ex | Se | Sox | six
A1

sex angličtina

pohlaví, pohlavní styk

Význam sex význam

Co v angličtině znamená sex?
Definice v jednoduché angličtině

sex

Sex is an act done by a male and a female (in this case there is sometimes an intent to make babies) or with just two men or women. Most men in our survey say they definitely would not have sex with a new partner without using a condom.

sex

soulož, styk, pohlavní styk activities associated with sexual intercourse they had sex in the back seat either of the two categories (male or female) into which most organisms are divided the war between the sexes all of the feelings resulting from the urge to gratify sexual impulses he wanted a better sex life the film contained no sex or violence pohlaví the properties that distinguish organisms on the basis of their reproductive roles she didn't want to know the sex of the foetus tell the sex (of young chickens) (= arouse) stimulate sexually This movie usually arouses the male audience
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Překlad sex překlad

Jak z angličtiny přeložit sex?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako sex?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Časování sex časování

Jak se v angličtině časuje sex?

sex · sloveso

Příklady sex příklady

Jak se v angličtině používá sex?

Jednoduché věty

She feels very shy in the presence of the opposite sex.
V přítomnosti lidí opačného pohlaví se hodně stydí.
Women want to have sex too.
I ženy chtějí mít sex.
I want to have sex with her.
Chci s ní mít sex.
I want to have sex with her.
Chci se s ní pomilovat.
Tom and Mary had consensual sex.
Tom a Mary měli konsensuální pohlavní styk.
Some women enjoy anal sex, others not.
Některé ženy mají rády anální sex, jiné ne.
She confessed to loving anal sex.
Přiznala se, že miluje anální sex.
In Islam, having sex outside of marriage leads to death.
V Islámu má nemanželský sex za následek smrt.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Why? Some people in his tribe believe that having sex with a virgin will cure their AIDS.
V jeho kmeni, někteří lidé věří, že sex s pannou může léčit AIDS!
They're probably having sex or something. Oh, you're a funny guy.
Nejspíš spolu mají sex nebo tak něco.
And I get that you're about to have the hottest sex of your life.
Chápu to. A vím, že chystáš mít ten nejžhavější sex tvého života.
You guys have sex 50 times a day.
Máte sex 50x denně.
I've been having so much sex.
Měla jsem tolik sexu.
Can we have sex now?
Můžeme mít teď sex?
God, there's so much sex in this.
Bože, v tom je ale sexu.
I love him, - Mm. But I don't want to have sex with him.
Miluju ho, ale spát s ním nechci.
I knew it. you had sex.
Já to věděla! Spali jste spolu! - Ne!
And you had sex.
Tak jste na to hupsli!
What time are we gonna have sex tonight?
V kolik budeme mít dnes sex?
Our sex. when are we gonna have it tonight?
Sex. kdy ho dnes budeme mít?
Tom Romanski, you are under arrest for faking your own death, and we need to talk about that historic matter of sex with a minor.
Tome Romanski, jste zatčen za falšování své smrti - a promluvíme si o té dávné záležitosti sexu s nezletilou.
You know, we didn't have sex, so.
Však víš, neměly jsme sex, takže.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Like Pavlov's dog, Alex is being programmed to respond with nausea to violence and sex.
Jako Pavlovovu psu je Alexovi vštěpována reakce nevolností na násilí a sex.
And other studies show that giving leads to activity in the reward centers of the brain (the areas of the brain that are also stimulated by tasty food and sex).
A z dalších studií vyplývá, že dárcovství vede k vyšší aktivitě v mozkových centrech odměny (jsou to oblasti mozku, které stimuluje také chutné jídlo a sex).
The proper economic policy was to teach people to venerate the throne (so that they would respect property), the paternal hearth (so that they would not marry imprudently young), and the religious altar (so that they would fear pre-marital sex).
Správnou hospodářskou politikou bylo učit lidi, aby uctívali trůn (protože pak budou respektovat vlastnictví), rodinný krb (protože se pak nebudou nerozvážně sezdávat příliš mladí) a náboženský oltář (protože se pak budou bát předmanželského sexu).
Effective advertising campaigns, appealing to unconscious urges - typically related to food, sex, and status - create cravings for products and purchases that have little real value for consumers or society.
Účinné reklamní kampaně apelující na nevědomé tužby - v obvyklém případě související s jídlem, sexem a společenským postavením - vytvářejí poptávku po produktech a nákupech, které mají jen malou skutečnou hodnotu pro spotřebitele či pro společnost.
As long as women are perceived to be the weaker sex, men and women alike will project their own feelings of vulnerability onto the female candidate.
Dokud budou ženy vnímány jako slabší pohlaví, budou muži i ženy promítat do příslušné kandidátky vlastní pocity zranitelnosti.
Most people are aware that high-fat diets, too much alcohol, smoking, promiscuous sex, and recreational drugs, while pleasant, can ruin one's health.
Většina lidí ví, že tučná strava, přemíra alkoholu, kouření, promiskuita a rekreační drogy jsou sice příjemné, ale mohou nám zničit zdraví.
Likewise, in last year's ruling striking down a Texas prohibition on same-sex sodomy, the Court cited a 1967 Act of the English Parliament and a 1981 ruling of the European Court of Human Rights.
V loňském výnosu zrušujícím texaský zákaz stejnopohlavní sodomie soud taktéž citoval rozhodnutí anglického parlamentu z roku 1967 a výnos Evropského soudu pro lidská práva z roku 1981.
American films, for example, include sex, violence, and materialism, but that is not the whole story.
Například americké filmy obsahují sex, násilí a materialismus, což ale není úplný obrázek.
In Ghana and in much of Africa, a culture of silence exists around same-sex love - a culture that many Westerners, raised on a belief in rights and openness - find unacceptable.
V Ghaně a ve většině Afriky obestírá stejnopohlavní lásku kultura mlčení, již mnozí lidé ze Západu - vychovaní ve víře v právo a otevřenost - považují za nepřijatelnou.
PRINCETON - The United States has moved from the high of a presidential election to the low of a political sex scandal in one short week.
PRINCETON - Spojené státy během jednoho krátkého týdne klesly z vrcholu prezidentských voleb na dno politického sexuálního skandálu.
According to a study in California, most men who bought sex would be deterred by the risk of public exposure.
Podle jedné kalifornské studie by většinu mužů, kteří si koupili sex, odradilo riziko veřejného odhalení.
For others, like former New York Governor Eliot Spitzer, the promise of discretion and anonymity may be the most appealing aspect of buying sex.
Pro jiné, jako je bývalý guvernér New Yorku Eliot Spitzer, může být nejlákavějším aspektem sexu za peníze příslib diskrétnosti a anonymity.
Indeed, genital mutilation makes a woman's experience of sex, that taboo of taboos, into a painful, humiliating, punitive procedure.
Mrzačení genitálií činí ze sexuální zkušenosti ženy, tohoto tabu všech tabu, bolestivý a ponižující trest.
Feminists understandably have often shied away from scientific evidence that challenges this critique of sex roles.
Feministky se pochopitelně často vyhýbají vědeckým důkazům, které tuto kritiku sexuálních rolí zpochybňují.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

sex čeština

Překlad sex anglicky

Jak se anglicky řekne sex?

sex čeština » angličtina

sex sexual intercourse

Příklady sex anglicky v příkladech

Jak přeložit sex do angličtiny?

Jednoduché věty

I ženy chtějí mít sex.
Women want to have sex too.
Chci s ní mít sex.
I want to have sex with her.
Některé ženy mají rády anální sex, jiné ne.
Some women enjoy anal sex, others not.
Přiznala se, že miluje anální sex.
She confessed to loving anal sex.
V Islámu má nemanželský sex za následek smrt.
In Islam, having sex outside of marriage leads to death.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

V jeho kmeni, někteří lidé věří, že sex s pannou může léčit AIDS!
Why? Some people in his tribe believe that having sex with a virgin will cure their AIDS.
Nejspíš spolu mají sex nebo tak něco.
They're probably having sex or something. Oh, you're a funny guy.
Chápu to. A vím, že chystáš mít ten nejžhavější sex tvého života.
And I get that you're about to have the hottest sex of your life.
Je to pět let, co jsem měla sex bez zapnuté televize. A deset let, co mě někdo držel za ruku.
It's been five years since I made love without the TV on. And ten years since somebody held my hand. I-I miss my dead wife.
Máte sex 50x denně.
You guys have sex 50 times a day.
Můžeme mít teď sex?
Can we have sex now?
V kolik budeme mít dnes sex?
What time are we gonna have sex tonight?
Sex. kdy ho dnes budeme mít?
Our sex. when are we gonna have it tonight?
Však víš, neměly jsme sex, takže.
You know, we didn't have sex, so.
Říká, že jde o sex na usmířenou.
She says it's all about the make up sex.
Sex-appeal, ne?
Sex appeal?
Sex byl vždycky výborný.
What for?
Vydírání, šmeliny, korupce, nezákonný sex, kuplířství a velezrada.
Blackmail, profiteering, corruption, illicit sex, procuration, and high treason.
Řekl, že ty mu dáš víc muziky (bang - muzika, ale i sex), než jakékoliv jiná žena, kterou kdy poznal.
He says to tell you he gets more bang out of you than any dame he ever knew.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jako Pavlovovu psu je Alexovi vštěpována reakce nevolností na násilí a sex.
Like Pavlov's dog, Alex is being programmed to respond with nausea to violence and sex.
A z dalších studií vyplývá, že dárcovství vede k vyšší aktivitě v mozkových centrech odměny (jsou to oblasti mozku, které stimuluje také chutné jídlo a sex).
And other studies show that giving leads to activity in the reward centers of the brain (the areas of the brain that are also stimulated by tasty food and sex).
Například americké filmy obsahují sex, násilí a materialismus, což ale není úplný obrázek.
American films, for example, include sex, violence, and materialism, but that is not the whole story.
Podle jedné kalifornské studie by většinu mužů, kteří si koupili sex, odradilo riziko veřejného odhalení.
According to a study in California, most men who bought sex would be deterred by the risk of public exposure.
Chudoba také často znamená, že manželé a otcové rodin pracují daleko od domova jako kočovní námezdní dělníci, vytvářející společenství, ve kterých je sex s vícerými partnery mnohem častější.
Poverty also induces husbands to work away from home as migrant laborers, creating an environment in which sex with multiple partners is more likely.
Často se tvrdí, že při znásilnění ve skutečnosti nejde o sex, nýbrž o moc.
It is often claimed that rape is not really about sex, but about power.
Tabu incestu má hluboké kořeny, jak názorně ukázal sociální psycholog Jonathan Haidt, když řekl experimentálním subjektům o Julii a Markovi, dospělých sourozencích, kteří jezdí na společné dovolené a rozhodli se mít sex, aby zjistili, jaké to bude.
The taboo against incest runs deep, as the social psychologist Jonathan Haidt demonstrated when he told experimental subjects about Julie and Mark, adult siblings who take a holiday together and decide to have sex, just to see what it would be like.
Oběma se vzájemný sex líbí, avšak rozhodnou se v něm nepokračovat.
They both enjoy the experience, but decide not to do it again.
Haidt se poté zeptal svých subjektů, zda je v pořádku, že Julie a Mark měli sex.
Haidt then asked his subjects whether it was okay for Julie and Mark to have sex.
Egyptské porno před Násirem zobrazovalo místní krasavice a voyeurismus, ale dnes se soustřeďuje na blond ženy se světlou pletí a občas tematizuje vynucený sex.
Egyptian porn before Nasser featured local beauties and voyeurism, but now focuses on fair-haired and pale-skinned women, sometimes with forced sex as a theme.
Irácké dívky stále častěji chápou cokoliv darovaného jako prostředek, jak na nich vymoci sex.
Increasingly, Iraqi girls interpret anything given to them as a means to have sex with them.
Tyto virtuální postavy pak dělají stejné věci, jaké dělají lidé v reálném světě, například provozují sex.
These virtual characters then do things that people in the real world do, such as having sex.
Podle libosti tak můžete mít sex s člověkem starším i mladším, než jste vy - a možná i s mnohem starším či mnohem mladším.
Depending on your preferences, you can have sex with someone who is older or younger than you - perhaps much older or younger.
Je-li vaší virtuální postavou dospělý člověk, můžete mít dokonce sex s virtuální postavou, která je ještě dítětem.
In fact, if your virtual character is an adult, you can have sex with a virtual character who is a child.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »