vle | vie | ile | vůle
C2

vile angličtina

odporný, sprostý, hanebný

Význam vile význam

Co v angličtině znamená vile?

vile

(= despicable, ugly, slimy) morally reprehensible would do something as despicable as murder ugly crimes the vile development of slavery appalled them a slimy little liar (= nauseating, nauseous, sickening) causing or able to cause nausea a nauseating smell nauseous offal a sickening stench
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Překlad vile překlad

Jak z angličtiny přeložit vile?

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako vile?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady vile příklady

Jak se v angličtině používá vile?

Citáty z filmových titulků

I'll not have your vile ways brought aboard my ship, sir! Do you understand?
Nestrpím na palubě lodi žádnou špínu, pane!
I further charge you with insulting an officer with vile names. according to Rule Three, Section Three of the law dealing with delinquents.
Dále Vám přišiju napadení strážníka ohavnými jmény. Podle zákona tři, odstavce třetího trestního zákona.
It's a vile outrage, a shame.
Je to odporný hanebný čin.
This will help. a vessel, hand-crafted in the bowels of perdition by the iniquitous and the vile.
Tohle pomůže. Lapač, ručně vyrobený v útrobách zkázy zločinnými a hanebnými.
Even the old stove rebels at the vile trash.
Dokonce i ta stará kamna protestují proti tomu odpornému smetí!
Gentlemen of the jury, I will tell why men like Colonel Henry have made the most vile accusations against me without proof.
Pánové porotci, řeknu, proč muži jako plukovník Henry podávali ta hnusná obvinění proti mě bez důkazů.
To destroy the liver with your vile rum?
Aby se co nejrychleji upili k smrti?
You've been smug and pleased with my vile love of you, haven't you?
Byla jsi potěšená a domýšlivá z mojí hanebné lásky, nebyla?
The French people won't fight to defend such a vapid ideology, a vile regime, and a rotten republic.
Národ francouzský nebude bojovat k obraně tak stupidní ideologie, podlého režimu a prohnilé republiky.
The postal theft charge is vile.
Kdo ji tak mohl obvinit?
Self-love, my liege, is not so vile a sin as self-neglecting.
Sebeláska je menším hříchem, než sebe ponižovat.
You vile, wicked, despicable..
Ty hnusný odporný ničemný.
It's vile, evil, corrupt, decadent.
Je to hnusné, zlé, zkažené, dekadentní.
Even though he walk under the noonday sun. he must carry his own vile dungeon round with him.
I když chodí v poledním žáru slunce musí nést svou vlastní vinu stále s sebou.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

This is an intriguing anomaly, for, notwithstanding Iranian President Mahmoud Ahmadinejad's vile anti-Semitic rhetoric, the implications of Iran's emerging power extend far beyond the Jewish state.
To je prapodivná anomálie, neboť navzdory odporné antisemitské rétorice íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínedžáda jdou důsledky vzmáhající se íránské moci daleko za hranice židovského státu.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...