C2

archaeological angličtina

archeologický

Význam archaeological význam

Co v angličtině znamená archaeological?
Definice v jednoduché angličtině

archaeological

Archaeological describes things that are about or related to archaeology. The Valley of the Kings in Egypt is an important archaeological site.

archaeological

(= archeological) related to or dealing with or devoted to archaeology an archaeological dig a dramatic archaeological discovery
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Překlad archaeological překlad

Jak z angličtiny přeložit archaeological?

archaeological angličtina » čeština

archeologický

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako archaeological?

archaeological angličtina » angličtina

archeological archaeologic archeologic antiquarian
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archaeological příklady

Jak se v angličtině používá archaeological?

Citáty z filmových titulků

Now, I'm in charge of the archaeological work at Hobbs Lane in Knightsbridge.
Mám na starost vést archeologické práce v Hobbs Lane v Knightsbridge.
I hear you're planning another archaeological expedition.
Prý plánujete další archeologickou výpravu.
Your archaeological theories have no bearing on the disposition of this creature.
Vaše archeologické teorie s tím zvířetem nesouvisí.
We start with the Roman foundations. They're of archaeological importance.
Můžeme začít prohlídku od základů, které jsou ve stylu románském a z historického hlediska moc zajímavé.
Let's start with the Roman foundations, that are of archaeological importance.
Tak pojďte, začneme prohlídku od základů, které jsou v románském slohu a z historického hlediska nesmírně zajímavé.
We start with the Roman foundations, which are of archaeological importance.
Přejete-li si, začneme prohlídku od základů, které jsou ve stylu románském a z hlediska historického zajímavé.
IT'S THE ARCHAEOLOGICAL FIND OF THE CENTURY.
Archeologický nález století.
I'm the archaeological investigator from the Shuri University. I'm Seiko Kanagusuku.
Jsem archeoložka z univerizity v Shuri, jmenuju se Seiko Kanagusuku.
Background of the exhibit, patrons of archaeological digs.
O pozadí výstavy, o sponzorování archeologických vykopávek.
This camp exists for one purpose to exhume priceless archaeological relics.
Tento tábor má jediný účel. Vykopat archeologické památky nesmírné ceny.
There's a German archaeological dig going on in the desert outside Cairo.
Německé archeologické vykopávky probíhají i v poušti blízko Káhiry.
You'll be a permanent addition to this archaeological find.
Stanete se natrvalo součástí tohoto archeologického objevu.
All your life has been spent pursuing archaeological relics.
Celý život jste strávil pátráním po archeologických památkách.
Woman) 'This is report 105 from Xeno archaeological expedition, team seven.
Toto je hlášení číslo 105 z lodi Xeno. Archeologická expedice. Tým číslo sedm.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Some archaeological evidence exists. But the main sources for ancient India are orally transmitted literary accounts dating to the Rigveda (around 1500-1300 BC) and the subjective records of foreign travelers.
Existují sice jisté archeologické důkazy, hlavním zdrojem informací o starověké Indii jsou ale ústně přenásená literární díla pocházející z doby vzniku Rgvédu (kolem 1500-1300 před n.l.) a subjektivní záznamy cizích cestovatelů.
The sons' interests allegedly also include forays into drug smuggling and illegal exports of archaeological treasures - Egypt's cultural heritage - in partnership with Culture Minister Faruq Husni, who is supposed to safeguard them.
Mezi zájmy prezidentových synů údajně patří průniky do pašování drog a nelegálního vývozu archeologických pokladů - egyptského kulturního dědictví - ve spolupráci s ministrem kultury Farúkem Husním, jenž by je měl ochraňovat.
More than 100,000 people have died, and many of the world's cultural and archaeological treasures have been demolished.
Zemřelo už přes sto tisíc lidí a byla zničena řada kulturních a archeologických pokladů světa.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...