architects angličtina

architekti

Překlad architects překlad

Jak z angličtiny přeložit architects?

architects angličtina » čeština

architekti
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako architects?

architects angličtina » angličtina

stone-masons

Příklady architects příklady

Jak se v angličtině používá architects?

Jednoduché věty

I know he knows some architects.
Vím, že zná nějaké architekty.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Engineer Poelzig is one of Austria's greatest architects.
Ing. Poelzig je jedným z najlepších rakúskych architektov.
Well, I suppose we've got to have architects, too.
Nuže, myslím, že bychom také měli mít architektů.
I really don't care. one of those fashionable architects is just as inept as another.
Je mi to jedno. Všichni módní architekti jsou stejně neschopní.
You are architects and you should realize that a man like Howard Roark is a threat to all of you.
Jste architekti, měli byste si uvědomit, jakou hrozbou je pro vás všechny člověk jako Howard Roark.
The press, the architects, the critics.
Novináře, architekty, kritiky.
Too much association with bad architects.
Příliš mnoho jsem jednal se špatnými architekty.
All our best architects have tried and failed.
Naši nejlepší architekti neuspěli.
You can afford to share the credit with two fellow architects who need a job.
Měl byste sdílet svúj úspěch se dvěma achitekty, kteří potřebují práci.
They were mathematicians, architects, builders. But they stayed in the jungle too long.
Byli to matematici, architekti, stavitelé, ale příliš dlouho zůstali v džungli.
Architects calmly design the gates meant to be passed through only once.
Architekti klidně kreslí brány, jimiž se bude procházet jen jednou.
You will correct the clumsiness of my uncle's architects.
Napravíš totiž neschopnost strýcových architektů.
After all, they are crazy, these architects!
Je to tak. Jsou šáhlí ti architekti.
During the rule of the great Emperor Shumunshin-Shah the Third, on these heights, the Imperial architects had built a marvelous ensemble, which included a palace, a mosque, a 1,200-bed harem, and many other. similar delights.
Za vlády velkého císaře Shumunshin-Shah třetího, byl na těchto kopcích postavený císařskími architektami nádherný Ensemble, jehož součástí je palác a mešita, s 1200 lůžkovým harémem, a s mnohými dalšími. podobnými požitkami.
Speaking as a Cardinal of the Roman catholic church, as first minister of Louis XIII- and as one of the architects- of the modern world already, would you say that Harold Larch was a man of good character?
Coby kardinál církve římskokatolické, první ministr Ludvíka XIII. a dá se říci, i jako jeden z architektů moderního světa, můžete říci, že Harold Modřín je čestný člověk?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Often, names are stuck not only over the entire building, but also on as many constituent parts of it as fundraisers and architects can manage.
Ba jejich jmény se často ověnčí nejen celá budova, ale i tolik jejích součástí, kolik se jen organizátorům dobročinnosti a architektům zdaří.
But they seem to have had no influence on the two architects of Labour's election strategy, Ed Miliband and Ed Balls, both now removed from front-line politics.
Zdá se však, že neměli žádný vliv na dva architekty labouristické předvolební strategie, Eda Milibanda a Eda Ballse, kteří už byli z politiky první linie odstraněni.
The EU's architects generated the necessary political will by drawing on the memory of World War II, the threat posed by the Soviet Union, and the economic benefits of greater integration.
Tvůrci EU generovali potřebnou politickou vůli poukazem na vzpomínky na druhou světovou válku, na hrozbu, již představoval Sovětský svaz, a ekonomické přínosy silnější integrace.
Its architects were fully aware of this deficiency, but believed that when the need arose, the political will could be summoned to take the next step forward.
Jeho architekti si tento nedostatek plně uvědomovali, ale věřili, že až potřeba vznikne, bude možné vytvořit politickou vůli k dalšímu kroku vpřed.
That is not what happened, because the euro had other deficiencies of which its architects were unaware.
To se nestalo, protože euro mělo další nedostatky, jichž si jeho tvůrci vědomi nebyli.
The EU has been built step-by-step, with its architects knowing in advance that each step was inadequate and that additional steps would be needed.
EU byla budována krok za krokem a její architekti věděli, že každý krok je sám o sobě nedostatečný a bude třeba podniknout další.
Indeed, from the start, the architects of the Union's Constitutional Treaty never seriously expected that their draft would endure in the form in which they wrote it.
Architekti Ústavní smlouvy unie již od počátku nikdy vážně nepředpokládali, že jejich návrh přetrvá v podobě, v jaké ho sepsali.
The architects of European integration - Monnet, Schuman, Adenauer, De Gasperi, and others - understood that these ideals could be achieved only by combining and interweaving the practical interests of Europe's countries.
Architekti evropské integrace - Monnet, Schuman, Adenauer, De Gasperi a další - pochopili, že těchto ideálů lze dosáhnout pouze kombinací a vzájemným provázáním praktických zájmů evropských zemí.
Harry Dexter White and John Maynard Keynes, the architects of the Bretton Woods system, did not contemplate a regime whose main purpose was to maximize the international flow of goods and capital.
Harry Dexter White a John Maynard Keynes, architekti bretton-woodského systému, rozhodně nezamýšleli vytvořit systém, jehož nejdůležitějším cílem by byla maximalizace mezinárodních toků zboží a kapitálu.
I live in a Poland that is now free, and I consider Milton Friedman to be one of the main intellectual architects of our liberty.
Žiji v Polsku, které je dnes svobodné, a Miltona Friedmana považuji za jednoho z hlavních intelektuálních architektů naší svobody.
One of the EU's main architects, Jean Monnet, a French diplomat and economist, spent much of World War II in Washington, DC, as a negotiator for the European allies.
Jeden z hlavních architektů EU, francouzský diplomat a ekonom Jean Monnet, strávil velkou část druhé světové války ve Washingtonu jako vyjednavač za evropské spojence.
The euro's architects were well aware that the participating states' maintenance of sound public finances was a vital precondition for the new currency's stability.
Architekti eura si dobře uvědomovali, že nezbytným předpokladem stability nové měny je udržování zdravých veřejných financí v zúčastněných státech.
Instead, the architects of post-war European democracy opted for as many checks and balances as possible - and, paradoxically, for empowering unelected institutions to strengthen liberal democracy as a whole.
Místo toho šli architekti poválečné evropské demokracie cestou maximálního možného počtu pojistek a vyvažovacích mechanismů - a paradoxně i cestou posílení nevolených institucí v zájmu posílení liberální demokracie jako celku.
Exciting new buildings, designed by the world's most famous architects, will make Beijing and Shanghai look like models of twenty-first century modernity.
Díky vzrušujícím novým budovám projektovaným nejvěhlasnějšími architekty světa budou Peking a Šanghaj vypadat jako vzory modernosti jedenadvacátého století.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...