geometry angličtina

geometrie

Význam geometry význam

Co v angličtině znamená geometry?
Definice v jednoduché angličtině

geometry

A kind of mathematics that is about shapes and spaces. Using geometry we can find out the area of a circle.

geometry

geometrie the pure mathematics of points and lines and curves and surfaces
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Překlad geometry překlad

Jak z angličtiny přeložit geometry?

geometry angličtina » čeština

geometrie matematika aritmetika algebra

Geometry angličtina » čeština

Geometrie

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako geometry?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Příklady geometry příklady

Jak se v angličtině používá geometry?

Jednoduché věty

Geometry is a mathematical science concerned with the study and measurement of lines, angles and curves, and with the shapes which are formed when several lines are joined together.
Geometrie je matematická věda, zabývající se studiem a měřením přímek, úhlů, křivek a tvarů, které vznikají spojením několika přímek dohromady.

Citáty z filmových titulků

Geometry.
Geometrie.
It is incontrovertible as Geometry to any enlightened community of minds.
Pro jakoukoli osvícenou společnost je to tak nesporné jako geometrie.
By the way, did you take three-dimensional-graph geometry at school?
Mimochodem, brali jste ve škole při geometrii třídimenzionální graf?
I will tell you something that is based on the principles of geometry.
Řeknu něco,.co stanoví zákony geometrie.
That's pure geometry.
To je čistá geometrie.
It's all solid geometry to you.
Pro tebe to je jen geometrický problém, co?
Odd geometry!
Divná matematika.
He does coordinate geometry for fun.
Bavil se geometrií jen tak pro zábavu.
Mr. Newton, geometry and history.
Pan Newton, geometrie, dějepis.
No, I was never any good at geometry.
Ne, v mlynařství se nevyznám.
And there was Euclid who brilliantly systematized geometry who told his king, who was struggling with some difficult problem in mathematics that there was no royal road to geometry.
A byl zde Euclid, který brilantně uspořádal geometrii, který řekl svému králi, jenž se potýkal s jistými těžkostmi v matematice, že ke geometrii nevede žádná královská cesta.
And there was Euclid who brilliantly systematized geometry who told his king, who was struggling with some difficult problem in mathematics that there was no royal road to geometry.
A byl zde Euclid, který brilantně uspořádal geometrii, který řekl svému králi, jenž se potýkal s jistými těžkostmi v matematice, že ke geometrii nevede žádná královská cesta.
It matches the Big Horn's hull geometry.
Shoduje se to geometrií trupu Big Hornu.
He has come at our request to soften the geometry. that my father found to his taste, and to. introduce a new ease and complexion to the garden.
Pozvali jsme ho, aby zmírnil geometrii, již miloval otec, a aby do zahrady vnesl nový vzlet a novou souvztažnost.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Moreover, a variable geometry of attendance at meetings might weaken the development of a personal chemistry and the breadth of bargaining that can arise when the same group of leaders meets regularly to discuss a broader range of subjects.
Proměnlivá geometrie účasti na jednáních by navíc mohla oslabit navazování osobních styků a šíři vyjednávání, než kdyby se skupina vedoucích činitelů pravidelně scházela k diskusím o širší řadě témat.
Whatever the geometry of such a consultative group, it would be designed to supplement the UN in reaching decisions, and would help galvanize bureaucracies in member governments to address key transnational issues.
Bez ohledu na geometrii by byla taková poradní skupina koncipována tak, aby doplňovala OSN v rozhodovacím procesu a pomáhala podněcovat úředníky v členských vládách k řešení klíčových nadnárodních otázek.
The idea of a two-speed or variable-geometry Union, has long been debated, mainly as a way of finessing the Euro-skeptical foot-dragging of successive British governments.
Myšlenka dvourychlostní unie či unie s proměnlivou geometrií je předmětem diskusí již dlouho - především jako způsob, jak obelstít euroskeptickou loudavost několika po sobě jdoucích britských vlád.
Then, thank goodness, the idea of a variable-geometry Union seemed to lose urgency when Tony Blair came to power.
Poté idea unie s proměnlivou geometrií bohudík ztratila na naléhavosti, neboť se k moci dostal Tony Blair.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »