ix | si | Sox | siv
A1

six angličtina

šest

Význam six význam

Co v angličtině znamená six?
Definice v jednoduché angličtině

six

(ordinal sixth) Six is the number that is after five and before seven. In numerals, it is 6. Most people sleep from six to nine hours a night.

six

The number 6. Three and three is six.

six

denoting a quantity consisting of six items or units the cardinal number that is the sum of five and one a playing card or domino or die whose upward face shows six pips
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Překlad six překlad

Jak z angličtiny přeložit six?

six angličtina » čeština

šest šestka šestiválec šestery zadek

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako six?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »

Příklady six příklady

Jak se v angličtině používá six?

Jednoduché věty

At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.
Když mu bylo šest, naučil se psát na stroji a řekl učiteli, že se učit psát rukou nepotřebuje.
Bob will be home at six.
Bob bude doma v šest.
It's almost six o'clock.
Je téměř šest hodin.
It has taken forty-six years to build this temple.
Vybudování tohoto chrámu zabralo čtyřicet šest let.
I don't mind getting up at six.
Vstávat v šest mi nevadí.
Do you get up at six?
Vstáváš v šest?
We have two dogs, three cats, and six chickens.
Máme dva psy, tři kočky a šest kuřat.
It is difficult for me to get up before six.
Těžko se mi vstává před šestou.
I'll stay there till six o'clock.
Zůstanu tu až do šesti.
I get up at six almost every day.
Vstávám v šest skoro každý den.
I got up at six this morning.
Dnes ráno jsem vstal v šest hodin.
I asked him to be here by six.
Požádal jsem ho, aby tu do šesti byl.
I usually wake up at six.
Obvykle se budím v šest.
I get up at six every morning.
Vstávám v šest každé ráno.

Citáty z filmových titulků

Six survivors are in a large building in the middle of the jungle.
Šest přeživších ve velké budově uprostřed lesů.
I have boiled it down to six things and I'm going to call them the six killer applications - the killer apps - that made the West dominate the rest.
Zjednodušil jsem to na šest položek a budu jim říkat šest vražedných aplikací - vražedných aplikací - které donutily Západ ovládat zbytek.
I have boiled it down to six things and I'm going to call them the six killer applications - the killer apps - that made the West dominate the rest.
Zjednodušil jsem to na šest položek a budu jim říkat šest vražedných aplikací - vražedných aplikací - které donutily Západ ovládat zbytek.
A six, seven, eight.
A - šest, sedm, osm!
Uh, monkey ate six pies?
No, Opičák snědl až šest koláčů?
Joshua's six, Olivia's four.
Joshua má šest, Olivia čtyři.
He has texted you six times already today.
Už ti dnes napsal tak šestkrát.
Guys, my parents are coming in for their anniversary party and their flight gets in in, like, six hours and they're gonna want to come by here on their way to Josh's, so can we clean this place up so they finally think I have my act together?
Chlapi, moji rodiče přijedou na jejich výroční párty a přistanou asi tak za šest hodin a budou se tu chtít cestou k Joshovi zastavit, takže mohli bysme tu uklidit, ať si konečně myslí, že jsem se dal dohromady?
He's about six foot tall, salt-of-the-earth good looks, and by far the oldest person at this party.
Je asi šest stop vysoký, důvěryhodný vzhled a zdaleka nejstarší člověk na párty.
Uh, six, I believe.
Šest, myslím.
Firstly, the six weapons are made available.
K dispozici je šest zbraní.
Oh, that one was taken about six months ago, Denise's last game.
Ta byla před šesti měsíci, Denisina poslední hra.
But if Jerome brings that nest to Cubs for our Treasures From Home session next week, he might earn some points for his Six.
Ale pokud Jerome přinese to hnízdo Vlčatům na naše setkání Poklady z domova příští týden, mohl by získat nějaké body pro svůj tým.
She's as blonde as you and as sweet as you and as funny as you, and I adore her, but she's six years old and she's my daughter.
Je to blondýna jako ty a je sladká jako ty a je zábavná jako ty a já ji zbožňuju, ale je jí teprve 6 let a je to moje dcera.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

The CAP's original aim was to provide a secure source of food for the six original member states of the Union, which were importers of food and sought a degree of self-sufficiency.
Původním záměrem SZP bylo zajistit zdroj potravin pro prvotních šest členských států Unie, které potraviny dovážely a usilovaly o jistou míry soběstačnosti.
Thus, for example, the conventional war in Kosovo lasted for two months, only to usher in a six-year asymmetric conflict.
A tak například konvenční válka v Kosovu trvala dva měsíce a posloužila jen k vyvolání šestiletého asymetrického konfliktu.
And six months after the merciless pounding of southern Lebanon, Hezbollah is as strong as it was before.
A šest měsíců po nemilosrdném bombardování jižního Libanonu je Hizballáh stejně silný jako dříve.
Nor does the return of the Taliban in Afghanistan six years after their overthrow now seen too far-fetched.
Ostatně ani návrat Talibanu do Afghánistánu šest let po jeho svržení se dnes nezdá nikterak nereálný.
That six-percentage-point difference in anticipated real yield is a measure of bond investors' extraordinary and irrational panic.
Rozdíl šesti procentních bodů v očekávaném reálném výnosu je výrazem mimořádné a iracionální paniky investorů do dluhopisů.
I recall that fateful Saturday afternoon with utter clarity, strolling through Kiev with my six-year-old daughter, oblivious to the danger.
Vzpomínám si, jak jsem se tu osudnou sobotu procházel se svou šestiletou dcerou po Kyjevě, bez nejmenšího tušení o tom hrozném nebezpečí.
I have six brothers and three sisters.
Mám šest bratrů a tři sestry.
In the United States, the number of experts giving a favorable assessment of the current situation declined; indeed, a majority believes that the economic situation will worsen during the next six months.
Ve Spojených státech klesl počet expertů hodnotících současnou situaci příznivě; většina se jich domnívá, že se ekonomická situace v průběhu následujících šesti měsíců zhorší.
I can think of one very good reason why the euro needs to fall, and six not-so-convincing reasons why it should remain stable or appreciate.
Napadá mě jeden velmi dobrý důvod, proč euro musí klesat, a šest ne až tak přesvědčivých důvodů, proč by mělo zůstávat stabilní či zhodnocovat.
For six months, France has had new leadership - a new president, government, and parliament.
Už šest měsíců má Francie nové vedení - nového prezidenta, vládu a parlament.
Per hundred thousand residents, the US has an incarceration rate over five times that of England, six times that of Canada, and seven times that of Germany.
Na sto tisíc obyvatel připadá v USA pětkrát více vězňů než v Anglii, sestkrát více než v Kanadě a sedmkrát více než v Německu.
The civil war continued for another six years, followed by a bumpy political aftermath: Syrian intervention and expulsion (two decades later), as the Lebanese defined their own fate with the US exercising only background influence.
Občanská válka pokračovala ještě dalších šest let. Následovalo neklidné politické období charakterizované intervencí Sýrie a jejím vyhnáním (o dvacet let později), když Libanonci začali rozhodovat o svém osudu sami a USA uplatňovaly jen nepřímý vliv.
By some reckonings, more than two-thirds of the increase in output and employment over the past six years has been real estate-related, reflecting both new housing and households borrowing against their homes to support a consumption binge.
Podle některých odhadů souvisel růst hospodářského výkonu a zaměstnanosti v posledních šesti letech z více než dvou třetin s nemovitostmi, což zahrnuje jak nové bydlení, tak i zástavy domů za půjčky na uspokojení nevázané spotřeby.
Another six months should not be lost.
Dalších šest měsíců by se nemělo promarnit.

six čeština

Příklady six anglicky v příkladech

Jak přeložit six do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Jasper je na Baru Six a vrátí se až za pár hodin.
He's out at the Bar Six and won't be back for a couple of hours.
Soixante-six.
Soixante-six.
Morris tvrdí, že má novou skupinu, pojmenoval ji Apollonia Six.
Morris says he's got a new group called Apollonia Six.
Nebudeme vás už déle napínat, dámy a pánové, Apollonia Six!
Now, without further ado, ladies and gentlemen, Apollonia Six!
Tiger Six, tady Bravo Two Six.
Tiger Six, this is Bravo Two Six. Over.
Tiger Six, tady Bravo Two Six.
Tiger Six, this is Bravo Two Six. Over.
Příjem, Two Six.
Roger, Two Six.
Příjem, Two Six, budem kde nás potřebujete.
Go. Roger, Two Six. We come when you need us.
Deepstar Six, tady Seatrak. Ozvěte se.
Deepstar 6, this is Seatrak.
Deepstar Six, tady Seatrak. Ozvěte se.
Deepstar 6, this is Seatrak, come in.
Deepstar Six, jak mě slyšíš? - Ostře a čistě.
Deepstar 6, how do you read?
Eleven serving six.
Eleven serving six.
Počkej Přišel Six.
Hang on, Paige.
Ale je to tady všude. A Six je v tom dost dobrej.
You don't like it, run with the nuns, but it is here, it is now, and Six is on it.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »