now | hot | hop | hon

how čeština

Příklady how italsky v příkladech

Jak přeložit how do italštiny?

Citáty z filmových titulků

How are you?
Come state?
Americké know-how.
Abilità americana.
HOW MUCH DO THE 40,000 A-BOMBS AND H-BOMBS CURRENTLY STOCKPILED IN THE WORLD EQUAL?
QUANTO VALGONO LE 40.000 BOMBE A E H FABBRICATE ATTUALMENTE NEL MONDO?
How do you do?
Oggi non faccio che conoscere gente nuova.
Vidíte, jak je to snadné, když máte na své straně profesionální know-how a něco zkušeností?
Vede com'è facile quando si ha per alleati una preparazione e un'esperienza professionale?
Na tebe a na tvé skvělé profesionální know-how.
A te e alla tua gloriosa professionalità.
Strange how He works His will.
È strano come opera la sua volontà.
How do you solve a problem like Maria?
Come risolvere l'enigma che è Maria?
How do you catch a cloud And pin it down?
Come catturare una nube A mezz'aria?
How do you find a word That means Maria?
Come trovare una parola Che significhi Maria?
But how do you make her stay And listen to all you say?
Ma come farle ascoltare Quello che si ha da dire?
How do you keep a wave upon the sand?
Come trattenere Un 'onda sulla sabbia?
How do you hold a moonbeam in your hand?
Come tenere un raggio di luna in una mano?
Oh, how do you solve A problem like Maria?
Come risolvere l'enigma che è Maria?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Potřebné technologie, know-how, zkušenosti, a dokonce i finance už máme k dispozici.
Abbiamo già la tecnologia necessaria, il know-how, l'esperienza e anche i finanziamenti.
Tyto učební poměry by pomohly zaměstnancům získat zkušenosti a know-how, které potřebují k tomu, aby mohli využít příležitostí spojených s technologickým pokrokem.
Tali apprendistati aiuterebbero i lavoratori ad acquisire l'esperienza e il know-how di cui hanno bisogno per sfruttare al meglio le opportunità concesse dal progresso tecnologico.
Také zde může Afrika těžit ze zkušeností a know-how, k nimž jiné regiony neměly v obdobné fázi zemědělského rozvoje přístup.
Anche in questo caso l'Africa può trarre vantaggio dalle esperienze e dal know-how alle quali le altre regioni non hanno avuto accesso in questa fase di sviluppo agricolo.
Vlády si musí uvědomit, že soukromý sektor toho může poskytnout více než jen financování infrastruktury; může nabídnout také know-how ve fázích plánování, výstavby a provozu.
I governi devono riconoscere che il settore privato può fornire molto di più che il solo finanziamento delle infrastrutture; può anche offrire know-how nelle fasi di progettazione, costruzione e manutenzione.
Duševní kapitál tvoří základní vědecké a technologické know-how společnosti.
Il capitale intellettuale si riferisce invece al know-how scientifico e tecnologico della società.
Jednoduchá odpověď zní tak, že věci nevznikají pouze díky kapitálu a pracovní síle, jak tvrdí Piketty. Vznikají také díky know-how.
La risposta più semplice è che non esistono solo il capitale e la forza lavoro, come sostiene Piketty, ma anche il know-how.
Naproti tomu zahraniční investoři v Chile a Číně přinášejí cenné know-how; hrubý kapitál proudící do těchto zemí má proto vyšší výnos než hrubé úspory obou zemí v zahraničí.
Per contro, gli investitori stranieri in Cile e in Cina importano un know-how importante, ecco perchè i flussi verso l'interno del capitale lordo rendono di più degli investimenti lordi all'estero.
Tento výnosový rozdíl přitom nelze vymazat arbitráží, protože k dosažení vyšších výnosů je zapotřebí know-how.
Questo differenziale di profitto non può essere oggetto di arbitaggio in quanto il know-how è necessario per ottenere profitti più alti.
Pointa je v tom, že tvorba a uplatňování know-how představují významný zdroj bohatství.
Il punto è che lo sviluppo e l'implementazione del know-how sono una fonte importante di produzione della ricchezza.
Vlastníkem know-how bývají soudržné týmy, nikoliv jednotlivci.
Il know-how si trova infatti nei team compatti e non a livello individuale.
Za růstem bohatství a nerovnosti se tedy neskrývá jen kapitál, ale i know-how.
Dietro all'aumento del benessere e della disuguaglianza non c'è quindi solo il capitale, ma anche il know-how.
Problém tkví v tom, že klíčovou složkou technologií je know-how, tedy schopnost vykonat určitý úkol.
Il problema è che una componente chiave della tecnologia è il know-how, cioè la capacità di eseguire un compito.
A na rozdíl od zařízení a myšlenek nespočívá know-how v pochopení a ani si ho nelze pochopením osvojit.
E il know-how, a differenza dei dispositivi e delle idee, non implica la comprensione né può essere acquisito per mezzo di essa.
Proto se technologie šíří velmi pomalu: jak jsem uvedl již dříve, know-how se přesouvá do nových oblastí, jakmile se tam přesunou mozky, které ho obsahují.
Questo rende la sua diffusione molto lenta: Come ho sostenuto in precedenza, il know-how si trasferisce in nuovi settori quando i cervelli che lo detengono si spostano lì.