získám taky North Side.
How I got the South Side and how I'll get the North Side.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Mohli bychom například strhnout sanfranciské řadové domy a nahradit je budovami po vzoru čtvrti Upper West Side v New Yorku.
We could, for example, tear down San Francisco's row houses and replace them with buildings more like those of New York's Upper West Side.
Zde na Upper West Side, uprostřed trojúhelníku tvořeného Central Parkem, Lincolnovým centrem a řekou Hudson, jsem kdysi zahajoval každý den exotickým aktem náboženské úcty, jakýmsi rituálem pokory.
Here on the Upper West Side, in the middle of a triangle formed by Central Park, Lincoln Center, and the Hudson River, I was once in the habit of beginning each day with an exotic act of devotion, a ritual of humility.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...