ethics | ethnic | thick | this
C2

ethic angličtina

etika, etický

Význam ethic význam

Co v angličtině znamená ethic?
Definice v jednoduché angličtině

ethic

An ethic is a rule or idea that tells you something is good or bad. The Protestant work ethic said that people should stay busy and that being lazy was of the Devil.

ethic

the principles of right and wrong that are accepted by an individual or a social group the Puritan ethic a person with old-fashioned values a system of principles governing morality and acceptable conduct
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Překlad ethic překlad

Jak z angličtiny přeložit ethic?

ethic angličtina » čeština

etika etický etický kodex

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako ethic?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ethic příklady

Jak se v angličtině používá ethic?

Citáty z filmových titulků

The work ethic, which you obviously all have.
Pracovní morálka, kterou samozřejmě všichni máte.
Yes, my son, when the strong have devoured each other the Christian ethic may at last be fulfilled and the meek shall inherit the earth.
Ano, synu, až se silní požerou navzájem, křesťanská etika konečně dojde naplnění. a pokorní obdrží zemi.
And then you'll check the hot sheet and see if the vehicles were stolen, right? I'm a firm believer in the work ethic.
Údaje dali do počítače a brzy by mli znát poznávací značky.
Today he has strong, positive values and a normal work ethic.
Dnes má velice pozitivní měřítko hodnot a normální pracovní morálku.
I see you're about to question me about Mr. Ethic Guya Hopkins.
Chcete vědět něco o Ezekiahu Hopkinsovi?
So it'll sound like it has kind of a work ethic attached to it.
To aby to znělo tak, že se u toho trochu nadřete.
Puritan ethic goes Beverly Hills, leaving me to fend for myself.
Puritánská morálka frčí v Beverly Hills a já se o to starám sama.
Your father used to make you mow the lawn and take out the garbage and walk the dog and wash the car, and then you learn to appreciate the work ethic.
Tvůj otec vždycky chtěl, abys sekal trávník, vyvenčil psa, umyl auto, a ty ses naučil vážit si jeho pracovní etiky.
The puritan work ethic is fascinating to contemplate.
A tentokrát je to opravdu žena, že ano? Ano Výborně!
At any rate, I arrived in town not 10 days ago. full of dreams and aspirations, anxious to make my way in the world. a little naive perhaps. but armed with determination, work ethic. and a belief in the future.
Přijela jsem do města před deseti dny plná snů, dychtivá prosadit se ve světě možná trochu naivní, ale plná odhodlání a nezkrotné víry v budoucnost.
The Russian work ethic.
Ta ruská pracovní morálka.
You don't have any work ethic.
Nemáte žádnou morálku.
And I'm. sorry, but, you know, I have a work ethic, dad.
Promiň.ale ty víš že mám pracovní morálku, tati.
I have a very strong work ethic, you know.
Mám velmi silnou pracovní morálku. Zeptej se kohokoli.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

In the absence of Communist Party control, these security officers betrayed their corporate ethic and engaged in horse-trading, applying force when a trade did not go well.
Při absenci kontroly komunistické strany zradili tito bezpečnostní činitelé profesní etiku a zapojili se do koňských handlů, přičemž neváhali použít sílu, když nějaký obchod neprobíhal dobře.
It is also a rich and original literary achievement that challenges today's consumerist ethic.
A také je to bohatý a originální literární počin, který zpochybňuje dnešní konzumní etiku.
Non-Western societies often espouse a communitarian ethic that sees society as more than the sum of its individual members, and considers duties to be more important than rights.
Nezápadní společnosti se naopak řídí etikou komunitarianismu, která společnost nevidí jen jako součet jejích jednotlivých členů a pro kterou jsou povinnosti důležitější než práva.
All this shows that reflection on common ethical values, a global ethic, is needed more urgently now than ever before.
To vše ukazuje, že víc než kdy dřív potřebujeme reflexi společných mravních hodnot, určitý světový étos.
Although some Americans always like to boast about their superior work ethic, this disparity in working hours between the US and Europe has not always existed.
Přestože se někteří Američané vždy rádi chlubí svou lepší pracovní morálkou, nepoměr v počtu odpracovaných hodin mezi USA a Evropou neexistuje odjakživa.
The ethic of public service is being replaced by contracts and financial incentives.
Etiku veřejné služby nahrazují kontrakty a finanční pobídky.
It has impressive universities and a high education level, well- managed global companies, and a strong work ethic.
Má působivé univerzity a vysokou úroveň vzdělání, dobře řízené globální společnosti a silnou pracovní etiku.
Indeed, my teenage son has been idolizing Lin's skills and work ethic ever since Lin starred on the Harvard team.
Můj dospívající syn si jeho umění a pracovní etiku idolizuje už od chvíle, co Lin zazářil v harvardském univerzitním týmu.
But the Union's regulatory authority is likely to be accepted by the accession countries only if it remains tied to the redistributionist ethic at the heart of the EU's social model.
Přistupující země pravděpodobně přijmou regulační pravomoc EU pouze tehdy, bude-li i nadále spjata s přerozdělovací etikou tvořící podstatu evropského sociální modelu.
Regional governments have also been toughened up by the Chung-hua, Inc. ethic.
Etika a.s. Čchung-chua posiluje také regionální vlády.
But they dare not overrun the open, commercial ethic of China's region-states--the source of their country's prosperity.
Ale otevřenou obchodní etiku regionálních států - zdroj prosperity jejich země - se překročit neodváží.
Indeed, these Asian principles can serve as a part of an emerging common global ethic.
Právě tyto asijské zásady mohou posloužit jako součást vznikající společné globální etiky.
What they shared is a paradoxical ethic common to all intellectuals: the end cause of truth justifies whatever means happens to be at your disposal.
Společná jim byla paradoxní etika typická pro všechny intelektuály: konečný zájem pravdy ospravedlňuje všechny prostředky, které jsou právě po ruce.
Such an ethic is abhorrent in today's world, where knowledge is parceled out to academic disciplines like bits of real estate.
Taková etika se příčí dnešnímu světu, v němž je vědění rozparcelováno do akademických disciplin jako nemovitosti.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...