lacuna | sauna | Laura | lajna

laguna angličtina

laguna

Význam laguna význam

Co v angličtině znamená laguna?

laguna

laguna (= lagoon) a body of water cut off from a larger body by a reef of sand or coral
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Překlad laguna překlad

Jak z angličtiny přeložit laguna?

laguna angličtina » čeština

laguna

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako laguna?

laguna angličtina » angličtina

lagoon lagune
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

laguna čeština

Překlad laguna anglicky

Jak se anglicky řekne laguna?

laguna čeština » angličtina

lagoon lagune pond laguna coral reef lagoon

Příklady laguna anglicky v příkladech

Jak přeložit laguna do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Přinesla jsi výkazy z Laguna Beach a Los Feliz?
Did you bring the Laguna Beach and Los Feliz statements?
Sedíš na výkazu z Laguna Beach!
You're sitting on the Laguna Beach statement!
Moji chlapci mi vyprávěli, že na jeho konci je laguna.
My boys used to tell me there's a lagoon at the end of it.
Černá laguna.
The Black Lagoon.
Nádherná laguna.
The beautiful lagoon.
Její břicho toť laguna rozlehlejší jezera Ženevského.
In its belly was a lagoon larger than Lake Geneva.
Podívejte, laguna.
Look, the lagoon.
A jestli se Laguna zítra neukáže, připadne nám jeho podíl.
Besides, if Laguna don't show up tomorrow, it's an extra share for all of us.
Na cestě z Laguna Heights je jedna ambulance.
There's an ambulance on the way from Laguna Heights.
Blíží se laguna.
Here's the lagoon.
La Jolla, Laguna, Newport Beach, Santa Cruz.
We got La Jolla, Laguna, Newport Beach, Santa Cruz.
Laguna mi nabízí mír a soukromí. i přes to že jsem Hračka.
Laguna offers me peace and solitude. away from the pressure of being a Plaything.
No, vypadá to, že na třetí ulici poblíž centra je restaurace Modrá Laguna.
Well, it seems there's this restaurant, Blue Lagoon on 3rd Street near Downtown.
Teď bych řek, že si zajdem omrknout tuhletu restauraci Modrá Laguna.
Right now, I say you and I go pay a visit to this Blue Lagoon Restaurant.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

LAGUNA BEACH - Jedním z nejobtížnějších úkolů, před nimiž dnes západní vlády stojí, je nutnost umožnit a usměrnit převratné síly technologických inovací - které zvyšují moc jednotlivců a firem.
LAGUNA BEACH - One of the most difficult challenges facing Western governments today is to enable and channel the transformative - and, for individuals and companies, self-empowering - forces of technological innovation.
LAGUNA BEACH - Nad hospodářskou budoucností Evropy se stahují temná mračna, neboť na obzoru se rýsují tři výrazné bouře: řecká krize, ruský vpád na Ukrajinu a vzestup populistických politických stran.
LAGUNA BEACH - Dark clouds are lowering over Europe's economic future, as three distinct tempests gather: the Greek crisis, Russia's incursion in Ukraine, and the rise of populist political parties.
LAGUNA BEACH - Na nedávno skončených výročních zasedáních Mezinárodního měnového fondu a Světové banky se objevilo hezkých pár rozporů.
LAGUNA BEACH - There were quite a few disconnects at the recently concluded Annual Meetings of the International Monetary Fund and World Bank.
LAGUNA BEACH - Ranní cesta autem do školy s mou jedenáctiletou dcerou je vždy zábavná a často bývá zdrojem zajímavých postřehů.
LAGUNA BEACH - The morning drive to my 11-year old daughter's school is always fun, and often a source of insight.
LAGUNA BEACH - Od roku 1944, kdy se političtí lídři čtyřiačtyřiceti spojeneckých států sešli v Bretton Woods v americkém státě New Hampshire, aby vytvořili institucionální rámec poválečného hospodářského a měnového uspořádání, se svět značně proměnil.
LAGUNA BEACH - The world has changed considerably since political leaders from the 44 Allied countries met in 1944 in Bretton Woods, New Hampshire, to create the institutional framework for the post-World War II economic and monetary order.
LAGUNA BEACH - Šest a půl roku po globální finanční krizi vedou centrální banky v rozvíjejících se i rozvinutých ekonomikách i nadále bezpříkladně aktivistickou - a nevyzpytatelnou - měnovou politiku.
LAGUNA BEACH - Six and a half years after the global financial crisis, central banks in emerging and developed economies alike are continuing to pursue unprecedentedly activist - and unpredictable - monetary policy.
LAGUNA BEACH - Americký dolar je v pohybu.
LAGUNA BEACH - The US dollar is on the move.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »