oo | KO | ok | Oto

Oko angličtina

Význam Oko význam

Co v angličtině znamená Oko?

Oko

A dialect cluster spoken in Nigeria.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

oko čeština

Překlad Oko anglicky

Jak se anglicky řekne Oko?

Příklady Oko anglicky v příkladech

Jak přeložit Oko do angličtiny?

Jednoduché věty

Oko za oko, zub za zub.
An eye for an eye, a tooth for a tooth.
Oko za oko, zub za zub.
An eye for an eye, a tooth for a tooth.
Nevidím na pravé oko.
I can't see anything with my right eye.
Na pravé oko nic nevidím.
I can't see anything with my right eye.
Stařec je slepý na jedno oko.
The old man is blind in one eye.
Ten pes je slepý na jedno oko.
The dog is blind in one eye.
Je to pravda, že Tom nevidí na levé oko?
Is it true that Tom can't see out of his left eye?
Nejenže se Tom narodil téměř slepý na jedno oko, ale ani na druhé už ve svém pokročilém věku nevidí kdovíjak dobře.
Not only was Tom born nearly blind in one eye, but at his advanced age he can no longer see all that well out of the other one either.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Již by jej nemelo nikdy spatřit lidské oko!
It never should be seen again by human eyes!
Tady máš něco na oko.
Now, here's something for your eye.
Doktor mu přišívá oko.
The doctor's sewing up his eye.
Ale ne, oko na punčoše.
In my stocking.
Ne, přenes to tam a chraň to jako oko v hlavě.
No, bring it in here and guard it with your life.
Hned jak se ti spraví oko, půjdeme dolů a najdeme Madge.
As soon as you get your eye fixed, we'll go down and see Madge.
Na své oko.
On my eye.
Na Vaše oko, pane?
On your eye, sir?
Na mé oko znamená na mé oko, ne?
On my eye means on my eye, doesn't it?
Na mé oko znamená na mé oko, ne?
On my eye means on my eye, doesn't it?
Mám jedno oko a uši mi neslouží.
I'm one-eyed and going deaf.
Oko za oko, zub za zub, smrt za smrt.
Exact a death for a death.
Oko za oko, zub za zub, smrt za smrt.
Exact a death for a death.
Nikomu to neříkej, ale mám oko na punčoše.
Don't tell anyone, but I've got a run in my stocking.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Počítače dnes lze dokonce nastavit tak, aby imitovaly lidské hráče - včetně jejich nedostatků - tak dobře, že rozdíl postřehne jedině oko odborníka (a někdy jen dalšího počítače!).
The machines can now even be set to imitate famous human players - including their flaws - so well that only an expert eye (and sometimes only another computer!) can tell the difference.
Bude tragédií, zejména pro Palestince, budou-li prosazovat terorismus nebo nad ním mhouřit oko.
It will be a tragedy - especially for the Palestinians - if they promote or condone terrorism.
Máhatmá Gándhí kdysi prohlásil, že při uplatňování principu oko za oko, zub za zub zůstane svět slepý a bezzubý.
India's Mahatma Ghandi once said that an eye for an eye and a tooth for a tooth leaves the world blind and toothless.
Máhatmá Gándhí kdysi prohlásil, že při uplatňování principu oko za oko, zub za zub zůstane svět slepý a bezzubý.
India's Mahatma Ghandi once said that an eye for an eye and a tooth for a tooth leaves the world blind and toothless.
Loni v létě jsem se na schůzce investorů z Wall Street neformálně dotazoval, zda by přimhouřili oko nad použitím mučení s cílem zabránit teroristickému útoku.
Last summer, I took an informal poll at a meeting of Wall Street investors to find out whether they would condone the use of torture to prevent a terrorist attack.
Po několika měsících, kdy ministerský předseda Džuničiro Koizumi na oko usiloval o zlepšení vztahů jeho země s Čínou, rozvášnila opět nálady jeho už pátá návštěva kontroverzní svatyně Jasukuni.
After a few months during which Prime Minister Junichiro Koizumi ostensibly sought to improve his country's relations with China, his fifth visit to the controversial Yasukuni Shrine has again raised tempers.
Když se prezident George W. Bush ujal v roce 2001 úřadu, zíral na obří rozpočtové přebytky, kam až oko dohlédlo.
When President George W. Bush took office in 2001, he was staring at giant budget surpluses as far as the eye could see.
Oko je například podobné dalekohledu.
The eye, for example, is like a telescope.
Vzhledem k tomu, že každý dalekohled má svého strůjce, oko též musí mít svého zhotovitele - Velkého Optika na Nebesích.
Since telescopes have telescope makers, the eye must have an eye maker--the Great Optician in the Sky.
Vždy přivřeli oko, když se setkali s nějakou zkorumpovanou žádostí o půjčku či podvodnou privatizací.
They turned a blind eye when corrupt loans-for-shares deals or rigged privatizations appeared.
Za třetí zveřejnila americká administrativa svou pololetní rozpočtovou aktualizaci, která předpovídá obrovské deficity, kam oko dohlédne.
Third, the administration issued its mid-year budget update, which projects huge deficits as far as the eye can see.
Izraelské střely ji ve válečných letech 2008-2009 připravily o oko a jeho o ruku.
She had lost an eye and he a hand to Israeli shells in the war of 2008-2009.
Stejně znepokojivá - pro Ameriku i pro svět - je dráha, na niž se vydala: deficity, kam oko dohlédne.
Equally worrying--both for America and the world--is the path on which it has embarked: deficits as far as the eye can see.
Přes opakovaná tvrzení USA, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení, o nichž dnes už víme, že byla nepravdivá, se OSN úspěšně ubránila silným tlakům Ameriky, aby přimhouřila nad válkou s Irákem oko.
The UN successfully resisted the powerful pressures of the US to condone a war with Iraq despite repeated US claims, now known to be false, that Iraq was in possession of weapons of mass destruction.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »