ly | fy | FL | sly
A1

fly angličtina

moucha, létat, letět

Význam fly význam

Co v angličtině znamená fly?
Definice v jednoduché angličtině

fly

To move through the air without touching the ground The bird will fly away in the winter. The airplane flies very high in the air. He was the first person to fly a plane around the world.

fly

A fly is a type of small insect with wings I won't eat my soup because there's a fly in it. There are many flies near the garbage. In baseball a ball that goes high in the air. The piece of cloth hiding the zipper, buttons at the front of a pair of trousers, pants, or underpants.

fly

letět, létat travel through the air; be airborne Man cannot fly move quickly or suddenly He flew about the place moucha two-winged insects characterized by active flight (= pilot) operate an airplane The pilot flew to Cuba transport by aeroplane We fly flowers from the Caribbean to North America change quickly from one emotional state to another fly into a rage be dispersed or disseminated Rumors and accusations are flying cause to fly or float fly a kite travel in an airplane she is flying to Cincinnati tonight Are we driving or flying? pass away rapidly Time flies like an arrow Time fleeing beneath him an opening in a garment that is closed by a zipper or by buttons concealed under a fold of cloth (baseball) a hit that flies up in the air (= tent-fly) flap consisting of a piece of canvas that can be drawn back to provide entrance to a tent fisherman's lure consisting of a fishhook decorated to look like an insect display in the air or cause to float fly a kite All nations fly their flags in front of the U.N. travel over (an area of land or sea) in an aircraft Lindbergh was the first to fly the Atlantic hit a fly (British informal) not to be deceived or hoodwinked utéct (= flee) run away quickly He threw down his gun and fled (= vanish, vaporize) decrease rapidly and disappear the money vanished in las Vegas all my stock assets have vaporized
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Překlad fly překlad

Jak z angličtiny přeložit fly?

Fly angličtina » čeština

Moucha

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako fly?

Fly angličtina » angličtina

Musca
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »

Časování fly časování

Jak se v angličtině časuje fly?

fly · sloveso

Příklady fly příklady

Jak se v angličtině používá fly?

Jednoduché věty

He says that if he were a bird he would fly to me.
Říká, že kdyby byl pták, přiletěl by ke mně.
If I had wings to fly, I would have gone to save her.
Kdybych měl křídla, býval bych ji letěl zachránit.
The pigeon and the ostrich are both birds; one can fly and the other cannot.
Holub i pštros jsou oba ptáci; jeden umí létat a druhý ne.
Tennis is difficult. I never know which way the ball is going to fly.
Tenis je složitý. Nikdy nevím, jakým směrem poletí míč.
My father can fly an airplane.
Můj otec umí řídit letadlo.
He is afraid to fly in an airplane.
Bojí se létat letadlem.
They made the pilot fly the Navy helicopter.
Donutili toho pilota letět námořní helikoptérou.
Spread your wings and fly away.
Roztáhni křídla a ulítni.
Your fly is open!
Máš rozepnutý poklopec!
Ostriches don't fly because they have very short wings.
Pštrosi nelétají, protože mají velmi krátká křídla.
Witches can fly on broomsticks.
Čarodějnice umějí létat na koštěti.
Which bird can not fly?
Který pták neumí létat?
Igor is a high-end fly fisherman who would not settle for anything but the best.
Igor je špičkový muškař, který se spokojí jen s tím nejlepším.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Helicopters fly from time to time.
Helikoptéry tady čas od času lítají.
You were right, mama, you didn't lie The place is real, and I'm gonna fly!
Měla jsi pravdu mami! Místo je reálné, a já budu létat!
Here I thought I could just fly in here all on my own a-a-and change everything by just sticking to Scripture.
Myslel jsem, že jsem. že jsem sem přišel - vše změnit. Ale držel jsem se předlohy!
I feel light as if I can fly.
Mám pocit, že bych mohl létat.
I want to get on a plane. I want to fly away.
Sednout do letadla a odletět.
I thought I saw it fly out of your hand after you threw a choke hold on that girl.
Myslím, že ti vypadl, když jsi skočila na tu holku.
They'll need to fly out to formally identify her.
Musejí ji formálně identifikovat.
We are the bullets ready to fly.
Jsme střely připravené k letu.
He's in your face even, but. he's a teddy bear. He might be a butcher, but he wouldn't hurt a fly.
Může být řezník, ale mouše by neublížil.
She is not fit to be transferred, let alone to fly.
Její stav nedovoluje odvoz, ani odlet.
I already fly first, and my sister and I don't speak.
Už lítám první třídou a sestra a já spolu nemluvíme.
Like a fly caught in the golden web of the spider.
Jako moucha, chycená do zlaté pavoučí sítě.
The witchcraft of the ointment would allow them to fly through the air.
Čarodějná mast jim umožnila létat vzduchem.
After a merry dance with the devils, the witches fly home at the first crow of the cock.
Po veselém tanci s čerty čarodějnice odlétaly domů s prvním kokrháním kohouta.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

If they are fully informed of the risks, and are still willing to fly - perhaps the crew has been offered more money, as workers in dangerous occupations often are - should we prevent them from making the decision to fly?
Jsou-li o rizicích plně informováni, a přesto jsou ochotni letět - posádce bylo třeba nabídnuto více peněz, což se pracovníkům vykonávajícím nebezpečná povolání často děje -, měli bychom jim bránit, aby se sami rozhodli, zda poletí?
If they are fully informed of the risks, and are still willing to fly - perhaps the crew has been offered more money, as workers in dangerous occupations often are - should we prevent them from making the decision to fly?
Jsou-li o rizicích plně informováni, a přesto jsou ochotni letět - posádce bylo třeba nabídnuto více peněz, což se pracovníkům vykonávajícím nebezpečná povolání často děje -, měli bychom jim bránit, aby se sami rozhodli, zda poletí?
In fact, the flags of many nations fly alongside German.
Vedle německé vlajky jsou ostatně vyvěšeny vlajky mnoha dalších národů.
By the end of 1999, divergence was complete: the United States and Britain were employing their air power to enforce the no-fly zones while France joined Russia and China in abstaining on resolution 1284.
V roce 1999 byla rozdílnost názorů dokonána: Spojené státy a Británie s pomocí svých leteckých sil prosadily nad Irákem bezletovou zónu, zatímco Francie se dala na stranu Ruska a Číny a ve věci rezoluce č. 1284 se zdržela hlasování.
Of course, imposing a no-fly zone would not be a panacea.
Vyhlášení bezletové zóny jistě nebude všelék.
But a no-fly zone would eliminate airstrikes and save civilian lives.
Bezletová zóna by však eliminovala letecké útoky a zachránila životy civilistů.
I believe that the fairest and simplest proportionate response would be to impose a no-fly zone on Syria.
Domnívám se, že nejspravedlivější a nejjednodušší odpovídající reakcí by bylo zavedení bezletové zóny nad Sýrií.
In these circumstances, a no-fly zone would not only clear the skies of Syrian warplanes and missiles, thereby reducing the scale of the slaughter; it would also show Assad and his supporters that he truly is vulnerable.
Za těchto okolností by bezletová zóna nejen vyčistila oblohu od syrských válečných letadel a raket, a tím omezila intenzitu masakrování, ale také by Asadovi a jeho stoupencům ukázala, že je skutečně zranitelný.
But the world cannot hold its breath waiting for a change of heart by Putin and China, which is why a no-fly zone should be examined as a military option.
Svět však nemůže se zatajeným dechem čekat, až si to Putin a Čína rozmyslí, a proto by se mělo prověřit zřízení bezletové zóny coby jedna z vojenských možností.
Likewise, a no-fly zone in Syria would immediately restrict the Syrian government's means of delivery of weapons of mass destruction.
Navíc by bezletová zóna nad Sýrií okamžitě omezila možnosti použití zbraní hromadného ničení syrskou vládou.
Some military experts may say that Syria's air-defense systems are too sophisticated to suppress, making a no-fly zone too dangerous to enforce.
Někteří vojenští experti možná namítnou, že syrské systémy protiletecké obrany jsou příliš rozvinuté na to, aby se daly potlačit, takže vymáhání bezletové zóny by bylo příliš nebezpečné.
In fact, as NATO Ambassador in the 1970's, I had to fly back to testify against legislation in the US Congress to withdraw America's forces from Europe in the middle of the Cold War.
Ostatně, coby velvyslanec při NATO jsem v 70. letech musel letět zpět do USA, abych v Kongresu vystoupil proti legislativě nařizující stažení amerických sil z Evropy vprostřed studené války.
Plenty of carbon dioxide will be emitted into the atmosphere as the world's climate negotiators fly to and from the Montreal meeting.
Až ti, kdo budou o světovém klimatu vyjednávat, poletí do Montrealu a zpět, do atmosféry bude vypuštěna spousta oxidu uhličitého.
The discretionary power of executives, in past crises, was curbed by new interventionist institutions constructed on the fly by legislative action.
Svévolnou moc exekutiv omezily během předchozích krizí nové intervencionistické instituce založené přímo za pochodu legislativním aktem.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Fly čeština

Překlad fly anglicky

Jak se anglicky řekne fly?

Fly čeština » angličtina

Fly River Black Rock Desert