wow | now | hot | hop

how čeština

Příklady how německy v příkladech

Jak přeložit how do němčiny?

Citáty z filmových titulků

How are you?
How are you?
Americké know-how.
Amerikanisches Know-How.
Ale armáda pochybovala, zda její vědecké know-how a zbraně budou účinné v boji proti létajícím talířům.
Obwohl die Armee ungewiss war, ob Wissen und Waffen genügen, im Kampf. der Erde gegen die fliegenden Untertassen.
How lovely!
How lovely!
Strange how He works His will.
Sein Wille ist schwer zu durchschauen.
Existuje jenom americké know-how.
Einfach nur. altes, amerikanisches. Know-how.
Protože s tvým tělem, mým know-how. projdeme celou cestu.
Du mit deinem Körper, und ich mit meiner Erfahrung.
How do I reload, Sergeant Steiner? Jak se to nabíjí, Steinere?
Wie lade ich nach, Feldwebel Steiner?
Mají ctižádost, know how.
Die Krauts!
How do you?
Wie können Sie so etwas nur denken?
How about getting on the phone?
Warum telefonieren Sie nicht?
Know how. Zkušenostmi.
Das ist ein altes Erzbergwerk.
How many doctors did it take?
Wieviel Ärzte machen sie wieder gesund?
Máš velkou praxi, know-how, kontakty.
Du hast genug Erfahrung, das Know-how, die Kontakte.
Doporučujeme...Němčina: konverzace a slovníkKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Potenciál doháněcího růstu mají navíc i sektory jako zemědělství, energetika, doprava a obchod, a to prostřednictvím importu technologií, institucionálního know-how a organizačních modelů.
Außerdem verfügen auch Sektoren wie Landwirtschaft, Energie, Transport und Handel aufgrund von Importen in den Bereichen Technologie, institutionellem Know-how und Organisationsmodelle über Potenzial zur Steigerung des Aufholwachstums.
Tyto učební poměry by pomohly zaměstnancům získat zkušenosti a know-how, které potřebují k tomu, aby mohli využít příležitostí spojených s technologickým pokrokem.
Solche Ausbildungsverhältnisse können Arbeitnehmern dabei helfen, die nötige Erfahrung und das nötige Wissen dafür zu erwerben, die durch technologischen Fortschritt entstandenen Möglichkeiten zu nutzen.
Z těchto rozdílů vyplývá, že v technickém know-how a komerční náročnosti je Evropa o šest let pozadu za Spojenými státy.
Solche Unterschiede legen den Schluss nahe, dass Europas technisches Können und sein kommerzielles Raffinesse gut 6 Jahre hinter denen der USA zurückliegen.
Kapitál i know-how proudí přes hranice, a tradiční bilaterální obchodní toky tak nahradila spletitá síť mezinárodních obchodních vztahů.
Kapital und Know-how überschreiten alle Landesgrenzen, wodurch der traditionelle bilaterale Handel von einem komplexen Netz internationaler Handelsbeziehungen abgelöst wurde.
Obdobě platí, že ačkoliv Francie vyváží mimo EU mnohem méně než Německo, řada francouzských podniků soupeří s německými o globální vliv a technické know-how.
Weiterhin exportiert Frankreich vielleicht weniger als Deutschland, aber viele französische Konzerne sind der deutschen Konkurrenz in Bezug auf globale Reichweite und technisches Wissen durchaus gewachsen.
Dějiny inženýrství nejsou pouhým doplňkem technického know-how.
Die Geschichte der Ingenieurkunst ist kein bloßes Attribut technischen Fachwissens.
Ti, kdo vládní rozhodnutí podporují, tvrdí, že indické nabídkové řetězce jsou jednoduše příliš nehospodárné a že jedině finance a know-how velkých mezinárodních maloobchodních řetězců je může pozvednout.
Die Unterstützer der Entscheidung argumentieren, die indischen Lieferketten seien einfach zu ineffizient, und nur die Finanzkraft und Erfahrung großer, internationaler Einzelhandelsketten könne sie modernisieren.
Nedokládá to snad globální know-how Ruska?
Zeugt dies nicht von Russlands globalem Know-how?
Za druhé EU buduje své know-how krizového řízení na základě globálního přístupu.
Zweitens baut die EU ihr Know-how im Bereich Krisenmanagement auf der Basis eines globalen Ansatzes auf.
Naopak si uvědomovaly, že většinu práce budou muset odvést samy - byť pod vedením EU a s pomocí unijního know-how.
Im Gegenteil, sie wussten, dass sie den größten Teil der Arbeit selbst würden erledigen müssen - wenn auch unter Anleitung und mithilfe des Know-hows der EU.
Duševní kapitál tvoří základní vědecké a technologické know-how společnosti.
Intellektuelles Kapital umfasst das zentrale wissenschaftliche und technische Know-how einer Gesellschaft.
Kromě toho musí posílit své know-how při budování kapacit, zejména administrativních, s důrazem na právně-institucionální aspekty.
Überdies muss die Bank ihr Know-how im Aufbau von Kapazitäten, vor allem dem Aufbau von Verwaltungskapazitäten mit dem Schwerpunkt auf rechtlich-institutionelle Aspekte stärken.
I uprostřed vleklé měnové krize se mohou evropské vlády bezpochyby přihlásit k agendě, která upřednostňuje přenos know-how namísto hotovostních infuzí.
Auch mitten in einer sich in die Länge ziehenden Währungskrise können europäische Regierungen sicher eine Agenda befürworten, die Wissenstransfer über Finanzspritzen stellt.
Problém obchodního protekcionismu spočívá v tom, že se omezováním zahraniční konkurence zároveň znemožňuje přístup ke vstupům a know-how.
Das Problem des Protektionismus beim Handel ist, dass die Beschränkung der ausländischen Konkurrenz eben auch den Zugriff auf Inputfaktoren und Knowhow verhindert.