meda | medio | medik | medic
A1

media angličtina

média, mediální

Význam media význam

Co v angličtině znamená media?
Definice v jednoduché angličtině

media

The (mass) media is/are the news sources and the people behind them. The media have been too accepting of the government's arguments. The Japanese media often ignores international news. A medium is a way of information or art. We have to use music, pictures and other media to sell the product.

media

(anatomy) The middle layer of the wall of a blood vessel or lymph vessel which is composed of connective and muscular tissue. (linguistics, dated) A voiced stop consonant. (entomology) One of the major veins of the insect wing, between the radius and the cubitus vein of insect wing

media

(often, used as, _, uncountable, though such use is, _, proscribed) Means and institutions for publishing and broadcasting information. the journalists and other professionals who comprise the mass communication industry

Media

(historical) A region in northwestern Iran, originally inhabited by the Medes (historical) The territories corresponding to the empire ruled by dynasts from Media. territories corresponding to the empire ruled by dynasts from Media
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Překlad media překlad

Jak z angličtiny přeložit media?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako media?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady media příklady

Jak se v angličtině používá media?

Jednoduché věty

Never believe the mass media.
Nikdy nevěřte masmédiím.
Tom posted a lewd photo of himself on social media.
Tom umístil na sociální síť svojí obscéní fotku.

Citáty z filmových titulků

As our social media director, I'm surprised that you didn't know that.
Jsem překvapená, žes to nevěděla, ačkoliv jsi ředitelka skrze sociální sítě.
The media unanimously proclaims this is a scandal.
Média jednomyslně prohlašují, že to je skandál.
The foreign press reported this news which was suppressed by the French media.
Zahraniční tisk zveřejnil zprávu, kterou francouzský tisk nechtěl či nesměl otisknout.
The media is awash in speculation vis-a-vis their whereabouts.
Média jsou plná spekulací o tom, kde jsou.
Pupils, teachers and missionaries, are learning to operate the most modern media instrument of the 20th century.
Žáci, většinou učitelé a misionáři, se učí zacházet s nejmodernějším sdělovacím prostředkem 20. století.
As soon as I said that, it was out and through the media all over the world!
Jak jsem to vyřkl, vyletělo to ven k sdělovacím prostředkům, a už to letělo do světa.
THEORY OF MASS MEDIA.the act of perception as it is produced.
TEORIE MASMÉDIÍ.ten proces vnímání, jak vzniká.
Mere fodder for the mass media.
Pouhé oběti našich médií.
City Hall and all the mass communications media.
City Hall a všechny hromadný sdělovací prostředky.
You see. the media's got a script now. by the numbers.
Vidíte? Scénář už teď mají v rukou média. Pěkně popořadě.
Nevertheless, I am not discussing media.
Nicméně, nechci rozebírat média.
And why doesn't the media report that stuff to the people?
A proč o tom neinformovaly media?
But I expected more atention. there's a conspiracy of silence from the police and the media. sic transit gloria.
Ale přiznávám, že jsem měl chtít víc. Je tu domluvené mlčení mezi častí médii a policií. Sic transit gloria mundi.
Media vuelta.
Čelem vzad.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Many citizens believe, rightly, that their mass media are failing to investigate and document abuses.
Mnozí občané jsou přesvědčeni, a právem, že hromadné sdělovací prostředky nevyšetřují a nedokladují případy zneužívání pravomocí.
Concentration of media ownership and control further fuels popular mistrust, setting the stage for citizen investigation to enter the vacuum.
Koncentrace vlastnictví médií a kontroly nad nimi dále rozdmýchává všeobecnou nedůvěru, což připravuje půdu pro to, aby vakuum vyplnilo investigativní úsilí občanů.
Frequently enough, it is citizens digging at the margins of the discourse - pursuing such theories - who report on news that the mainstream media ignores.
Poměrně často právě občané zkoumající okraje diskurzu - kvůli svému zájmu o tyto teorie - zveřejní zprávy, jež média hlavního proudu ignorují.
In many cases, the cohesiveness of opposition movements that come to power in the wake of a political upheaval may not be what the international media presume it to be.
Soudržnost opozičních hnutí, jež se po politickém otřesu dostanou k moci, nemusí být v mnoha případech taková, jakou u nich mezinárodní sdělovací prostředky předpokládají.
Others, such as Kazakhstan's Nursultan Nazarbayev (popular with Western media when he first came on the scene) plainly has not.
Jiní, například prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajev (který byl u západních médií oblíbený, když se poprvé objevil na scéně), to jednoduše nedokážou.
Moreover, in an era of global media and international war crimes courts, the criteria for states' use of military force have become more complex than ever.
V éře globálních médií a mezinárodních tribunálů pro válečné zločiny se navíc kritéria nasazení vojenské síly určitým státem stala spletitějšími než kdykoliv dříve.
The legal system, schools, and the media could bring change, but no official entity takes the problem seriously enough to initiate effective action.
Právní systém, školy i sdělovací prostředky by mohly vyvolat změnu, ale žádný oficiální orgán nebere tento problém dostatečně vážně, aby zahájil účinné kroky.
Health education through public media, reaching distant areas of the country, is an urgent priority, but has been utterly ignored in favor of commercial priorities.
Zdravotnická osvěta prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků, která by dosáhla i do vzdálených koutů země, je naléhavou prioritou, avšak zároveň byla a je zcela ignorována ve prospěch priorit komerčních.
The mystique of immense wealth, noble birth, and great exclusivity is further sustained by the global mass media that promote these rituals.
Kouzlo nesmírného bohatství, urozenosti a mimořádné výlučnosti ještě umocňují globální masmédia, jež tyto rituály propagují.
NEW YORK - The past half-century has been the age of electronic mass media.
NEW YORK - Uplynulých padesát let bylo věkem elektronických masmédií.
Now an explosion of new media devices is joining the TV set: DVDs, computers, game boxes, smart phones, and more.
A dnes se k televizoru připojuje celá exploze nových mediálních zařízení: DVD přehrávače, počítače, herní konzole, chytré telefony a další přístroje.
A growing body of evidence suggests that this media proliferation has countless ill effects.
Stále větší počet důkazů nicméně naznačuje, že toto mediální šíření má bezpočet nežádoucích důsledků.
Television and related media have been the greatest purveyors and conveyors of corporate and political propaganda in society.
Televize a s ní spojená média byly a jsou největšími dodavateli a zprostředkovateli firemní a politické propagandy ve společnosti.
The American Academy of Pediatrics recently warned that TV viewing by young children is dangerous for their brain development, and called on parents to keep children under two away from the TV and similar media.
Americká akademie pediatrů nedávno varovala, že sledování televize malými dětmi je nebezpečné pro jejich mozkový vývoj, a vyzvala rodiče, aby drželi děti do dvou let z dosahu televize a podobných médií.

media čeština

Příklady media anglicky v příkladech

Jak přeložit media do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

A proč o tom neinformovaly media?
And why doesn't the media report that stuff to the people?
To byla vaše první návstěva media, pane Pritcharde?
This was your first visit to a medium, then, Mr Pritchard?
Oni spekulují přes všechny media, že to je Ruské.
That's strange, Troy. They should be using our distress channel. We know the general vicinity where it's headed.
Musim mít auto, abych mohl najít inzertní media, které se nacházejí mimo naší provincii.
To find advertisers I must have a car - with which - to seek them out in the provinces.
Chci, abyste udrželi media na distanc, nebo, jak to zjistí, vypukne panika.
Now, I'd like to keep the media out of this as long as possible. because if they get in, we've got a panic.
O mém vztahu k Dreddovi vědí všechna media.
The media knows how close I am to Dredd.
A ty musíš zařídit, ať media neobdrží žádné informace.
And you must maintain an absolute media blackout.
Autority mlčí o podrobnostech situace. a nadále blokují media.
Authorities remain silent about the details of the situation continuing the media blackout.
Media Centrum.
Media Center.
A není zajímavá pro media.
And for the media, certainly not as interesting.
Hlavní media, representativní výběr hostú.
Key media, good cross-section of guests.
Otitis media na čtyřce.
Otitis media in 4.
Jaké katastrofy dnes stvořila Carver Media Group?
What havoc shall the Carver Media Group create today?
A miliarda lidí na téhle planetě se na to bude dívat, poslouchat to a číst si o tom díky Carver Media Group.
And a billion people around this planet will watch it, hear it and read about it from the Carver Media Group.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nedávný průzkum, který v USA provedla organizace Common Sense Media, zase odhaluje paradox, který je však naprosto pochopitelný.
A recent survey in the US by the organization Common Sense Media reveals a paradox, but one that is perfectly understandable.
Jeho mediální impérium Media-Most, kam patří několik vlivných televizních stanic a novinových titulů, se několika dřívějším pokusům Kremlu o ovládnutí vzepřelo.
Gusinsky's Media-Most empire, including television and influential newspapers and magazines, bridled at earlier Kremlin attempts to control them by other means.
Tento přístup dokládá například nedávný zátah na sídlo skupiny Media-Most, jejíž televizní i rozhlasové stanice a tištěné noviny se netajily kritikou kampaně v Čečensku.
One illustration of this attitude is the recent raid on the headquarters of the Media-Most conglomerate whose television and radio stations, as well as newspapers, have been critical of the Chechnya campaign.
Sama akce byla přitom vysoce nezákonná, přičemž Media-Mostu se za ni dosud nedostalo žádné omluvy.
But it was a highly unlawful procedure in itself, for which no apologies have been offered as of yet.
Media in vita in morte sumus - vprostřed života jsme obklopeni smrtí - zpívalo se ve středověké písni.
Media in vita in morte sumus - in the midst of life, we are surrounded by death--went a medieval song.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »