archeologický čeština

Překlad archeologický anglicky

Jak se anglicky řekne archeologický?

archeologický čeština » angličtina

archeological archaeological archaeologic archeologic
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archeologický anglicky v příkladech

Jak přeložit archeologický do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Archeologický nález století.
IT'S THE ARCHAEOLOGICAL FIND OF THE CENTURY.
Ale to, co jsme zahájili jako obchodní podnik se brzy změnilo ve významný archeologický nález.
But what started out as a business venture soon became a major archaeological find.
Enterprise vynechala plánovaný archeologický výzkum na Kamus II vzhledem k nouzové signálu z nákladní lodi Federace Arcos, která musela přejít na nouzovou rbitu nad Turkana IV, rodnou planety naší zesnulé kolegyně Tashy Yarové.
The Enterprise has bypassed its archaeological survey to answer a distress call from the Federation freighter Arcos, which is in emergency orbit around Turkana IV, birthplace of our late comrade, Tasha Yar.
Archeologický výzkum Federace zkatalogizoval četné rozvaliny na povrchu.
The Federation's archaeological survey has catalogued numerous ruins on the surface.
Hvězdná flotila vyslala archeologický tým, aby archiv podrobně prozkoumal.
Starfleet has dispatched archaeologists to study the archive.
Děláme archeologický průzkum a hledáme nové technologie.
We conduct archaeological digs on other worlds in search of new technology.
Náš archeologický klub.
Our archaeology club.
My nejsme archeologický klub, my jsme. detektivní klub, je podobný šachovému.
We're not an archaeology club. We're in. We're in the crime club, which is like the chess club, only with crime and. no chess.
Největší archeologický nález tohoto století něco, co zcela změní pohled na starobylý antický svět.
The most important archaeological find of the century Something that will revolutionize the way we look at the ancient world.
Aspoň v to Howard Carter doufal, a pokud by měl pravdu, byl by to největší archeologický objev nové doby.
That, at least, is what Howard Carter believed and if he was right it would be the greatest archaeological discovery of modern times.
Odo kontaktoval bajorský Archeologický institut. Uvidíme s čím přijdou.
Odo contacted the Bajoran Archaeological Institute to see what he could find out.
Věděl jsem, že si můžu vybrat jakýkoli archeologický program, který budu chtít.
I knew I could pretty much apply to any archaeology program I wanted.
Doufali jsme, že váš archeologický odborný posudek by nám mohl pomoci pochopit, kam zmizel.
We hoped your archaeological expertise could provide insight into where he went.
SG-11, archeologický výzkum.
SG-1 1, archaeological survey.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »