EST | ret | RES | rust
A1

rest angličtina

odpočívat, odpočinek, oddech

Význam rest význam

Co v angličtině znamená rest?
Definice v jednoduché angličtině

rest

A pause or break. You need to take a rest. (music) A mark in music showing counts that are not played. That quarter-note is followed by three rests. Sleep. You need rest. A rest is a place where you can put something, often your arm.

rest

To take a break. He rested for five minutes. To be located somewhere. The statue rests on the mantle. To place something in a place. He rested his foot on the stair. To sleep. The baby is resting. To be dead. Rest in peace. She is resting in Jesus. Karen rests in a tomb.

rest

zbytek (= remainder, balance) something left after other parts have been taken away there was no remainder he threw away the rest he took what he wanted and I got the balance not move; be in a resting position take a short break from one's activities in order to relax give a rest to He rested his bad leg Rest the dogs for a moment odpočinek (= repose) freedom from activity (work or strain or responsibility) took his repose by the swimming pool odpočívat be at rest (= lie) have a place in relation to something else The fate of Bosnia lies in the hands of the West The responsibility rests with the Allies odpočinek, oddech a pause for relaxation people actually accomplish more when they take time for short rests zůstat (= stay, remain) stay the same; remain in a certain state The dress remained wet after repeated attempts to dry it rest assured stay alone He remained unmoved by her tears The bad weather continued for another week a state of inaction a body will continue in a state of rest until acted upon (= sleep) euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb) she was laid to rest beside her husband they had to put their family pet to sleep a support on which things can be put the gun was steadied on a special rest be inherent or innate in put something in a resting position, as for support or steadying Rest your head on my shoulder (= pillow) rest on or as if on a pillow pillow your head (= perch) sit, as on a branch The birds perched high in the tree be inactive, refrain from acting The committee is resting over the summer pauza a musical notation indicating a silence of a specified duration
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

Překlad rest překlad

Jak z angličtiny přeložit rest?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako rest?

REST angličtina » angličtina

Revised Extended Standard Theory
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Časování rest časování

Jak se v angličtině časuje rest?

rest · sloveso

Příklady rest příklady

Jak se v angličtině používá rest?

Jednoduché věty

I feel like a rest.
Chce se mi odpočívat.
Shall we take a short rest?
Odpočineme si na chvilku?
We must not rest on our laurels!
Nesmíme usnout na vavřínech!
You can have the rest of the fries.
Můžeš dojíst ty hranolky.
If you do this, you will regret it for the rest of your life.
Jestli to uděláš, budeš si toho litovat do konce svého života.
I need to rest.
Potřebuji odpočinek.
Tom and Mary wanted to spend the rest of their lives together.
Tom a Marie chtěli strávit zbytek života spolu.
Tom doesn't want to spend the rest of his life in prison.
Tom nechce strávit zbytek svého života ve věznici.
Let's rest a little bit.
Odpočiňme si trochu.
I'm going to rest today.
Dnes budu odpočívat.
Tom struggled to keep up with the rest of the class.
Tom zápasil s tím, aby udržel krok se zbytkem třídy.
We will be here for the rest of our lives.
Budeme tady po zbytek našeho života.
We have the rest of the day to ourselves.
Zbytek dne máme pro sebe.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Sir Curel. we will leave the rest up to you.
Sire Cureli. Zbytek necháváme na vás.
Why did the West dominate the rest?
Proč Západ ovládá zbytek?
The West taught the rest its way of doing business. its scientific method. its law and its politics, its way of dressing. of speaking and of praying.
Západ učil zbytek svůj způsob podnikání. své vědecké metody. své zákony a svou politiku, svůj způsob oblékání. mluvení a modlení se.
The big story is that after 1500, the West essentially dominated the rest.
Velkým příběhem je, že po roce 1500, západ v podstatě ovládal zbytek.
I have boiled it down to six things and I'm going to call them the six killer applications - the killer apps - that made the West dominate the rest.
Zjednodušil jsem to na šest položek a budu jim říkat šest vražedných aplikací - vražedných aplikací - které donutily Západ ovládat zbytek.
Understanding how the West beat the rest gives us an insight not just into the past but also into the future, and I think you'II agree, it helps answer the question that could be the most important of our time.
Pochopení toho, jak Západ porazil zbytek nám dává nahlédnout nejen do minulosti, ale také do budoucnosti, a myslím, že budete souhlasit, že nám to pomůže odpovědět na otázku, která by mohla být nejdůležitější v naší době.
The real killer app that the West had and the rest lacked was competition, both political and economic.
Skutečná vražedná aplikace, kterou měl Západ od zbytku, byla soutěž, jak politická tak ekonomická.
Does it mean no worries for the rest of our days?
Takže žádné starosti až do konce našich dnů?
I could either get down on my hands and knees here and spend the rest of my life counting every single one or I could do what Kepler's going to do, which we call sampling.
Mohl bych si tady kleknout a strávit zbytek svého života počítáním všech po jednom, nebo bych mohl udělat to, co dělá Kepler, to co nazýváme vzorkování.
I mean, she's probably not gonna talk to me for the rest of the time, if she does stay.
Pokud tu zůstane, tak se mnou pravděpodobně nepromluví až do konce.
That saying, that Miss could rest peacefully now because of you, Young Master.
Říká se, že slečna teď bude, díky vám, mladý pane, odpočívat v pokoji.
Make sure to go in and rest.
Určitě si běžte odpočinout.
I carried you, and let you rest in my room.
Zachránil jsem tě a nechal odpočinout ve svém pokoji.
Don't say a word and just rest.
Teď nemluv, na to bude čas.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

If the EU and the US made these two commitments, the rest of the world could follow the TTIP negotiations with hope, rather than trepidation.
Kdyby EU a USA učinily tyto dva závazky, zbytek světa by mohl sledovat jednání o TTIP nikoliv s obavami, nýbrž s nadějí.
Although the job of maintaining Ukraine's democracy is primarily one for Ukrainians, the EU can help if it takes practical steps to reassure Ukrainians that they won't be cut off from the rest of Europe.
Ačkoliv udržet na Ukrajině demokratické zřízení je především úkol pro Ukrajince, EU jim může pomoci, jestliže učiní praktické kroky, které Ukrajincům dodají důvěru v to, že nebudou odtrženi od zbytku Evropy.
This does not bode well for China, or, indeed, for the rest of the world.
To nevěstí nic dobrého nejen pro Čínu, ale ani pro zbytek světa.
Wouldn't life be easier if a common market, currency, foreign policy, army, and a few other things were run on a Europe-wide basis, with the rest left to more meaningful local units?
Nebylo by jednodussí, kdyby společný trh, měna, zahraniční politika, armáda a řada dalsích věcí byly řízeny celoevropsky a o zbytek se postaraly mnohem smysluplnějsí lokální jednotky?
To put that number in perspective, it is about twice the total effect of the Kyoto Protocol on carbon emissions in the rest of the world, including the European Union.
Abychom zasadili toto číslo do perspektivy, je to přibližně dvojnásobek celkového vlivu kjótského protokolu na uhlíkové emise ve zbytku světa včetně Evropské unie.
Using some of it to pay the real interest on the debt and saving the rest would mean that when the bill comes due, the tax-financed reserves generated by the healthier economy would be more than enough to pay off the additional national debt.
Kdybychom část použili ke splácení reálného úroku a zbytek uspořili, znamenalo by to, že jakmile by nadešel čas splacení dluhu, rezervy získané z daní díky zdravější ekonomice by bohatě postačovaly k umoření dodatečného státního dluhu.
Using it for investment would enhance long-term growth, with positive spillovers to the rest of Europe.
Kdyby jej využily k investicím, posílilo by to dlouhodobý růst, s pozitivními přesahy do okolní Evropy.
Back then, Ukraine became the focus of global attention, but Ukrainians learned of the disaster much later than the rest of the world.
Tehdy se Ukrajina dostala do centra světové pozornosti, ale samotní Ukrajinci se o katastrofě dozvěděli o mnoho později.
But we can nonetheless begin to assess its potential spillover effects on the rest of Asia and other major economies around the world.
Můžeme nicméně začít posuzovat potenciální účinky jejich přelévání do zbytku Asie a ostatních předních ekonomik po celém světě.
The more meaningful message is how these shocks box the rest of us into an even tighter corner.
Podstatnějším poselstvím je, jak tyto šoky svými ranami vhánějí nás ostatní do ještě těsnějšího rohu.
While this is a reasonable demand, the rest of the Middle East - and, indeed, much of the world, including Europe - regard the root cause of the conflict as Israeli intransigence and arrogance, together with America's blind support for it.
To je sice rozumný požadavek, avšak zbytek Blízkého východu - jakož i velká část světa včetně Evropy - pokládá za klíčovou příčinu konfliktu izraelskou nesmlouvavost a aroganci ve spojení se slepou podporou tohoto přístupu Spojenými státy.
We feel responsible, on a global level, for the environment, which is why we disagree with unilateral decisions by individual nations when such decisions ignore the needs of the rest of the world.
Cítíme globální odpovědnost za životní prostředí, a tudíž nemůžeme souhlasit s jednostrannými rozhodnutími jednotlivých národů, pokud tato rozhodnutí ignorují potřeby zbytku světa.
The big surprise is Europe, which, unlike in 2004 and the first half of 2005, now seems to be catching up with the rest of the world.
Velkým překvapením je Evropa, u níž se na rozdíl od roku 2004 a první poloviny roku 2005 zdá, že dohání zbytek světa.
Today, we need universities in all parts of the world to help their societies face the challenges of poverty reduction, clean energy, sustainable food supplies, and the rest.
Dnes potřebujeme ve všech koutech světa univerzity, které budou společnostem pomáhat s řešením problémů snižování chudoby, čisté energie, trvale udržitelných dodávek potravin i všeho ostatního.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

rest čeština

Překlad rest anglicky

Jak se anglicky řekne rest?

rest čeština » angličtina

hold-over

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »