optic angličtina

optický

Význam optic význam

Co v angličtině znamená optic?

optic

(= ocular, optical) of or relating to or resembling the eye ocular muscles an ocular organ ocular diseases the optic (or optical) axis of the eye an ocular spot is a pigmented organ or part believed to be sensitive to light zrakový, optický (= ocular, optical, visual) relating to or using sight ocular inspection an optical illusion visual powers visual navigation oko (= eye) the organ of sight
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Překlad optic překlad

Jak z angličtiny přeložit optic?

optic angličtina » čeština

optický zrakový oko

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako optic?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady optic příklady

Jak se v angličtině používá optic?

Citáty z filmových titulků

I send optic telegrams.
Já používám optický telegraf.
The optic nerves have gone.
Oční nervy jsou zničené.
We could follow the optic nerve to the corner of the eye.
Mohli bychom postupovat zrakovým nervem do koutku oka.
Along the optic nerve to the eye.
Zrakovým nervem do oka.
The Robbiani Dermal Optic is crucial.
Robbianiho derma-optický test je.
There should be no change in your dermal optic reactions to the colour wavelengths.
Musí být shoda v derma-optické reakci. na barevné spektrum.
Now first. we lift the frontal lobe, and you cut the optic nerves.
Nejdříve nadzvedneme frontální lalok a vy odříznete optické nervy.
Optic nerves.
Optické nervy.
Something that would burn out the optic nerve. - That couldn't blind the whole world.
Ale po nehodě se zvýšila oběžná dráha a všichni mohli dostat přímou dávku radiace.
The flash shorted my optic sensors!
Ten záblesk oslnil mé optické senzory.
Indeed. Very pleasing to my optic sensors.
Velice působivé pro mé optické senzory.
Stick it in your optic sensor, garbage can!
Ani nezaměřuj své optické senzory, plechovko.
The pineal gland is oversized and extending through the optic thalami.
Epifýza je nadměrná a rozšiřuje se přes hrbol mezimozkový.
I remember the dust was so thick off Beta 4, you had to use windshield wipers on your optic sensors.
Pamatuji si jak na Betě 4 byl písek tak hustý, že si musel použít větrně štíty, a stěrače abys něco vyděl.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

For example, Singapore is harnessing its near-complete fiber-optic network to reduce urban congestion by introducing a spate of measures encouraging workers to telecommute.
Například Singapur využívá svou téměř hotovou síť optických vláken k omezení dopravních zácp tím, že zavádí řadu opatření podněcujících zaměstnance k tomu, aby pracovali z domova.
There remains a considerable capacity overhang--such as fiber optic lines that remain dark, having yet to see any light pass through them.
Přetrvává značný kapacitní převis - například optická vedení, jež dosud čekají na světlo, které by přenášela.
At least this era left a legacy of efficient search engines and a fiber-optic infrastructure.
Tato éra za sebou alespoň zanechala výkonné vyhledávače a infrastrukturu optických vláken.
Similarly, we do not know when world trade in information services like form processing, accounting, and customer service will truly boom as a result of the Internet and the fiber-optic cable.
Nevíme také, kdy začne v důsledku internetu a kabelů z optických vláken prožívat skutečný boom světový trh s informačními službami, jako je zpracování formulářů, účetnictví či zákaznická podpora.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV baru | In the barPatnáct vět v angličtině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...