SS | Ns | uss | rss

NSS angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako NSS?

NSS angličtina » angličtina

Nodal Switching System Network Software Server
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

nss čeština

Příklady NSS anglicky v příkladech

Jak přeložit NSS do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

NSS je z této akce vynechaná, snažící se nalézt důvod tohoto rozhodnutí.
The NSS, excluded from this event, goes through great pains to find out his true intentions.
Tohle všechno se stalo, zatímco NSS z tohoto byla vynechána.
All of this happened while the NSS was excluded from it.
NSS byla vynechána z této důležité události týkající se problémů mezi severem a jihem.
The NSS was excluded from this important event dealing with problems for the North and South.
No, i kdyby to tak bylo, fakt, že prezident nevěří NSS je znepokojující.
Well, even if we put that into account, the fact that the president can't trust the NSS is disturbing.
Je zakázané byť jen mluvit uvnitř NSS o Hyun Jun Sunbaeovi, tak jak by mohli zůstat nějaké záznamy?
It's forbidden to even talk about Hyun Jun sunbae within the NSS, so what record would be left?
Shoduje se to s údaji Hyun Juna, které má NSS k dispozici.
It matches the medical records of Hyun Jun that the NSS had.
Ten, kdo mě přišel do Budapeště zachránit, byl muj přítel, se kterým jsem se znal ještě předtím, než jsme vstoupili do NSS.
The one who came to Budapest to rescue me was a friend, who had gone through life together with me even before joining the NSS.
Posledně, jak přijel ten host ze severu, jste musel být trochu rozčílený, když z toho NSS vynechali.
Last time, when the guests from the North came, you must've been a bit irritated since the NSS was completely excluded.
To bylo poprvé, co byla NSS vynechaná ze záležitostí mezi severem a jihem, takže jsem byl upřímně trochu nesvůj.
It was the first time the NSS was excluded from an issue regarding the North and South, so I was honestly in a bit of panic.
Ty události do kterých NSS byla zapletená. únos Hong Seung Ryonga, atentát na Yoon Sung Chula.
The events that NSS was involved in. the kidnapping of Hong Seung Ryong, the assassination of Yoon Sung Chul.
Pokud by NSS nechtěla zůstat mimo, muselo by se rozhodně něco stát aby jste opět získali prezidentovu důvěru.
If the NSS doesn't want to be left out of this event, something must happen to decisively win over the president's trust.
Vítejte v NSS.
Welcome to NSS.
Vítejte do NSS.
Welcome to the NSS.
Tohle je NSS, Národní bezpečnostní agentura.
People also call it the National Security Administration.