arcuate zone angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako arcuate zone?

arcuate zone angličtina » angličtina

zona arcuata
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Příklady arcuate zone příklady

Jak se v angličtině používá arcuate zone?

Jednoduché věty

Tom lives in a flood zone, but he doesn't have flood insurance.
Tom žije v záplavové zóně, ale nemá pojištění proti záplavám.

Citáty z filmových titulků

Put a cordon on the 4th Zone of the Shinjuku Ghetto.
Pošlete celý kordon do Shinjuku!
The specially administrated zone of Nippon.
Speciální oblast Nipponu.
Over twenty thousand people have applied to join the Nippon special zone.
Počet uchazečů o bydliště ve speciální oblasti Nipponu překročil dvě stě tisíc.
The Nippon special zone.
Speciální oblast Nipponu.
Master Kirihara! Did I hear correctly that you were promised a position. in the special zone involving the Sakuradite mining rights?
Lorde Kiriharo, slyšel jsem, že jste kvůli svým úzkým kontaktům s těžiči sakuraditu zaslíbil svou pozici ve speciální oblasti.
It's not just supporters. Some of our own members have applied to the special zone!
Nejen naši spojenci, ale i členové Řádu se chtějí přidat do speciální oblasti.
You want to apply to the special zone?
Říkáš, že chceš taky jít do speciální oblasti?
Everyone's getting panicky about this special zone starting.
Naposledy tam bylo hodně problémů, protože teprve zřizovali speciální oblast.
This is the stadium for the inaugural ceremony for the specially administrated zone of Nippon.
Na tomto místě proběhne pamětihodný obřad založení speciální oblasti Nipponu.
It'll be the end of this specially administrated zone!
Bude to konec speciální oblasti.
Welcome to the specially administrated zone of Nippon!
Vítej ve speciální oblasti Nipponu!
Let's figure out a better use for this special zone of yours.
Pojďme vymyslet, jak tuhle speciální zónu povedeme.
We have the specially administrated zone to thank for that.
Jsem vděčný za vytvoření speciální oblasti.
The specially administrated zone of Nippon is a cowardly trap to lure us in!
Speciální oblast Nipponu není nic víc, než jen past, do které jsme se měli chytit!
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

But factors beyond taxes and benefits also contribute to low employment rates in all the three major euro-zone economies: high minimum wages and some features of employment protection legislation slow down the flow of workers through the job market.
K nízkým mírám zaměstnanosti však ve všech třech velkých ekonomikách eurozóny přispívají také faktory mimo daně a sociální dávky: vysoké minimální mzdy a některé rysy legislativy na ochranu zaměstnanosti zpomalují pohyb pracujících na trhu práce.
The first concerns the sustainability of public finances in a number of euro-zone member states.
První z nich se týká udržitelnosti veřejných financí v řadě členských států eurozóny.
Second, inadequate macroeconomic policy coordination has resulted in divergences in the international competitiveness of euro-zone members, threatening the very existence of the euro.
Druhým problémem je skutečnost, že nedostatečná koordinace makroekonomické politiky způsobila divergenci mezinárodní konkurenceschopnosti členských zemí eurozóny, což ohrožuje samotnou existenci eura.
The inefficiency of fiscal-policy control and the lack of economic convergence are a matter of increasing concern to both the European Central Bank and euro-zone finance ministers.
Neúčinnost kontroly fiskální politiky a absence hospodářské konvergence stále více znepokojují jak Evropskou centrální banku, tak i ministry financí eurozóny.
Moreover, there is a direct relationship between the EMU countries' private-sector debt dynamics and their current-account imbalances within the euro zone.
Navíc existuje přímý vztah mezi dluhovou dynamikou soukromého sektoru v členských státech EMU a nerovnováhami na jejich běžném účtu uvnitř eurozóny.
Of course, imposing a no-fly zone would not be a panacea.
Vyhlášení bezletové zóny jistě nebude všelék.
But a no-fly zone would eliminate airstrikes and save civilian lives.
Bezletová zóna by však eliminovala letecké útoky a zachránila životy civilistů.
I believe that the fairest and simplest proportionate response would be to impose a no-fly zone on Syria.
Domnívám se, že nejspravedlivější a nejjednodušší odpovídající reakcí by bylo zavedení bezletové zóny nad Sýrií.
In these circumstances, a no-fly zone would not only clear the skies of Syrian warplanes and missiles, thereby reducing the scale of the slaughter; it would also show Assad and his supporters that he truly is vulnerable.
Za těchto okolností by bezletová zóna nejen vyčistila oblohu od syrských válečných letadel a raket, a tím omezila intenzitu masakrování, ale také by Asadovi a jeho stoupencům ukázala, že je skutečně zranitelný.
But the world cannot hold its breath waiting for a change of heart by Putin and China, which is why a no-fly zone should be examined as a military option.
Svět však nemůže se zatajeným dechem čekat, až si to Putin a Čína rozmyslí, a proto by se mělo prověřit zřízení bezletové zóny coby jedna z vojenských možností.
Likewise, a no-fly zone in Syria would immediately restrict the Syrian government's means of delivery of weapons of mass destruction.
Navíc by bezletová zóna nad Sýrií okamžitě omezila možnosti použití zbraní hromadného ničení syrskou vládou.
Some military experts may say that Syria's air-defense systems are too sophisticated to suppress, making a no-fly zone too dangerous to enforce.
Někteří vojenští experti možná namítnou, že syrské systémy protiletecké obrany jsou příliš rozvinuté na to, aby se daly potlačit, takže vymáhání bezletové zóny by bylo příliš nebezpečné.
And once Syria's air-defense system is sufficiently degraded, it would be best if Arab countries - Saudi Arabia, Qatar, and other Gulf states - and Turkey used their air forces to police the zone.
A jakmile bude syrský systém protiletecké obrany dostatečně narušený, bylo by nejlepší, kdyby ke střežení zóny nasadily své letectvo arabské země - Saúdská Arábie, Katar a další státy Perského zálivu - spolu s Tureckem.
In fact, stepping out of one's comfort zone may offer significant benefits.
Vykročit mimo okruh, v němž se cítím pohodlně, může mít skutečně významné přínosy.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »