tale | able | sable | bale
A1

table angličtina

stůl

Význam table význam

Co v angličtině znamená table?
Definice v jednoduché angličtině

table

A raised flat surface. He sat at the table to eat. A list of information in rows and columns. He looked at the data table.

table

To propose in a meeting. We will table a new motion. To end or postpone in a meeting. I vote to table discussion.

table

tabulka a set of data arranged in rows and columns see table 1 stůl a piece of furniture having a smooth flat top that is usually supported by one or more vertical legs it was a sturdy table a piece of furniture with tableware for a meal laid out on it I reserved a table at my favorite restaurant a company of people assembled at a table for a meal or game he entertained the whole table with his witty remarks arrange or enter in tabular form (= mesa) flat tableland with steep edges the tribe was relatively safe on the mesa but they had to descend into the valley for water (= board) food or meals in general she sets a fine table room and board odkládat (= postpone) hold back to a later time let's postpone the exam
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Překlad table překlad

Jak z angličtiny přeložit table?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako table?

Table angličtina » angličtina

Mensa
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Časování table časování

Jak se v angličtině časuje table?

table · sloveso

Příklady table příklady

Jak se v angličtině používá table?

Jednoduché věty

Could we have a table outside?
Mohli bychom mít stůl venku?
Mary set the basket on the table.
Mary položila koš na stůl.
A fork fell off the table.
Vidlička spadla ze stolu.
Tom hid under the table.
Tom se schoval pod stůl.
There is an apple on the table.
Na stole je jablko.
There is a glass on the table.
Sklenice je na stole.
There is a glass on the table.
Na stole stojí sklenice.
There is an orange on the table.
Na stole je pomeranč.
It's under the table.
Je to pod stolem.
Don't put the glass near the edge of the table.
Nestav sklenici poblíž okraje stolu.
Were there any glasses on the table?
Byly na stole nějaké sklenice?
Put the gun on the table.
Položte pistoli na stůl.
Put the gun on the table.
Polož pistoli na stůl.
Could you hand me the newspaper on the table?
Můžeš mi podat ty noviny co jsou na stole?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

I mean, we don't even have a dining room table.
Mám na mysli, nemáme ani jídelní stůl.
Are you sure this is the dining table she wants?
Víš jistě, že tohle je jídelní stůl, jaký chce?
On the table, I mean.
Z toho stolu, myslím..
We were friends with you before we even met this table.
Byli jsme s tebou kamarádi, než jsme tenhle stůl vůbec potkali.
I hate this table.
Nesnáším tenhle stůl.
We don't like, um, this table.
Nemáme rádi, tenhle stůl.
And you're going to ruin your life if you stick with this table.
A ty si zničíš život, pokud zůstaneš u tohohle stolu.
Please, sir, may I have some pills? Ah, your best table, please, sir.
Prosím, pane, smím mít nějaké léky? Váš nejlepší stůl, prosím, pane.
It's your new dining room table.
Tohle je tvůj nový jídelní stůl!
Oh, and you all should come over for dinner when we have the right table.
A všichni by jste měli přijít na večeři, až budeme mít ten správný jídelní stůl.
Is this a nice table?
Je tohle hezký stůl?
It's a perfect table. That's what I think.
To je perfektní stůl.
Table 33.
Stůl číslo třicet tři.
You have a shoulder of pork on your table.
Vy máte na stole vepřovou kýtu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Britain does not need a seat at the table when decisions on the Euro are taken.
Británie nepotřebuje křeslo u stolu, u něhož se bude rozhodovat o euru.
In this, too, it has not really been successful, despite the huge amount of money that it put on the table.
Ani v tomto nebyla příliš úspěšná, navzdory obrovské sumě peněz, již vyložila na stůl.
Farmers were digging a pit in the riverbed, down to the water table approximately two meters below ground level.
Zemědělci v řečišti kopali jámu, aby se dostali k hladině podzemní vody přibližně dva metry pod úrovní terénu.
And, when US forces overran Saddam Hussein's army in the spring of 2003, the encircled Iranians proposed a grand bargain that would put all contentious issues on the table, from the nuclear issue to Israel, from Hezbollah to Hamas.
A když americké jednotky odstavily na jaře roku 2003 od moci Saddáma Husajna, obklíčení Íránci navrhli velkou dohodu, která by položila na stůl všechny sporné body, od jaderné otázky po Izrael, od Hizballáhu po Hamás.
There is even a league table of the world's funniest jokes (I did not laugh much).
Existuje dokonce výsledková listina nejvtipnějších anekdot (já jsem se mnoho nenasmál).
The first priority should be boosting employment to enable citizens to put food on the table and recover a basic sense of confidence in the future.
Prioritou číslo jedna by mělo být posílení zaměstnanosti, aby měli občané co dát na stůl a aby se vrátil základní pocit důvěry v budoucnost.
Will they be able to put food on the table after this year's terrifying rise in food prices?
Dokážou po letošním děsivém vzestupu cen potravin naplnit své talíře?
The long-delayed vision of Arab economic unity should be returned to the table.
Dlouho odkládaná vize arabské hospodářské jednoty by se měla vrátit na stůl.
Workers, for instance, who have much to lose if the central bank pursues an excessively tight policy, do not have a seat at the table.
U kulatého stolu nemají svůj hlas například dělníci, kteří skutečně mají co ztratit, jestliže banka uskutečňuje přísnou politiku.
They went indoors to watch as it came up to the picnic table, licked the dishes clean, and then drank two cans of beer.
Odešli do domu a pozorovali jej, jak přišel k zahradnímu stolku, do čista vylízal talíře a pak vypil dvě plechovky piva.
But there is no need to reinvent the wheel, because the solution to the Arab-Israeli conflict is embodied in the main peace plans that are already on the table: the Clinton peace parameters, and the all-Arab peace initiative.
Není však zapotřebí objevovat Ameriku, neboť řešení arabsko-izraelského konfliktu je součástí hlavních mírových plánů, které už jsou na stole: Clintonových parametrů míru a všearabské mírové iniciativy.
And changes in context can be critical; indeed, what happens away from the negotiating table almost always determines the outcome of face-to-face talks.
Přitom právě změny kontextu mohou mít zásadní význam, jelikož o výsledku přímých rozhovorů téměř vždy rozhoduje, co se stane mimo jednací stůl.
Even debate about reforming the global financial architecture was stilted: only finance ministers and central bankers, it seems, are allowed a seat at the IMF table.
Také debata o reformě globální finanční architektury byla jaksi strnulá - jako by v MMF měli dovoleno hovořit jen ministři financí a guvernéři centrálních bank.
Like the US after World War II, China is putting real money on the table - a lot of it - to build strong economic and infrastructure links with countries around the world.
Podobně jako USA po druhé světové válce totiž Čína pokládá na stůl skutečné peníze - spoustu peněz - na vybudování silných hospodářských a infrastrukturálních vazeb se zeměmi z celého světa.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...