immunizzazione italština

imunizace

Význam immunizzazione význam

Co v italštině znamená immunizzazione?

immunizzazione

(biologia) (medicina) rafforzamento del sistema immunitario di un paziente  il medico britannico Edward Jenner è ritenuto il padre dell'immunizzazione

Překlad immunizzazione překlad

Jak z italštiny přeložit immunizzazione?

Příklady immunizzazione příklady

Jak se v italštině používá immunizzazione?

Citáty z filmových titulků

Sì Non so quali sono i vostri esperimenti, ma la immunizzazione contro i veleni.
Nevím, co jsou zač ty vaše experimenty, ale pokud mají co do činění se získáním imunity na ten jed.
Ora inizieremo le procedure di decontaminazione e immunizzazione.
Teď se podrobíme dekontaminačním procedurám.
Mandate i Critters alla disinfestazione e immunizzazione.
Pošlete kritské vězně na detoxikaci a imunizaci.
Lasciate che vi racconti una storia vera sull'immunizzazione, ok?
Řeknu vám pravdivý příběh o imunitě, ok?
Ok, qui e' tutto regolare, ma dove sono i documenti riguardo l'immunizzazione da sostanze letali?
Ano, tohle je příkaz, - ale, kde jsou vaše papíry s očkováním na smrtelné toxiny?
I metodi d'immunizzazione tradizionali non funzioneranno.
Obvyklé metody imunizace prostě fungovat nebudou.
Abbiamo inserito i dati dell'immunizzazione in un generatore a impulsi, - impostato a 510 nanometri.
Vložíme data do generátoru pulzů na 510 nanometrech.
Ci fanno molte altre cose qui, immunizzazione, procreazione sicura, i pazienti arrivano da tutte le parti.
Dělají tady i spoustu jiného. Imunizace, reprodukční zdraví, pacienti sem přicházejí ze širokého okolí. No, to mě to musíš všechno naučit.
Immunoglobuline per via endovenosa, immunizzazione passiva.
Infúze protilátky, pasivní očkování.
E ogni tentativo di immunizzazione di massa che avesse successo, comporterebbe dare il via a una grande battaglia politica. Come accadde con l'influenza suina nel '76.
A každé úspěšné úsilí o masovou imunizaci odstartuje obří politický boj jako s prasečí chřipkou v 76.
Sto cercando di isolare gli anticorpi di Thomas per creare un'immunizzazione passiva.
Pracoval jsem na oddělení Thomasových protilátek, abych vytvořil pasivní imunizaci.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Sono particolarmente orgogliosa degli ultimi risultati raggiunti in quanto, collaborando con i miei colleghi mozambicani per espandere la copertura dell'immunizzazione, credo di aver svolto un ruolo importante nei successi ottenuti.
Na tento poslední úspěch jsem obzvláště hrdá, protože věřím, že díky úsilí o rozšíření imunizace jsem se na něm spolu s dalšími Mosambičany rovněž podílela.
Persone come Bill Gates e Kofi Annan esporranno le loro argomentazioni a sostegno del fatto che i programmi d'immunizzazione debbano ottenere dei finanziamenti adeguati ed il sostegno politico.
Lidé jako Bill Gates nebo Kofi Annan přednesou argumenty, proč si imunizační programy zaslouží dostatečné financování a politickou podporu.
Milioni di operatori sanitari, tra cui io ed i miei colleghi, fanno dell'immunizzazione il loro lavoro quotidiano.
Pro miliony zdravotníků, jako jsem já nebo moji kolegové, je imunizace každodenní prací.
L'aver creato questi sistemi di immunizzazione di routine ci ha già aiutato a debellare malattie come la poliomelite e tutti i tipi, tranne uno, di morbillo.
Vybudování těchto běžných imunizačních systémů nám už nyní pomohlo vymýtit nemoci, jako jsou obrna a všechny typy spalniček s výjimkou jediného.
Aumentare la copertura di immunizzazione globale accelera il percorso verso gli Obiettivi del Millennio e genera uno slancio verso un efficace programma di sviluppo post-2015.
Zvýšení globálního pokrytí imunizací urychlí pokrok směrem ke splnění MDG a vytvoří potřebnou dynamiku k úspěšnému naplňování rozvojové agendy po roce 2015.
Il piano lavora di pari passo con il nostro impegno di aumentare la copertura di immunizzazione contro altre malattie come il morbillo, la polmonite e il rotavirus.
Plán funguje ruku v ruce s naším celkovým úsilím o zvýšení pokrytí imunizací proti dalším nemocem, jako jsou spalničky, zápal plic nebo rotavirus.
In effetti, i forti sistemi di immunizzazione proteggono i risultati ottenuti contro la polio e forniscono una piattaforma per raggiungere le madri e i bambini più vulnerabili del mondo con nuovi vaccini e l'assistenza sanitaria primaria.
Vidíme, jak silné imunizační systémy chrání naše úspěchy v boji proti obrně a představují platformu, díky níž lze zajistit i nejzranitelnějším matkám a dětem na světě nové vakcíny a primární zdravotní péči.
I leader di questi paesi hanno visto cosa si ottiene grazie ai vaccini, e intravedono gli ulteriori benefici che potrebbero derivare da una campagna di immunizzazione nei prossimi anni.
Při zpětném ohlédnutí se některá řešení mohou zdát zřejmá; bylo však zapotřebí síly přesvědčení, aby se dané řešení vůbec vyjevilo.
Inoltre, la riduzione del tasso di natalità, estremamente elevato nei paesi a basso e medio reddito, contribuirebbe a diminuire il peso sui sistemi sanitari di questi paesi diminuendo i costi delle cure materne e infantili e dell'immunizzazione.
Snížení porodnosti, která je v mnoha LMIC velmi vysoká, by navíc přispělo ke zmírnění tlaku na zdravotnické systémy těchto zemí, neboť by klesly náklady na mateřskou a novorozeneckou péči a imunizaci.
I miliziani islamisti, incluso lo Stato islamico e il Fronte al-Nusra, hanno consentito che tali programmi di immunizzazione funzionassero anche nelle aree sotto il loro controllo, dal momento che non sono associati al regime di Assad.
Rovněž islamističtí radikálové včetně Islámského státu a Fronty an-Nusrá umožnili fungování těchto imunizačních programů v oblastech pod jejich kontrolou, jelikož nejsou spojené s Asadovým režimem.
Un altro approccio di tendenza consiste nel realizzare piccoli studi randomizzati al fine di valutare, ad esempio, l'efficacia degli incentivi alla scolarizzazione o delle campagne di immunizzazione.
Dalším intelektuálně módním přístupem je provádět malé nahodilé testy, například kvůli zjištění účinnosti podpory školní docházky nebo imunizačních kampaní.
Dal 2012, vi è stato un aumento di quasi cinque volte del numero di volontari coinvolti nella mobilitazione delle comunità durante le campagne di immunizzazione.
Od roku 2012 se počet dobrovolníků zapojených do aktivizace komunit během očkovacích kampaní zvýšil téměř pětinásobně.
I generosi contributi dei Paesi del G-8 alle organizzazioni come la mia indicano che comprendono l'importanza dell'immunizzazione infantile.
Štědré příspěvky států skupiny G-8 organizacím, jako je ta moje, ukazují, že tyto státy chápou důležitost imunizace v dětství.
Anche l'immunizzazione è estremamente efficace.
Vysoce účinná je rovněž imunizace.

Možná hledáte...