sin | ski | kin | skon
A1

skin angličtina

kůže, pokožka

Význam skin význam

Co v angličtině znamená skin?
Definice v jednoduché angličtině

skin

The outer layer of an animal or human. Her skin is soft. The outer layer of a fruit or vegetable; a peel. He ate the onion, but not the onion skin. Something that is like skin.

skin

To remove the skin. He skinned the bear and froze the meat.

skin

a natural protective body covering and site of the sense of touch your skin is the largest organ of your body an outer surface (usually thin) the skin of an airplane kůže (= hide) body covering of a living animal a person's skin regarded as their life he tried to save his skin a bag serving as a container for liquids; it is made from the hide of an animal loupat (= pare) strip the skin off pare apples škrábat bruise, cut, or injure the skin or the surface of The boy skinned his knee when he fell (= bark) remove the bark of a tree (= peel) the rind of a fruit or vegetable (= scramble) climb awkwardly, as if by scrambling
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Překlad skin překlad

Jak z angličtiny přeložit skin?

Skin angličtina » čeština

Kůže

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako skin?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »

Časování skin časování

Jak se v angličtině časuje skin?

skin · sloveso

Příklady skin příklady

Jak se v angličtině používá skin?

Jednoduché věty

Her skin is as white as snow.
Její kůže je bílá jako sníh.
True democracy makes no enquiry about the color of skin, or the place of nativity, wherever it sees man, it recognizes a being endowed by his Creator with original inalienable rights.
Pravá demokrecie se neptá na barvu pleti nebo místo narození, jakéhokoliv člověka uznává jako bytost obdařenou svým Stvořitelem jedinečnými nezadatelnými právy.
Beauty is only skin deep.
Krása je jen povrchní.
Her skin was almost translucent.
Její kůže byla téměř průsvitná.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

And the murderers and the robbers, and the AIDS, and the snakes, and the safari ants, which can actually plant their eggs underneath your skin and eat you from the inside out.
A vrahy a zloději, a AIDS, a hady a červení mravenci mohou klást vajíčka pod kůži a budou vás jíst zevnitř!
He was born last week, and he has pale brown skin like us because our mum is from Poplar and our dad is from Jamaica.
Narodil se minulý týden a má světle hnědou kůži jako my, protože naše máma je z Poplaru a náš táta z Jamajky.
Don't let them get under your skin, but don't hesitate to get under theirs.
Nenechte je dostat se vám pod kůži, ale neváhejte se dostat pod tu jejich.
His face is like leprous parchment, yellow skin strung tight over protruding bones!
Jeho tvář je jako malomocná, žlutá kůže napnutá přes vyčnívající kosti!
If this isn't a skin game, mr. Hornblower, i don't know what is.
No, jestli to není hra na tělo, pane Hornblowere, pak opravdu nevím.
Skin game.
Tak na tělo.
We'll play what you call a skin game, hillcrist, without gloves on.
Budeme hrát na tělo, jak tomu říkáte, Hillcriste, bez rukavic.
A skin game?
Na tělo?
Remember, we're playing a skin game.
Tak pamatujte, že hrajeme na tělo.
Begin as you may, it ends in this skin game.
Ať to začne jakkoli, skončí to vždycky na tělo.
Skin game.
Na tělo.
With your skin I prefer crimson.
S vaší pletí bych upřednostnil karmín.
You know, my skin's terribly delicate, and I don't dare expose it.
Víte, moje kůže je nesmírně delikátní, neodvažuji se ji vystavit slunci.
A little of this injected under the skin of the arm every day for a month.
Každý den po jeden měsíc malá injekce tohoto roztoku pod kůži.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Crowley never mentioned the color of Gates' skin.
Crowley se o barvě Gatesovy kůže ani jednou nezmínil.
This time, he must produce one if he is to save his skin.
Pokud si chce zachránit kůži, tentokrát nějakou vizi musí předložit.
Family members might share many physical features, such as height, skin tone, or hair color.
Členové rodiny se mohou jeden druhému podobat mnoha fyzickými rysy, například výškou, tónem pleti či barvou vlasů.
From now on, the issues of skin color, eye shape, or gender will no longer play a deciding role for a candidate for high, or even the highest, office.
Od této chvíle nebudou hrát otázky barvy pleti, barvy očí nebo pohlaví u kandidátů na vysoký, ba přímo nejvyšší úřad rozhodující roli.
But the monetary union itself turned out to be a gigantic banana skin, inducing capital flows that pushed up costs around the European periphery.
Ze samotné měnové unie se však vyklubala obrovská banánová slupka vyvolávající kapitálové toky, které zvedaly náklady na evropském okraji.
The Socialists, for their part, had not yet shed their intellectual skin.
Socialisté zase ještě v té době neodhodili svůj intelektuální háv.
Even if the breast is removed, radiation is sometimes needed to prevent recurrence of the breast cancer on the skin of the chest.
Ozařování bývá někdy nutné i v případech, kdy je prs amputován, aby nedošlo k recidivě rakoviny prsu na pokožce hrudníku.
If Putin wants to save his own skin, he must act fast and sack his top KGB aides in the Kremlin and the Prosecutor General.
Pokud si Putin chce zachránit kůži, musí jednat rychle a propustit své nejvyšší spolupracovníky z KGB, a to jak z Kremlu, tak z generální prokuratury.
Thanks to the protocol, it is estimated that up to 20 million cases of skin cancer, and 130 million eye cataracts, will be avoided.
Odhaduje se, že díky protokolu se předejde až 20 milionům případů rakoviny kůže a 130 milionům případů šedého zákalu.
More specifically, he blames the fact that young Frenchmen of Muslim origin are marginalized on the grounds of their faith and the color of their skin.
Konkrétně je podle něj na vině skutečnost, že mladí Francouzi muslimského původu jsou marginalizováni kvůli své víře a barvě pleti.
It is hard to imagine Hannity demanding such a public affirmation of loyalty from anyone with white skin.
Jen těžko si lze představit, že by Hannity takové veřejné potvrzení loajality žádal od kohokoli se světlou pletí.
As Michael Klag and his colleagues showed a decade ago, in general, the darker one's skin color, the higher the rate of hypertension for American blacks, even within the African American community.
Jak před deseti lety prokázal Michael Klag a jeho kolegové, obecně platí, že čím tmavší pleť jedince, tím vyšší je u amerických černochů míra hypertenze, a to i uvnitř afroamerické komunity.
The differences were not biological or genetic in origin, but biological in effect due to stress-related outcomes of darker skin color: reduced access to valued social goods such as employment, promotion, housing, etc.
Rozdíly nejsou biologické ani genetické co do původu, nýbrž biologické co do důsledku kvůli stresovým dopadům tmavší pleti: nižší dostupnosti ceněných sociálních statků, jako je zaměstnání, kariérní postup, bydlení atd.
Stem cells, found in many organs from skin to bone marrow, are different.
Kmenové buňky, nacházející se v mnoha orgánech od kůže po kostní dřeň, jsou však jiné.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

skin čeština

Překlad skin anglicky

Jak se anglicky řekne skin?

skin čeština » angličtina

skinhead skin pack

Příklady skin anglicky v příkladech

Jak přeložit skin do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Pokud se vydáš na sever od Gloriette, dostaneš se do Skin Road.
If you work up north through the gloriettas, you can hit the skin road.
Zkouška reklamy Skin Glow je v poledne.
The Skin Glow rehearsal's at noon.
Seš dvě políčka od mý Pacifický třídy a Skin City.
You're two steps from Pacific Avenue and Skin City.
Went to a skin flick, met a very sensitive woman.
Went to a skin flick, met a very sensitive woman.
Sám seš skin!
Yeah, right!
Všichni fízlové nejsou špatný. Ale dobrej skin je mrtvej skin.
The only good skinhead is a dead one.
Všichni fízlové nejsou špatný. Ale dobrej skin je mrtvej skin.
The only good skinhead is a dead one.
Skin Yard, My Eye, Feast.. 64 Spiders, Bundle of Hiss..
Skin Yard, My Eye, Feast. 64 Spiders, Bundle of Hiss.
Rumple stilt skin (svraštělá chůdy kůže)!
Rumpelstiltskin!
Oi! Skin.
Oi, a skin.
No Skin Off My Ass.
NO SKIN OFF MY ASS.
Zítra už si budete dávat an aardvark a skin graft.
Tomorrow you'll be giving an aardvark a skin graft.
Byl to cikán nebo skin?
Was he a Blood or a Crip?
Hej, Skin-- Co to--?
Hey, yo, Skin. What the.?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...