ow | hw | Ho | wow
A1

how angličtina

jak

Význam how význam

Co v angličtině znamená how?
Definice v jednoduché angličtině

how

The word "how" is a question word, to ask about the way something happens or the way people do things. How will we ever solve this problem? The word "how" is used to tell about the way something happens or the way people do things. I know how we can solve this problem? This is how to make this machine work. used to show that you feel strongly about something. How old he looks!

how

You use how to tell that something happens, is done, or is true. She told him how it wasn't fun anymore.

how

To what degree. In what manner. In what state. used as a modifier to indicate surprise, delight, or other strong feelings

how

The means by which something is accomplished.

how

The manner or way that. in which way

how

(dialectal) An artificial barrow or tumulus. (dialectal) A small hill in northern England. (Usage preserved mainly in place names.)

how

A greeting, used in representations of Native American speech.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Překlad how překlad

Jak z angličtiny přeložit how?

how angličtina » čeština

jak

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako how?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »

Příklady how příklady

Jak se v angličtině používá how?

Jednoduché věty

How do you say that in Italian?
Jak se to řekne italsky?
How many sandwiches are there left?
Kolik sendvičů ještě zbylo?
The seven questions that an engineer has to ask himself are: who, what, when, where, why, how and how much.
Sedm otázek, které inženýr musí klást sám sobě, je: kdo, co, kdy, kde, proč, jak a kolik.
The seven questions that an engineer has to ask himself are: who, what, when, where, why, how and how much.
Sedm otázek, které inženýr musí klást sám sobě, je: kdo, co, kdy, kde, proč, jak a kolik.
You'll learn how to do it sooner or later.
Dříve nebo později se to naučíš dělat.
How often do you go abroad?
Jak často jezdíš do ciziny?
How often do you go abroad?
Jak často jezdíš do zahraničí?
How can I feel relaxed, with you watching me like that?
Jak si mohu odpočinout, když mě takhle pozoruješ?
How many people were present at the meeting?
Kolik lidí bylo přítomno na schůzi?
I don't know how to reply to that question.
Nevím jak odpovědět na ten dotaz.
How many days a week do you go to school?
Kolik dní v týdnu chodíš do školy?
How often a week do you take a bath?
Kolikrát v týdnu se koupeš?
Show me how to do it, please.
Ukaž mi, prosím, jak se to dělá.
Hi, Bill. How are you?
Ahoj, Bille. Jak se máš?

Citáty z filmových titulků

What the. How can this place be your territory?
Ale tohle není vaše území.
How filthy!
On je tak nechutný.
How can that lady be my mom? how can that lady be my mom!
Jak by ta dáma mohla být moje matka?
How can that lady be my mom? how can that lady be my mom!
Jak by ta dáma mohla být moje matka?
How, not one but two why would she abandon me!
Jak mohla odkopnout své děti?
But how'd he know where I live?
Jak ví, kde bydlím?
You know how much I worked to get that shirt?
Víš, jak musím tvrdě pracovat, abych vydělala na živobytí?
How cute.
To je ale překvapení!
Aigoo, how disgusting.
Je mi z toho nanic.
So this is how Hot Room looks like.
Tak tohle je tvoje oblíbené místo?
How embarassing.
Taková ostuda.
You look normal, but how sad.
Vypadáš docela v pořádku.
Oh, how sad.
To je tak hrozné.
How can her life be like that?
Měla tak smutný život.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

The extraordinary reception of Thomas Piketty's Capital in the Twenty-First Century shows how keenly the consequences of the collapse of the left have been felt.
Mimořádné přijetí knihy Thomase Pikettyho Kapitál v jednadvacátém století ukazuje, jak intenzivně jsou vnímány důsledky kolapsu levice.
The world now wonders how many more of these non-human humans are there in how many places.
Svět teď uvažuje, kolik ještě těchto osob zbavených lidství je a na kolika jsou vlastně místech.
The world now wonders how many more of these non-human humans are there in how many places.
Svět teď uvažuje, kolik ještě těchto osob zbavených lidství je a na kolika jsou vlastně místech.
But all parts of a country's total debt and how it is financed are interconnected.
Jenže všechny složky celkového dluhu země a způsoby jeho financování jsou vzájemně provázané.
The dilemma facing US policymakers is how to stimulate growth while lowering the level of total debt.
Dilema, před nímž američtí tvůrci politik stojí, tkví v tom, jak stimulovat růst a zároveň snižovat hladinu celkového dluhu.
How it is received may not only determine the state of Israel-Palestine negotiations for a considerable time to come, but Saudi Arabia's domestic peace as well.
To, jak bude přijata, může rozhodnout nejen o tom, jak se budou do budoucna vyvíjet izraelsko-palestinské vztahy, ale i o míru uvnitř Saúdské Arábie.
So how will the world - first and foremost, the main nuclear powers - react to the Fukushima disaster?
Jak tedy svět - a především hlavní jaderné mocnosti - na katastrofu ve Fukušimě zareaguje?
America's business scandals showed how accounting rules can be bent and abused to provide a misleading picture of what is really happening in a company.
Enron a další firmy předvedly, jak lze účetní pravidla překroutit a znásilnit s cílem předložit zavádějící obrázek o tom, co se ve firmě doopravdy děje.
The Bush Administration, not to be left behind, has shown how public accounting rules can be bent so as to provide a misleading picture of what is really happening in a national economy.
Nezapomeňme ale, že i Bushova vláda předvedla, jak lze účetní pravidla překroutit s cílem předložit zavádějící obrázek o tom, co se doopravdy děje v národním hospodářství.
Other IMF accounting practices, including how the capital expenditures of government-owned enterprises are treated, are also causing outrage.
Pohoršení budí také další účetní praktiky MMF, například to, jak jsou řešeny kapitálové výdaje státních podniků.
And to understand how something works is also to begin to see ways to modify and even control it.
Pochopit, jak něco funguje, je ovšem také začátkem objevování způsobů, jak to pozměnit, nebo dokonce řídit.
I trust that among the experts will be some who have pondered the underlying ethical question: how safe should we aim to be?
Věřím, že se mezi experty najdou takoví, kteří se zamýšlejí i nad etickou otázkou v pozadí: jak velká míra bezpečí by měla být naším cílem?
This is how citizens can be taken - and take themselves - seriously as documenters and investigators of our common situation.
Právě tak můžeme občany brát vážně - a oni sami sebe - jako dokumentaristy a investigativní zpravodaje naší společné situace.
The discussions before the crisis illustrated how little had been done to repair economic fundamentals.
Diskuse před krizí byla ilustrací toho, jak málo se udělalo pro nápravu ekonomických fundamentů.

how čeština

Příklady how anglicky v příkladech

Jak přeložit how do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

And we know how we can make them stop.
And we know how we can make them stop.
How is she?
How is she?
How do you do?
How do you do?
Americké know-how.
American know-how.
Col. Mitchell, do you have any comprehension how fast a thousand miles an hour is?
Col. Mitchell, do you have any comprehension how fast a thousand miles an hour is?
How do you feel about the army now, Colonel?
How do you feel about the army now, Colonel?
Ale armáda pochybovala, zda její vědecké know-how a zbraně budou účinné v boji proti létajícím talířům.
But the military wondered whether their scientific know-how and weapons would be effective in any battle of the Earth vs the flying saucers.
How do you do, Mr Post?
How do you do, Mr Post?
How about it, men?
How about it, men?
How about this?
How about this?
How about our contract?
How about our contract?
Už mám know-how.
I got the know-how.
How do you do? Dneska poznávám samé nové lidi.
I've done nothing today but meet new people.
How lovely!
How lovely!
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Potenciál doháněcího růstu mají navíc i sektory jako zemědělství, energetika, doprava a obchod, a to prostřednictvím importu technologií, institucionálního know-how a organizačních modelů.
Moreover, sectors such as agriculture, energy, transport, and trade also have catch-up-growth potential, through imports of technology, institutional know-how, and organizational models.
Kapitál i know-how proudí přes hranice, a tradiční bilaterální obchodní toky tak nahradila spletitá síť mezinárodních obchodních vztahů.
Capital and know-how flows across borders, so traditional bilateral trade flows have been replaced by a complex web of international commercial relations.
Obdobě platí, že ačkoliv Francie vyváží mimo EU mnohem méně než Německo, řada francouzských podniků soupeří s německými o globální vliv a technické know-how.
Similarly, while France exports much less than Germany outside the EU, many large French enterprises rival Germany's in global reach and technical know-how.
Kromě toho může těžit z informací a know-how institucí EU.
Moreover, it benefits from the information and know-how of EU institutions.
Dějiny inženýrství nejsou pouhým doplňkem technického know-how.
The history of engineering is no mere adjunct to technical know-how.
Ti, kdo vládní rozhodnutí podporují, tvrdí, že indické nabídkové řetězce jsou jednoduše příliš nehospodárné a že jedině finance a know-how velkých mezinárodních maloobchodních řetězců je může pozvednout.
Those who support the decision argue that India's supply chains are simply too wasteful, and that only the finance and knowhow of big, international retail chains can upgrade them.
Nedokládá to snad globální know-how Ruska?
Does this not demonstrate Russia's global know-how?
Problém je, že základní vědecký výzkum je z větší části veřejným statkem, který nelze odepřít těm, již ho využívají, a který proniká do organismu vědeckého know-how netušenými způsoby.
The problem is that basic scientific research is mostly a public good that cannot be withheld from those who use it and which seeps into the body of scientific know-how in unanticipated ways.
Za druhé EU buduje své know-how krizového řízení na základě globálního přístupu.
Second, the EU is building its crisis management know-how on the basis of a global approach.
Naopak si uvědomovaly, že většinu práce budou muset odvést samy - byť pod vedením EU a s pomocí unijního know-how.
On the contrary, they knew that they would have to do most of the work themselves-albeit under EU guidance and with the help of EU know-how.
Duševní kapitál tvoří základní vědecké a technologické know-how společnosti.
Intellectual capital includes society's core scientific and technological know-how.
Kromě toho musí posílit své know-how při budování kapacit, zejména administrativních, s důrazem na právně-institucionální aspekty.
It also must strengthen its know-how in capacity-building, particularly administrative capacity-building, with an emphasis on its legal-institutional aspects.
I uprostřed vleklé měnové krize se mohou evropské vlády bezpochyby přihlásit k agendě, která upřednostňuje přenos know-how namísto hotovostních infuzí.
Even in the midst of a protracted currency crisis, European governments can surely sign on to an agenda that prioritizes transfers of know-how over cash infusions.
Přesun jaderného know-how z Ruska je tedy vnímán jako první krok na cestě k dosažení tohoto zbrojního cíle.
Transfer of atomic energy know-how from Russia is seen as a first step towards achieving that goal.