z | ž | y | ý

h angličtina

výška, vodík, sto

Význam h význam

Co v angličtině znamená h?
Definice v jednoduché angličtině

h

The eighth letter of the alphabet. "g" comes before "h"

h

Planckova konstanta (= Planck''s constant) the constant of proportionality relating the energy of a photon to its frequency; approximately 6.626 x 10^-34 joule-second (= H) the 8th letter of the Roman alphabet

H

the 8th letter of the Roman alphabet (= henry) a unit of inductance in which an induced electromotive force of one volt is produced when the current is varied at the rate of one ampere per second vodík (= hydrogen) a nonmetallic univalent element that is normally a colorless and odorless highly flammable diatomic gas; the simplest and lightest and most abundant element in the universe (= enthalpy) (thermodynamics) a thermodynamic quantity equal to the internal energy of a system plus the product of its volume and pressure enthalpy is the amount of energy in a system capable of doing mechanical work
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Překlad h překlad

Jak z angličtiny přeložit h?

h angličtina » čeština

výška vodík sto přístav h velikost rozsah míra

H angličtina » čeština

H vodík heroin

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako h?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady h příklady

Jak se v angličtině používá h?

Citáty z filmových titulků

H-H-Hey.
H-H-Hej..
H-H-Hey.
H-H-Hej..
Helius sent the unmanned trial rocket H.32, filled with magnesium, moonward - the explosion of which, upon impact, was viewed and photographed from the earth!
Její výbuch při dopadu byl pozorován a fotografován ze Země.
Cinematographic images of the surface of the moon by H.32 during its first orbit of the moon.
Povrch Měsíce nafilmovaný raketou H.32 během jejího prvního obletu Měsíce.
The unmanned register-rocket H.32, equipped with automatic imaging-instruments.
Automatická raketa H32 bez posádky, s automatickými kamerami.
Lights by H.M. Walker.
Scénář H.M. Walker.
H. Watch me cross over, you'll see me stand beside him.
Pozorně se dívejte, postavím se hned vedle něj.
TICKETS SOLD TO ALL ISLAND PORTS The schooner Hinano is due June 24h bound for Papeete.
Lístky do všech přístavů na Ostrovech. Škuner Hinano příjezd 24. června, další směr Papeete.
H! need you later.
Ještě vás zavolám.
H Weave A Speedy Little Mouse.
Máme rychlou malou myšku.
H- Here's your whole outfit.
T-Tady je celá vaše výstroj.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
A, B, C, D, E, F, G, H, i, J, K.
Oh, well, h-he. H-he was a, uh. Oh, a. great, big, green sort of a punkin' roller. you know, and.
Tak ten. byl to. byl to takový vesnický ňouma. víš, a. jednoduše.
Oh, well, h-he. H-he was a, uh. Oh, a. great, big, green sort of a punkin' roller. you know, and.
Tak ten. byl to. byl to takový vesnický ňouma. víš, a. jednoduše.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Presidents Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, and even George W. Bush and their supporters created the current system, in which tax rates and eligibility thresholds are not punitive disincentives to enterprise.
Bush, Bill Clinton, ba dokonce i George W. Bush a jejich stoupenci vytvořili současný systém, v němž daňové sazby a hranice nároků na sociální dávky nepředstavují demotivační faktory odrazující od podnikání.
To do so would require calling for higher taxes, and that - as George H. W. Bush learned in 1992 - is no way to get re-elected.
W. Bush - cesta ke znovuzvolení nevede.
President George H.W. Bush even threatened to reduce American aid to Israel.
Prezident George H.W. Bush dokonce pohrozil snížením americké pomoci Izraeli.
President George H. W. Bush, unlike his son, was transactional, but implemented a very successful foreign policy.
W. Bush byl, na rozdíl od svého syna, transakční státník, a přesto uskutečňoval velice úspěšnou zahraniční politiku.
With years of experience in foreign affairs, George H. W. Bush had excellent contextual intelligence.
W. Bush vynikající kontextuální inteligenci.
Just as unsettling is the Pentagon's push for the development of nuclear-armed drones - H-bombs deliverable by remote control.
Stejně znepokojivý je tlak Pentagonu na vývoj bezpilotních letadel vyzbrojených jadernými zbraněmi - v podstatě vodíkových pum na dálkové ovládání.
The EHCR was confronted with the third issue in the case D.H. and others vs. Czech Republic.
EHCR se zabýval třetím z výše uvedených případů ve sporu D. H. a další versus Česká republika.
Not so, replies strategic investment analyst H. Wood Brock in an interesting new book, The American Gridlock.
Nikoliv, oponuje analytik strategických investic H. Wood Brock v zajímavé nové knize The American Gridlock (Americká slepá ulička).
George H. W. Bush's administration used it to reduce SO2 emissions from power plants in the 1990's, and his son's administration sought to use it to reduce SO2 and other emissions further in the 2000's.
W. Bushe ho použila ke snížení emisí SO2 z elektráren v 90. letech a administrativa Bushe mladšího se ho v prvních letech nového tisíciletí snažila použít ke snížení emisí SO2 a dalších látek.
And, according to Venter, if his team's new technology had been available last year, it would have been possible to produce a vaccine to protect ourselves against H1N1 influenza in 24 hours, rather than several weeks.
A podle Ventera platí, že kdyby byla technologie jeho týmu dostupná už loni, vakcínu, která by nás ochránila před chřipkou H1N1, bychom dokázali vytvořit do 24 hodin, nikoli během několika týdnů.
LONDON - After World War I, H.G. Wells wrote that a race was on between morality and destruction.
LONDÝN - H.G. Wells po první světové válce napsal, že probíhají dostihy mezi morálkou a destrukcí.
H.G. Wells was only partly right: the race between morality and destruction encompasses not just war, but economic life as well.
H.G. Wells měl pravdu zčásti: dostihy mezi morálkou a destrukcí se netýkají jen války, ale i hospodářského života.
C.H. Tung, Hong Kong's Chief Executive, began his second term last year by proposing new security laws, causing a few news blips of worry.
Tung Ťien-chua, vedoucí představitel Hongkongu, zahájil loni své druhé volební období návrhem nových bezpečnostních zákonů, který způsobil několik znepokojených signálů na radiolokátoru tisku.
In fact, the last US administration to be somewhat tough on the Israeli government was that of the Republican George H.W. Bush.
Ostatně poslední americkou administrativu, jež byla vůči izraelské vládě poněkud přísná, vedl republikán George H.W. Bush.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

H čeština

Překlad h anglicky

Jak se anglicky řekne h?

H čeština » angličtina

H hydrogen B

h čeština » angličtina

h hr. hours hour

Příklady h anglicky v příkladech

Jak přeložit h do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

H-H-Hej..
H-H-Hey.
H-H-Hej..
H-H-Hey.
Povrch Měsíce nafilmovaný raketou H.32 během jejího prvního obletu Měsíce.
Cinematographic images of the surface of the moon by H.32 during its first orbit of the moon.
Automatická raketa H32 bez posádky, s automatickými kamerami.
The unmanned register-rocket H.32, equipped with automatic imaging-instruments.
Scénář H.M. Walker.
Lights by H.M. Walker.
A, B, C, D, E, F, G, H, i, J, K.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
Zavolám vám zítra v 11 h.
You call tomorrow at 11.
Abys nepřišel pozdě. Máš tam být v 13 h 30.
You have to be before 1:30.
Budete na Piccadilly Circus do 1 h 30?
We have arrived at Piccadilly Circus before 1:30?
Ano. V 1h 30 ráno.
Yes, 1:30 in the morning.
Elsworth H. Gatewood!
Elsworth H. Gatewood!
Ale pan Tura, teď je hodina H.
But Mr. Tura, this is zero hour.
Nejsou nic jiného než H2O. se stopou chloridu sodného.
They're nothing but H2O with a trace of sodium chloride.
Sue Harvey. H-A-R-V-E-Y.
H-A-R-V-E-Y.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Někdy si lídři myslí, že vize dokáže vyřešit většinu jejich problémů, avšak nesprávná vize - nebo vize přehnaně ambiciózní - může napáchat škody. Georgi H.
Sometimes leaders think that vision can solve most of their problems, but the wrong vision - or an overly ambitious vision - can do damage.
Prezident George H.W. Bush dokonce pohrozil snížením americké pomoci Izraeli.
President George H.W. Bush even threatened to reduce American aid to Israel.
Třebaže však rozbouřené doby mohou připravit půdu pro transformační vůdce, neplyne z toho, že k řešení krizí, jež taková období charakterizují, se nejlépe hodí právě neohrožení a riziko milující lídři. Prezident George H.
But, while turbulent times may set the stage for transformational leaders, it does not follow that bold and risk-loving leaders are always best suited to address the crises that define such periods.
EHCR se zabýval třetím z výše uvedených případů ve sporu D. H. a další versus Česká republika.
The EHCR was confronted with the third issue in the case D.H. and others vs. Czech Republic.
Nikoliv, oponuje analytik strategických investic H. Wood Brock v zajímavé nové knize The American Gridlock (Americká slepá ulička).
Not so, replies strategic investment analyst H. Wood Brock in an interesting new book, The American Gridlock.
Proto se ekonomové bez ohledu na politické přesvědčení shodují, že základní výzkum a technologie by měly financovat vlády. Když jsem řídil Radu ekonomických poradců prezidenta George H.
That is why economists of all political persuasions agree that governments should fund basic science and technology.
Průkopníkem tohoto řešení byla administrativa Ronalda Reagana, která pomocí obchodování s povolenkami vytlačila v 80. letech z trhu olovnatý benzin. Administrativa George H.
Indeed, it was Ronald Reagan's administration that pioneered the use of cap and trade to phase out leaded gasoline in the 1980's.
Pokud politici tyto obavy občanů ignorují, činí tak na vlastní nebezpečí. Všeobecně se předpokládá, že prezident George H.
Politicians ignore popular anxiety at their peril.
A podle Ventera platí, že kdyby byla technologie jeho týmu dostupná už loni, vakcínu, která by nás ochránila před chřipkou H1N1, bychom dokázali vytvořit do 24 hodin, nikoli během několika týdnů.
And, according to Venter, if his team's new technology had been available last year, it would have been possible to produce a vaccine to protect ourselves against H1N1 influenza in 24 hours, rather than several weeks.
LONDÝN - H.G. Wells po první světové válce napsal, že probíhají dostihy mezi morálkou a destrukcí.
LONDON - After World War I, H.G. Wells wrote that a race was on between morality and destruction.
H.G. Wells měl pravdu zčásti: dostihy mezi morálkou a destrukcí se netýkají jen války, ale i hospodářského života.
H.G. Wells was only partly right: the race between morality and destruction encompasses not just war, but economic life as well.
Ostatně poslední americkou administrativu, jež byla vůči izraelské vládě poněkud přísná, vedl republikán George H.W. Bush.
In fact, the last US administration to be somewhat tough on the Israeli government was that of the Republican George H.W. Bush.
PRINCETON - Nikdo neví, jak se bude pandemie prasečí chřipky (H1N1) vyvíjet.
PRINCETON - No one knows how the swine flu (H1N1) pandemic will evolve.
A pokud se problém H1N1 stane závažnějším, pak si lidé (a komunity), kteří se na tuto možnost připravili, pravděpodobně povedou lépe než lidé nepřipravení.
And if H1N1 becomes more severe, people (and communities) who have prepared for that possibility will probably fare better than those who have not.