now | hot | hop | hon

how čeština

Příklady how portugalsky v příkladech

Jak přeložit how do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Americké know-how.
Know-how americano.
Ale armáda pochybovala, zda její vědecké know-how a zbraně budou účinné v boji proti létajícím talířům.
Mas os militares não sabem se a sua capacidade científica e bélica seria eficaz numa batalha entre a Terra e os discos voadores.
Už mám know-how.
Já tenho experiência.
How do you do? Dneska poznávám samé nové lidi.
Hoje, só conheço gente nova.
How lovely!
Fantástico!
Vidíte, jak je to snadné, když máte na své straně profesionální know-how a něco zkušeností?
Vê como é fácil, com sabedoria e experiência profissional a seu favor?
Na tebe a na tvé skvělé profesionální know-how.
Á tua e ao teu saber profissional.
Strange how He works His will.
É estranho como Ele trabalha a Sua vontade.
Máme know-how, jaké policie nemá.
Temso conhecimentos que os bófias não têm.
V Číně se tomu říká dárek, Američané říkají know-how.
Chamam de 'acerto' na China. Os americanos dizem 'know-how'.
Nejsou žádní Švýcaři. Existuje jenom americké know-how.
Não há nenhum médico suíço, só. um indo-americano.
Ať tak nebo tak, není nad staré dobré americké know-how.
Não sei.
How about getting on the phone?
Pegue no telefone e chame alguém?
Know how. Zkušenostmi.
É uma velha exploração mineira.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Potřebné technologie, know-how, zkušenosti, a dokonce i finance už máme k dispozici.
Já dispomos da tecnologia, dos conhecimentos, da experiência e até do financiamento necessários.
Tyto učební poměry by pomohly zaměstnancům získat zkušenosti a know-how, které potřebují k tomu, aby mohli využít příležitostí spojených s technologickým pokrokem.
Estas acções apoiariam os trabalhadores na aquisição da experiência e do know-how necessários para poderem aproveitar as oportunidades que a evolução tecnológica lhes apresenta.
Vlády si musí uvědomit, že soukromý sektor toho může poskytnout více než jen financování infrastruktury; může nabídnout také know-how ve fázích plánování, výstavby a provozu.
Os governos devem reconhecer que o sector privado pode oferecer mais do que financiamento em infra-estruturas; pode igualmente proporcionar conhecimento em matéria de planeamento, construção e fases de implantação.
Kromě toho musí posílit své know-how při budování kapacit, zejména administrativních, s důrazem na právně-institucionální aspekty.
Deve também fortalecer o seu know-how na criação de capacidades, particularmente capacidades administrativas, com ênfase nos seus aspectos jurídico-institucionais.
Naproti tomu zahraniční investoři v Chile a Číně přinášejí cenné know-how; hrubý kapitál proudící do těchto zemí má proto vyšší výnos než hrubé úspory obou zemí v zahraničí.
Por outro lado, os investidores estrangeiros no Chile e na China introduzem um valioso know-how; é por isso que o capital bruto que flui em rendimento é maior do que as poupanças em bruto no exterior.
Tento výnosový rozdíl přitom nelze vymazat arbitráží, protože k dosažení vyšších výnosů je zapotřebí know-how.
Este diferencial no retorno não pode ficar longe da arbitragem, uma vez que alguém precisa do know-how para obter os ganhos mais elevados.
Pointa je v tom, že tvorba a uplatňování know-how představují významný zdroj bohatství.
A questão é que criar e utilizar o know-how é uma fonte importante de criação de riqueza.
Vlastníkem know-how bývají soudržné týmy, nikoliv jednotlivci.
O know-how reside nas equipas coerentes, não nos indivíduos.
Za růstem bohatství a nerovnosti se tedy neskrývá jen kapitál, ale i know-how.
Por trás do crescimento da riqueza e da desigualdade não está só o capital, mas está também o know-how.
Problém tkví v tom, že klíčovou složkou technologií je know-how, tedy schopnost vykonat určitý úkol.
O problema é que um componente principal da tecnologia é o saber prático (knowhow no original - NdT), que é a capacidade de desempenhar uma tarefa.
A na rozdíl od zařízení a myšlenek nespočívá know-how v pochopení a ani si ho nelze pochopením osvojit.
E o saber prático, ao contrário dos dispositivos e ideias, não implica entendimento nem pode ser adquirido através deste.
Technologie se šíří obtížně, protože velká část jich vyžaduje know-how, což je schopnost rozpoznávat schémata a efektivně na ně reagovat.
A tecnologia apresenta problemas em difundir-se porque uma grande parte dela requer saber prático, que consiste numa capacidade de reconhecer padrões e de responder com acções eficazes.
Proto se technologie šíří velmi pomalu: jak jsem uvedl již dříve, know-how se přesouvá do nových oblastí, jakmile se tam přesunou mozky, které ho obsahují.
Isto torna a sua difusão muito lenta: como já referi anteriormente, o saber prático move-se para novas áreas quando os cérebros que o transportam se movem para lá.
Když je dnes navíc know-how stále kolektivnější, jeho šíření se zpomaluje ještě více.
Além disso, agora que o saber prático se está a tornar cada vez mais colectivo, e não individual, a difusão é ainda mais lenta.