impeccabilmente italština

bezvadně

Význam impeccabilmente význam

Co v italštině znamená impeccabilmente?

impeccabilmente

in modo impeccabile

Překlad impeccabilmente překlad

Jak z italštiny přeložit impeccabilmente?

impeccabilmente italština » čeština

bezvadně

Příklady impeccabilmente příklady

Jak se v italštině používá impeccabilmente?

Citáty z filmových titulků

Perché il suo lavoro è straordinario, così impeccabilmente autentico.
Vaše práce je tak působivá a tak dokonale autentická.
I due, fisicamente, sono impeccabilmente accoppiati.
Ti dva se k sobě fyzicky dokonale hodí.
Warner opera impeccabilmente.
Warnerová hraje bezchybně.
Tutte le Lexus sono impeccabilmente progettate e magistralmente costruite per ottenere un impareggiabile livello di noia.
Všechny Lexusy jsou nádherně udělané a bezchybně konstruované na dosažení bezkonkurenční úrovně nudy.
Sono certo che e' stato preparato impeccabilmente, ma io evito qualsiasi tipo di carne con zampe caprine.
Jistě je jaksepatří uvařené, ale já se vyhýbám všemu masu, co chodí po ďáblově kopytě.
Ho cercato di guadagnare rispetto, condurre una vita rispettosa, comportarmi impeccabilmente per essere un'ispirazione.
Snažil se získat si respekt, být úctyhodný, chovat se bezúhonně, být inspirací.
I bambini sono impeccabilmente educati e chiaramente in buona salute.
Děti se chovají bezchybně a očividně jsou zdravé.
Data la sua capacita' di pianificare ed eseguire impeccabilmente i suoi crimini, cerchiamo una persona che sia in grado di tenersi un lavoro, anche se probabilmente e' servile e insoddisfacente.
Vezmeme-li v úvahu schopnost plánovat a bezchybně provést zločiny, hledáme někoho, kdo si dokáže udržet práci, přestože je nejspíš podřadná a neuspokojivá.
Un sarto, Denise. un vero sarto, un artista, deve saper cucire impeccabilmente, tagliare con precisione, deve avere un occhio delicato, ma. piu' di ogni altra cosa, deve conoscere le persone.
Krejčí, Denise, opravdový krejčí, umělec, musí umět bezchybné stehy, čistě stříhat, mít přesné oko, ale víc než cokoliv jiného, se musí vyznat v lidech.
E sono certa che Dudley gestira' l'emporio impeccabilmente in tua assenza.
Jsem si jistá, že Dudley to tu bude řídit skvěle než se vrátíme.
Non ho la tosse, e le mie cavita' nasali sono impeccabilmente aperte. ma ho un problema.
Nemám kašel a mé zorničky jsou výrazně rozšířené. Ale já mám problém. Dobře.
E sono certa che suoni impeccabilmente.
A jistě hrajete čistě.
No, non suona impeccabilmente.
Ne, nehraje čistě.
La sua calligrafia impeccabilmente perfetta?
Její naprosto dokonalý rukopis?

Možná hledáte...