WI | in | won | wit
A1

win angličtina

zvítězit, vyhrát, vítězství

Význam win význam

Co v angličtině znamená win?
Definice v jednoduché angličtině

win

You win when you do better than other people. I will win the game. To achieve victory. Will Germany win the war?

win

The winning of a individual. Their win in the game was not expected.

win

vyhrát, zvítězit be the winner in a contest or competition; be victorious He won the Gold Medal in skating Our home team won Win the game (= acquire, gain) win something through one's efforts I acquired a passing knowledge of Chinese Gain an understanding of international finance výhra a victory (as in a race or other competition) he was happy to get the win (= gain, pull ahead, gain ground) obtain advantages, such as points, etc The home team was gaining ground After defeating the Knicks, the Blazers pulled ahead of the Lakers in the battle for the number-one playoff berth in the Western Conference (= succeed) attain success or reach a desired goal The enterprise succeeded We succeeded in getting tickets to the show she struggled to overcome her handicap and won something won (especially money)
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Překlad win překlad

Jak z angličtiny přeložit win?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako win?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Časování win časování

Jak se v angličtině časuje win?

win · sloveso

Příklady win příklady

Jak se v angličtině používá win?

Jednoduché věty

Did you say that I could never win?
Řekl jsi, že nikdy nevyhraju?
We ought to win.
Měli bychom zvítězit.
We ought to win.
Měli bychom vyhrát.
I'm sure that our team will win.
Jsem si jist, že náš tým vyhraje.
He hopes he'll win and I hope so too.
Doufá, že vyhraje, a já také.
He hopes he'll win and I hope so too.
Doufá, že vyhraje, a já v to doufám také.
Tom thought he had a chance to win the race.
Tom si myslel, že má šanci závod vyhrát.
He's sure that he'll win the game.
Je si jistý, že tu hru vyhraje.
I want us to win.
Chci, abychom zvítězili.
I want us to win.
Chci, abysme vyhráli.
Tom is going to win.
Tom zvítězí.
Tom is going to win.
Tom vyhraje.
It's possible to win every battle, but still lose the war.
Je možné vyhrát všechny bitvy, ale válku stejně prohrát.
What did I win?
Co jsem vyhrál?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

You're going to win the walk in the forest.
Asi si spolu vyjdeme do toho lesa.
You win.
Vyhrála jsi. Eh?
How about maybe he's playing this game that he's a very nice guy, everybody trusts him, just to win the game?
Co když jenom hraje takové divadlo, jaký je milý chlapec a všichni mu věří, jen aby vyhrál tuhle soutěž?
I think-- I think we can win this.
Myslím, že to můžeme vyhrát.
We can win this thing-- together.
Můžeme to vyhrát. společně.
Okay, now, tell me. If you win, what do you want?
Dobře a teď mi řekněte, co budete chtít, když vyhrajete?
If I win, you give your body to me. And I'll give you this body.
Když vyhraju, tak mi dáte svoje tělo a já vám dám to svoje.
If I win, what are you going to do for me?
Když vyhraju, co pro mě uděláte vy?
If you win?
Pokud vyhrajete?
Win her heart.
Získej její srdce.
If I do win this fight I will definitely come and get you.
Už musím jít.
I wonder who'd win?
Oni nebyli nijak slabí.
He'd need a miracle to win.
Potřebuje zázrak, aby vyhrál.
He's gonna win.
Ale vyhraje.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

This, in turn, created once again the kind of win-win situation that is so important for future relations between the EU and Russia.
Kompromisem bylo dosaženo situace, v níž se žádná ze stran necítí poražená, což je pro budoucí vztahy mezi Unií a Ruskem velmi důležité.
This, in turn, created once again the kind of win-win situation that is so important for future relations between the EU and Russia.
Kompromisem bylo dosaženo situace, v níž se žádná ze stran necítí poražená, což je pro budoucí vztahy mezi Unií a Ruskem velmi důležité.
The aim must be not only to win back the hearts of Europeans who have become skeptical, but also to convince them that the Union is indispensable to meeting the challenges Europeans face.
Cílem musí být nejen vydobýt si znovu srdce Evropanů přemožených skepsí, ale také přesvědčit je, že pro zvládnutí výzev, jimž Evropané čelí, je Unie nepostradatelná.
There is no point in trying to win the hearts and minds of major drug traffickers.
Snažit se naklonit si myšlení a city významných drogových překupníků nemá smysl.
In other words, taxpayers win, because the benefits from the healthier economy would more than compensate for the costs of servicing the higher national debt, enabling the government to provide more services without raising tax rates.
Jinými slovy na tom daňoví poplatníci vydělají, protože přínosy ze zdravější ekonomiky bohatě vykompenzují náklady na obsloužení vyššího státního dluhu, což by vládě umožnilo poskytovat více služeb bez zvyšování daňových sazeb.
Households win, too, because they get to buy more and nicer things with their incomes.
Také domácnosti na tom vydělají, protože si budou moci za svůj příjem koupit větší objem příjemnějších věcí.
Companies win, because goods and workers get to use the improved infrastructure.
Vydělají i firmy, protože zboží i zaměstnanci mohou využívat zdokonalené infrastruktury.
The unemployed win, because some of them get jobs.
Vydělají nezaměstnaní, protože někteří z nich získají práci.
And even bond investors win, because they get their money back, with the interest for which they contracted.
A vydělají dokonce i investoři do dluhopisů, protože dostanou své peníze zpět i se sjednaným úrokem.
Sun Tzu and other Chinese military theorists long ago counseled that doing nothing is sometimes the best way to win in the end.
Sun Cu i jiní čínští vojenští teoretikové kdysi dávno radili, že kdo nic nedělá, nic nezkazí, a nakonec možná i vyhraje.
In challenging groups like Al Qaeda, they must understand that they are engaged in a war of ideas; winning the hearts - and the lifestyles - of societies is the only way to win that battle.
V boji proti skupinám, jako je al-Káida, si musí uvědomit, že se ocitají ve válce idejí. Zvítězit mohou jedině tak, že si získají srdce společností - a jejich způsoby života.
Little has been done to deconstruct structural complexity, let alone win sufficient public support for a medium-term vision, a credible implementation strategy, and a set of measures that is adequate to the task at hand.
Pro kritický rozbor strukturální komplikovanosti se udělalo málo, natož aby se podařilo získat veřejnou podporu pro určitou střednědobou vizi, věrohodnou strategii její realizace a soubor opatření, která se pro daný úkol hodí.
Arab youth had to fight and win democracy for themselves.
Mladí Arabové si demokracii museli vybojovat sami.
A recent BBC poll of 22 countries found that if the world could vote, Obama would win in a landslide.
Nedávný průzkum provedený stanicí BBC ve 22 zemích odhalil, že kdyby mohl hlasovat svět, Obama by drtivě zvítězil.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »