pun | Uno | pozn | pony
A1

upon angličtina

na, po, při

Význam upon význam

Co v angličtině znamená upon?
Definice v jednoduché angličtině

upon

on or onto The police were called upon to save him. The snow fell gently upon the lake. going to happen Christmas is almost upon us. at (a time) Upon his death, she became the owner of the store.

upon

Physically above and in contact with. Physically directly supported by. Being followed by another so as to form a series. At (a prescribed point in time). at a prescribed point in time

upon

Being the target of an action.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Překlad upon překlad

Jak z angličtiny přeložit upon?

upon angličtina » čeština

na po při o nad pozice v blízko aby

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako upon?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Příklady upon příklady

Jak se v angličtině používá upon?

Jednoduché věty

You must not rely upon such a man.
Na takového muže nemůžeš spoléhat.
Everything depends upon your decision.
Všechno záleží na tvém rozhodnutí.
Everything depends upon your decision.
Vše záleží na vašem rozhodnutí.
There were once upon a time a poor man and a rich woman.
Před dávnými časy byl jeden chudý muž a bohatá žena.
Fairy tales always begin the same: once upon a time.
Pohádky začínají vždy stejně: Bylo nebylo.

Citáty z filmových titulků

Well, Elder McKinley, I think it's okay that you're having gay thoughts. Just so long as you never act upon them.
Starší McKinley, myslím, že je v pořádky mít gay myšlenky, pokud jste je nikdy neuskutečnil..
Its voodoo power has brought a wrath upon Uganda and it must be cast out!
Je to moc Voodoo zatažená do Ugandy a musí být odstraněna!
The LORD was so displeased with the Lamanites that he caused a cursing to come upon them.
Pán byl tak nespokojen s Lamanithima, že je proklel!
This is all very interesting, but the general said that it is because our women aren't circumcised that God has brought this wrath upon us!
To je velmi zajímavé, ale generál řekl, že proto, že naše ženy nejsou obřezány, na nás bůh seslal svůj hněv.
Joseph Smith took his magical fuck frog and rubbed it upon Brigham Young's clit face.
Joseph Smith vzal svou kouzelnou jebací-žábu, a třel ho Brighamovovi přes klito-tvář!
The full moon isn't upon us yet.
Ještě není úplněk.
I'm sure this feeling wouldn't change even upon my death.
Moje mysl i tělo. budou žít cestou meče.
Could I prevail upon you to join me in the kitchen?
Myslíte, že vás přesvědčím, abyste se připojila ke mně v kuchyni?
Once upon a time, I had a really good job auditing bank accounts.
Kdysi dávno, jsem měla vážně skvělou práci jako auditorka bankovních účtů.
But upon her return.
Ale až se vrátí.
Upon order being restored, the trip proposed by the president is voted by acclimation.
Po obnovení pořádku je výprava dle rektorova návrhu hlasováním schválena. Pět učených mužů je rozhodnuto jít s ním. Sluhové přinášejí cestovatelské obleky.
Upon my release, which will not be long, I will distribute the loot.
Po mém propuštění, ke kterému brzy dojde, budu rozdělovat kořist.
The curse no longer has a hold upon me.
Prokletí již nade mnou nemá moc.
Often were the times Elsalill gazed upon those who passed by.
V těchto dnech si Elsalill často prohlížela ty, kteří tudy procházeli.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Having written a book about the hijacking of executive power in the United States in the Bush years, I found myself, in researching new developments, stumbling upon conversations online that embrace narratives of behind-the-scenes manipulation.
Napsala jsem knihu o zneužívání výkonné moci ve Spojených státech během Bushových let, a když jsem pátrala po novém dění, narazila jsem na internetu na rozhovory, které berou vážně historky o zákulisních manipulacích.
Those crisis countries that do not want to take it upon themselves to lower their prices should be given the opportunity to leave the eurozone temporarily in order to devalue prices and debts.
Ty krizové země, které nechtějí na snižování cen přistoupit, by měly dostat příležitost k dočasnému odchodu z eurozóny, aby mohly devalvovat ceny a dluhy.
Shutting down a vital source of electrical energy, which Chernobyl remains, is no an easy task, particularly with winter upon us.
Uzavření nejvýznamnějšího zdroje elektrické energie, kterým pro Ukrajinu Černobyl stále je, nebude nijak snadné, zejména s ohledem na blížící se zimu.
BEIJING: China has now finished celebrating the 50th anniversary of Mao's revolution, but the hangover cure that so many people in the West have been urging upon the country -- a healthy dose of devaluation -- is unlikely to be swallowed.
PEKING: Čína dooslavovala padesátiny Maovy revoluce, ale lék proti kocovině, který celý Západ zemi doporučuje - tedy zdravou dávku devalvace - nejspíš nepolkne.
Indeed, the revolution is already upon us.
Revoluce už se nás vlastně dotýká.
Hovland drew upon ideas dating back to Aristotle's Rhetoric, which argued that persuasiveness is built on the communicator's ethical character, the audience's emotional state, and the logic of the argument, the latter being the most powerful.
Hovland čerpal z myšlenek sahajících až do dob Aristotélovy Rétoriky, která tvrdí, že schopnost přesvědčit je založena na etickém charakteru komunikátora, emočním stavu publika a logice argumentu, přičemž poslední položka je nejsilnější.
Let's hope that when the G-20 leaders meet later this year, they decide to take the problem seriously instead of tabling discussion for a decade or two until the next crisis is upon us.
Doufejme, že až se letos lídři G20 sejdou, rozhodnou se brát problém vážně a nebudou diskusi odkládat dalších deset nebo dvacet let, než na nás dolehne další krize.
Whatever responsibility poor adults may bear for their lot in life - they may not have worked hard enough, saved enough, or made good decisions - children's circumstances are thrust upon them without any sort of choice.
Chudí dospělí mohou nést za svůj životní osud menší či větší zodpovědnost - možná nepracovali dostatečně tvrdě, málo spořili nebo nedělali dobrá rozhodnutí -, avšak dětem jsou životní poměry předurčeny, aniž mají jakoukoliv možnost volby.
Whether the possession of resources will produce such outcomes depends upon the context.
To, zda vlastnictví prostředků k takovým výsledkům povede, závisí na okolnostech.
Once upon a time, according to mythology at least, America had little downward mobility.
Kdysi dávno, tedy alespoň podle legendy, existovaly v Americe jen malé společenské propady.
He is weaker militarily now than then, he cannot hit the US directly, and he must know that fresh aggression would bring the house down upon him.
Dnes je vojensky ještě slabší než dříve, USA přímo napadnout nemůže a musí vědět, že nová agrese by ve zlém dopadla na jeho hlavu.
The implication of these findings is that early on (perhaps since dinosaurs ruled the earth, or even before) evolution hit upon a way of wiring the brain to produce responses likely to keep an organism alive in dangerous situations.
Z těchto zjištění lze usuzovat, že kdysi dávno (v době, kdy na zemi vládli dinosauři, a možná ještě dřív) přišla evoluce na to, jak propojit mozek tak, aby produkoval odezvy, které by v nebezpečných situacích organismus udržely při životě.
In short, structural reforms alone cannot be relied upon to stimulate growth in 2012.
Krátce, nelze spoléhat, že samotné strukturální reformy budou v roce 2012 stimulovat růst.
The IMF, World Bank, and WTO should not only report to, but be dependent upon this new UN reformed structure.
Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Světová obchodní organizace by se této nové, reformované struktuře OSN měly nejen zodpovídat, ale být na ni rovněž závislé.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »