h | e | Hz | Hy
A1

he angličtina

on

Význam he význam

Co v angličtině znamená he?
Definice v jednoduché angličtině

he

A person or animal that we do not know the gender of. Kill that spider, before he gets away!.

he

A he refers to a male person. He is the name of the fifth letter of many Semitic alphabets such as Phoenician, Aramaic, Hebrew, Syriac, Arabic and others.

he

the 5th letter of the Hebrew alphabet

He

helium (= helium) a very light colorless element that is one of the six inert gasses; the most difficult gas to liquefy; occurs in economically extractable amounts in certain natural gases (as those found in Texas and Kansas)
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Překlad he překlad

Jak z angličtiny přeložit he?

he angličtina » čeština

on ono ona

He angličtina » čeština

helium He

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako he?

He angličtina » angličtina

helium atomic number 2
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady he příklady

Jak se v angličtině používá he?

Jednoduché věty

No, he's not my new boyfriend.
Ne, on není můj nový přítel.
At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.
Když mu bylo šest, naučil se psát na stroji a řekl učiteli, že se učit psát rukou nepotřebuje.
At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.
Když mu bylo šest, naučil se psát na stroji a řekl učiteli, že se učit psát rukou nepotřebuje.
He's sleeping like a baby.
Spí jako nemluvně.
He disappeared without a trace.
Zmizel beze stopy.
I didn't know he drank so much.
Nevěděl jsem, že tolik pije.
I don't know if he would have done it for me.
Nevím, jestli by to pro mě byl udělal.
I don't know if he would have done it for me.
Nevím, jestli by to pro mě udělal.
I hope he'll be able to come! I'd like to see him.
Doufám, že bude moci přijít! Rád bych ho viděl.
Do you think he made that mistake on purpose?
Myslíš, že udělal tu chybu schválně?
He will be studying when you get up.
On bude studovat, až vstaneš.
To my surprise, he has failed.
K mému překvapení neuspěl.
He came in fifth in the race.
Skončil v tom závodě na pátém místě.
He is second to none when it comes to debating.
On je jakému se žádný nevyrovná, pokud jde o diskutování.

Citáty z filmových titulků

Maybe he's not the same person?
Nebo se pletu?
What is this. So is he saying that he's a dog? Wha?
Chcete říct, že jste pes?
What is this. So is he saying that he's a dog? Wha?
Chcete říct, že jste pes?
Then, did he come to find me all the way from Australia?
To přijel z Austrálie kvůli mě?
But how'd he know where I live?
Jak ví, kde bydlím?
Is he a wacko?
Je to psychopat?
Did he tell me to buy front leg?
Jaké chce? Přední nohy?
Don't wanna? He doesn't want any. Your twins are too cute.
Dvojčata jsou tak roztomilá.
He came into the wrong house.
Vešel do špatného domu.
He must be hurt because of me.
Myslím, že jsem mu ublížila.
But why did he look at me that way?
Ale proč se na mě tak díval?
I did but I don't think he can.
Skončila, ale myslím, že se s tím nesmířil.
He can't swim!
Oni opravdu neumí plavat!
He comes with us.
Jde s náma.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

But even Charles de Gaulle, a resistance leader of the right, had to accept Communists in his first postwar government, and he agreed to nationalize industries and banks.
Avšak i pravicový vůdce odboje Charles de Gaulle musel ve své první poválečné vládě strpět komunisty a souhlasil se znárodněním průmyslu a bank.
He gave a fascinating talk about his adventures, complete with clips of him floating around, catching bubbles in his mouth, and so on.
Přednesl strhující vyprávění o svém dobrodružství, doplněné záběry toho, jak se vznáší, chytá do úst bubliny a podobně.
Since he first appeared at the side of Dr. Chaim Weizmann in the late 1940's during the struggle for Jewish statehood and sovereignty, few people could articulate the Zionist and later the Israeli case with comparable eloquence and conviction.
Od dob, kdy se na konci 40. let prvně objevil po boku dr. Chaima Weizmanna během boje za židovskou státnost a suverenitu, nebylo mnoho těch, kdo by dokázali vyjádřit sionistické a později izraelské zájmy s porovnatelnou výmluvností a přesvědčením.
As Ambassador to the United States and the UN, and later as Foreign Minister, he represented an Israel with which the world's liberal imagination could identify.
Jako velvyslanec ve Spojených státech a v OSN a později ministr zahraničí zastupoval Izrael, s nímž se mohla ztotožnit světová liberální představivost.
His books - which he found time to write despite the hectic demands of diplomacy - were a unique combination of enormous erudition and crystalline clarity.
Jeho knihy - na jejichž psaní si našel čas i přes hektické nároky diplomacie - byly jedinečnou kombinací ohromné erudice a krystalické jasnosti.
In short, he was a modern Jew in the best sense of the word.
Krátce, byl moderním Židem v nejlepším smyslu slova.
It was said of Prime Minister Levi Eshkol that he spoke seven languages, all of them in Yiddish.
O premiéru Levi Eškolovi bylo řečeno, že hovořil sedmi jazyky a všemi v jidiš.
Together with Golda Meir and Moshe Dayan he had to leave government in 1974 in the wake of the Yom Kippur War.
Společně s Goldou Meirovou a Moše Dajanem musel opustit vládu roku 1974 v důsledku jomkipurské války.
He could hardly have been held responsible for the hubris which led to the avalanche of 1973, yet it nonetheless brought him down as well.
Jen stěží mohl být odpovědný za aroganci, která vedla k lavině událostí roku 1973, a přece jej také smetla.
He never found his way back, and when confronted with the New Politics of primaries and populism, he became dispirited when he could not cope with this new style.
Nikdy už nenašel cestu zpátky a tváří v tvář Nové politice primárek a populismu byl sklíčený, když se s novým stylem nedokázal vypořádat.
He never found his way back, and when confronted with the New Politics of primaries and populism, he became dispirited when he could not cope with this new style.
Nikdy už nenašel cestu zpátky a tváří v tvář Nové politice primárek a populismu byl sklíčený, když se s novým stylem nedokázal vypořádat.
He never found his way back, and when confronted with the New Politics of primaries and populism, he became dispirited when he could not cope with this new style.
Nikdy už nenašel cestu zpátky a tváří v tvář Nové politice primárek a populismu byl sklíčený, když se s novým stylem nedokázal vypořádat.
He was less adept in political infighting in Israel.
Méně zdatný byl v aréně izraelské politické rivality.
He could be a fierce turf fighter, yet it is fair to say that he could have fought harder for his moderate and dovish views in the post-1967 government in which he served.
Dokázal být nelítostným bojovníkem a chránit své území, a přesto je pravda, že po roce 1967 mohl ve vládě, v níž pracoval, za své umírněné názory nakloněné dialogu bojovat neoblomněji.

he čeština

Překlad he anglicky

Jak se anglicky řekne he?

he čeština » angličtina

huh

He čeština » angličtina

He
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady he anglicky v příkladech

Jak přeložit he do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Ale řekněte mi, But you tell me that he escapes from his room.
But you tell me that he escapes from his room.
A on potom And then he parted it.
And then he parted it.
Kamkoli by mohl jít, ale k Draculovi? Where else would he be going but to Dracula?
Where else would he be going but to Dracula?
Špelec: He-he, ale pánově, že to byla šupička. Co?
Nice bang, what?
Špelec: He-he, ale pánově, že to byla šupička. Co?
Nice bang, what?
He, to jsou zápasy! Ty.
That's a fight, you!
Že jsi snědla psa. He-he.
He said you ate a dog.
Že jsi snědla psa. He-he.
He said you ate a dog.
He-he. Není to hezkej kluk?
What a nice guy.
He-he. Není to hezkej kluk?
What a nice guy.
Lelíček: Já totiž jsem od těch mojich věřitelů tak pronásledovanej, že mám doma celý schody vyšlapaný, he, he.
It startled me.
Lelíček: Já totiž jsem od těch mojich věřitelů tak pronásledovanej, že mám doma celý schody vyšlapaný, he, he.
It startled me.
Lelíček: He, he, báječně.
Splendid.
Lelíček: He, he, báječně.
Splendid.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ro Mu-hjonovo vítězství nad I He-čchangem je dokladem generačního posunu uvnitř korejské politiky, v níž se mladší generace pokouší získat volnější ruku ve vztazích mezi Koreou a USA.
Roh's victory over Lee Hoi Chang signifies a generational shift in Korean politics, with the young determined to gain a freer hand in Korea's relations with the US.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »